Monitor Prawniczy 2016/19

 • Aktualności
  • Zakres pojęcia "środek zaskarżenia"
  • Zasada ne bis in idem
  • Powództwo o odszkodowanie
  • Zasiłek z pomocy społecznej nie zmniejsza odszkodowania należnego od ubezpieczyciela
  • Fałszerstwo dokumentu nie godzi bezpośrednio w dobro prawne osoby, której podpis został podrobiony
  • Termin do wniesienia apelacji w przypadku ustanowienia obrońcy z urzędu
  • Brak podstawy wznowieniowej, jeśli uchylenie przepisu nastąpiło na skutek działań ustawodawcy, a nie na skutek wyroku TK
 • Artykuły
  • Ryczałtowy zwrot kosztów dochodzenia należności (art. 10 ust. 1 TermZapłU) - przesłanki i cele
  • Zakres kryminalizacji przestępstwa przekupstwa menedżerskiego (art. 296a KK)
  • Przewlekłość postępowania a naruszenie praw osobistych (w orzecznictwie Sądu Najwyższego)
  • Obrona przed zarzutem zasiedzenia służebności przesyłu w postępowaniu o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego (cz. II)
  • Nowa konstrukcja stowarzyszenia zwykłego w świetle zmian legislacyjnych. Próba dyferencjacji - cz. II
  • Elektronizacja postępowania cywilnego - nowelizacja KPC i KC wchodząca w życie 8.9.2016 r.
  • Doręczenia wzajemne i świadczenie pomocy prawnej z urzędu - zagadnienia proceduralne