Monitor Prawniczy 2019/19

 • Aktualności
  • Prawo do cytowania nie obejmuje przygotowywania przeglądów prasy zawierających skany całych artykułów
  • Odpowiedzialność za posługiwanie się wtyczką społecznościowego serwisu
  • Odpowiedzialność państw członkowskich za działanie sądów krajowych
  • Ponowne przesłuchanie ofiary
  • Zwrot przez ubezpieczyciela kosztów za ekspertyzę zleconą przez poszkodowanego lub cesjonariusza
  • Uprowadzenie dziecka przez rodzica
  • Termin do wniesienia skargi biegnie od daty doręczenia rozstrzygnięcia organu pełnomocnikowi strony
 • Artykuły
  • Nowe zasady postępowania po nowelizacji procedury cywilnej
  • Złożenie odpowiedzi na sprzeciw w postępowaniu przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej po terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej a możliwość umorzenia postępowania
  • Przepisy ogólne postępowania odwoławczego w świetle nowelizacji KPK
  • Tryb udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych
  • Nadanie klauzuli wykonalności na podstawie art. 788 § 1 KPC w oparciu bezpośrednio o przepis prawa
  • Wpis w księdze wieczystej a elementy czynności prawnej. Nabycie użytkowania wieczystego w drodze rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych
  • Normy dyspozytywne i kogentne w wykładni prawa umów: studium przypadku (art. 703 KC)

Monitor Prawniczy - cały wykaz