Monitor Prawniczy 2018/15

 • AKTUALNOŚCI
  • Orzeczenie przez sąd odwoławczy po raz pierwszy kary łącznej
  • Wezwanie nabywcy licytacyjnego do zapłaty części ceny, jeśli zaliczona na jej poczet wierzytelność nie znajduje pokrycia w cenie nabycia
  • Zaspokojenie roszczenia o zachowek przez spadkobierców obdarowanego przez spadkodawcę
  • Aktualizacja opłaty rocznej
  • Ryczałt z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych obejmuje również paliwo
  • Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki, z uwagi na sprzedaż leków hurtowni farmaceutycznej
  • Ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
  • Znaki towarowe
  • Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych
 • ARTYKUŁY
  • Udzielenie prokury przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – uwagi na tle nowelizacji Kodeksu cywilnego z 6.3.2018 r. (cz. I)
  • Nadzór organu urzędowego nad licytacją prowadzoną w toku egzekucji z nieruchomości
  • Zakres pierwszeństwa zaspokojenia kosztów egzekucji należnych komornikowi sądowemu w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji
  • Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z czynu zabronionego przez prawo karne w przypadku niepoczytalności sprawcy
  • Niezachowanie przez poszkodowanego należytej staranności a jego przyczynienie się do powstania szkody
  • Zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego
  • Instytucja przygotowanej likwidacji (zagadnienia wybrane)

Monitor Prawniczy - cały wykaz