Monitor Prawniczy 2019/07

 • Aktualności
  • Podstawa zaskarżenia uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali
  • Tajemnica telekomunikacyjna a dostęp sądu cywilnego do danych osoby naruszającej dobra osobiste w Internecie
  • Obowiązek utworzenia służby BHP przez pracodawcę
  • Wynagrodzenie profesjonalnego muzyka za próby z 50% kosztami
  • Odpłatne zbycie mienia komunalnego jako dostawa towaru opodatkowania VAT
  • Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
  • Przetwarzanie danych osobowych w celach dziennikarskich
  • Nieważność umów kredytu zawartych z zagranicznymi kredytodawcami
 • Artykuły
  • Postanowienia określające główne świadczenia stron (art. 385 § 1 KC) a umowa ubezpieczenia o funkcji inwestycyjnej
  • Świadek-ekspert na tle projektowanych przepisów o dowodach w postępowaniu uproszczonym
  • Znowelizowany art. 39 KC a przypadki naruszenia zasad reprezentacji łącznej osób prawnych
  • Ciężar obowiązku utrzymania i remontów balkonów we wspólnocie mieszkaniowej - rozważania na marginesie orzecznictwa SN
  • Sposób doręczenia odpisu pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa
  • O kumulacji kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki lub opóźnienia z karą umowną zastrzeżoną na wypadek odstąpienia od umowy
  • Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej na targach

Monitor Prawniczy - cały wykaz