Monitor Prawniczy 2016/16

 • Aktualności
  • Znak towarowy
  • Konsekwencje posiadania telefonu komórkowego w trakcie egzaminu radcowskiego
  • Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w razie zawarcia kolejnego związku małżeńskiego
  • Udziały w spółce z o.o. wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków
  • Termin przedawnienia roszczeń związanych z nieruchomościami utraconymi na podstawie dekretu
  • Odpowiedzialność kierowcy
  • Cena biletu
  • Zwrot nieruchomości należących do gmin wyznaniowych żydowskich
 • Artykuły
  • Korespondencja publiczna osoby wykonującej zadania publiczne jako informacja publiczna
  • Odsetki ustawowe przewidziane treścią art. 359 par. 2 KC a odsetki ustawowe za opóźnienie z art. 481 par. 2 KC i ich określenie w treści pozwu w postępowaniu cywilnym sądowym
  • Zawieszenie postępowania cywilnego w przypadku, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed TK albo TSUE (art. 177 par. 1 pkt 3 KPC)
  • Wzorce umów i niedozwolone postanowienia umowne w deweloperskiej praktyce rynkowej
  • Nieruchomość ziemska w świetle dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
  • Dopuszczalność tzw. dowodu bezprawnego (nielegalnego, sprzecznego z prawem) w procesie cywilnym