Monitor Prawniczy 2018/12

 • Aktualności
  • Prawo strony do zapoznania się z uzasadnieniem wyroku sądu administracyjnego
  • Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu
  • Termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie w razie niepoczytalności sprawcy
  • Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka
  • Akt chrztu wyłącznym dowodem apostazji
  • Pojęcie „nadzwyczajne okoliczności”
  • Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej
  • Świadczenie wyrównawcze
 • Artykuły
  • Egzekucja obowiązków określonych w art. 28 KKW ze szczególnym uwzględnieniem grzywien orzekanych wobec małżonków w postępowaniu karnym oraz cywilnym (cz. 1)
  • Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji administracyjnej w kontekście uprawnień organizacji ekologicznych
  • Uwagi o potrąceniu w postępowaniu uproszczonym
  • Śmierć uczestnika postępowania nieprocesowego a zawieszenie postępowania – uwagi de lege ferenda na tle działu spadku
  • Dopuszczalność stosowania klauzul indeksacyjnych w umowach kredytowych
  • Dowód z opinii biegłego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej