Monitor Prawniczy 2018/05

 • Aktualności
  • Zażalenie na postanowienie wydane przez sąd w składzie asesora sądowego w okresie przed powierzeniem mu pełnienia obowiązków sędziego
  • Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  • Utrata zasiłku chorobowego a przyznanie świadczenia na dziecko
  • Dostęp do informacji publicznej - granty naukowe
  • Koszty egzekucji
  • Ograniczenie dostępu do informacji publicznej - służby specjalne - bezpieczeństwo narodowe
  • Europejski nakaz aresztowania
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Obowiązki dostawców gazu
 • Artykuły
  • Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  • Klauzula antykumulacyjna w odniesieniu do członka zarządu spółki akcyjnej
  • O cywilnoprawnych aspektach bitcoina
  • Odpowiedzialność członków zarządu w stowarzyszeniu rejestrowym. Postulaty de lege ferenda
  • Dopuszczalność prowadzenia postępowania o podział majątku wspólnego w razie ogłoszenia upadłości rozwiedzionych małżonków
  • Wzmianka o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akcie poświadczenia dziedziczenia