Monitor Prawniczy 2020/01

 • Aktualności
  • Niedopuszczalność kary umownej
  • Urlop sędziego a zasada niezmienności składu sędziowskiego
  • Kasacja prokuratora generalnego od kończącego postępowanie postanowienia sądu dyscyplinarnego adwokatów
  • Wniesienie protestu przez kandydata na sędziego nie wstrzymuje procesu nominacyjnego osób rekomendowanych Prezydentowi RP
  • Czynsz za dzierżawę logotypu jako przychód z umowy dzierżawy, a nie z tytułu praw majątkowych
  • Nieudana operacja nie zawsze jest skutkiem błędu medycznego
  • Koszty przy sprzedaży mieszkania nie obejmują wypłaty zachowku
  • Ulga na badanie i rozwój – koszty kwalifikowane
  • Zadośćuczynienie wynikające z ugody pozasądowej jako przychód podlegający opodatkowaniu
  • Rekompensata za opóźnienia w płatnościach
  • Agresywne zachowanie małoletniego w ośrodku dla cudzoziemców
  • Powszechne usługi pocztowe
 • Artykuły
  • Powoływanie przez strony twierdzeń i dowodów w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych
  • Zasądzanie odsetek za opóźnienie od roszczeń odszkodowawczych
  • Roszczenie z weksla a badanie z urzędu stosunku podstawowego
  • Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (prowadzenie, dzierżawa, sprzedaż) – część I
  • Zdolność sądowa a reprezentacja stowarzyszenia zwykłego przez jego przedstawiciela

Monitor Prawniczy - cały wykaz