Monitor Prawniczy 2018/08

 • Aktualności
  • Powództwo opozycyjne a ustawowe wprowadzenie odsetek maksymalnych
  • Decyzja dekretowa jako źródło szkody w razie ubiegania się o odszkodowanie za sprzedaż lokali przejętych na mocy tzw. dekretu warszawskiego
  • Zadośćuczynienie na rzecz osób bliskich poszkodowanego za krzywdę w postaci ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie art. 448 Kodeksu Cywilnego
  • Wynagrodzenie za utwory audiowizualne
  • Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu Skarbu Państwa
  • Wydziedziczenie z powodu niedopełnienia obowiązków rodzinnych
  • Nieistniejąca spółka podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych
  • Doręczenie korespondencji z organu podatkowego w siedzibie osoby prawnej
  • Powództwo odszkodowawcze przeciwko przewoźnikowi lotniczemu
  • Sąd polubowny
  • Gry losowe
 • Artykuły
  • Pozycja prawna kuratora ustanowionego dla osoby prawnej na mocy art. 42 Kodeksu Cywilnego – po zmianach dokonanych ustawą z 26.1.2018 r.
  • Odpowiedzialność cywilna w procesie transformacji spółki
  • Wpływ unijnej regulacji handlu algorytmicznego na polskie prawo giełdowe
  • Użycie cudzego znaku towarowego w internetowej reklamie kontekstowej własnych towarów i usług
  • Niedopuszczalność potraktowania typu kwalifikowanego czynu wprowadzenia do obrotu rzeczy opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi jako wypadku mniejszej wagi