Monitor Prawniczy 2016/20

 • Aktualności
  • Legitymacja do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie
  • Sąd cywilny jest właściwy do rozstrzygania sporów o eksmisję z mieszkania pozostającego w dyspozycji organów Policji
  • Dowód wysłania pocztą elektroniczną wniosku o udzielenie informacji publicznej
  • Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę wydanego na rzecz inwestora niebędącego właścicielem nieruchomością
  • Opłata za postój w wyznaczonym w strefie płatnego parkowania miejscu
  • Prawo pobytu
  • Nieuczciwe praktyki handlowe
  • Ekstradycja
 • Artykuły
  • Solidarna odpowiedzialność wykonawców działających w ramach konsorcjum z tytułu umów zawartych z podwykonawcami
  • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016
  • Umowa o wykonanie remontu budynków lub budowli (art. 658 KC)
  • Uzasadnienie wyroku sądu a quo w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania karnego
  • Rozwiązywanie sporów cywilnych w drodze mediacji w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 10.9.2015 r.
  • Obowiązek zapewnienia dostępności zawartości stron internetowych osobom niedowidzącym