NormaBHP.pl 2014/01

 • Warunki pracy
  • Higiena w pracy - wyposażenie toalet pracowniczych z uwzględnieniem potrzeb pracowników niepełnosprawnych (4)
   Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom odpowiednie zaplecze higienicznosanitarne, na które w zależności od rodzaju wykonywanej pracy powinny składać się pomieszczenia socjalne do spożywania posiłków i spędzania przerw, a także umywalnie, toalety, natryski, szatnie itd. Brak odpowiednio wyposażonych pomieszczeń higienicznosanitarnych jest niezgodny z przepisami i może obniżać efektywność pracy. Liczba toalet zależy od liczby pracowników; Wymiary kabin natryskowych określają przepisy techniczno-budowlane; Liczba umywalek zależy od charakteru wykonywanych prac; Wymiary w toalecie
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Ochronniki oczu powinny być trwale oznakowane (8)
   Na środkach ochrony indywidualnej lub na ich wymiennych częściach powinna znajdować się data ich produkcji oraz data upływu okresu trwałości, jeżeli jest ona możliwa do określenia. Bardzo ważną kwestią jest również umiejętność odnajdywania oznakowani na ochronnikach, jak również ich czytania.
   Znaczenie symboli na oprawach ochronnika; Znaczenie symboli na szybkach ochronnych; Znaczenie numerów kodowych filtra - ochrona przed promieniowaniem; Znaczenie symboli klasy optycznej; Znaczenie symboli dodatkowych cech ochronnych
 • Rozwój osobisty/Szkolenie
  • Podczas szkolenia bhp warto stosować burzę mózgów, należy sią jednak dobrze do tego przygotować (11)
   Burza mózgów nie jest metodą prostą i łatwą do zastosowania, a szczególnie do prowadzenia szkoleń. Należy opracować i wdrożyć specjalny moduł szkoleniowy, który obejmowałby metody heurystyczne (poszukujące, problemowe, aktywizujące). Moduł ten trzeba dopasować do prowadzonych kursów szkoleniowych oraz przygotować do jego realizacji kadrę trenerów z zakresu bhp. Może składać się z części ćwiczeniowej lub warsztatowej poświęconej generowaniu pomysłów.
   Ogólne zasady metodyczne przeprowadzania burzy mózgów; Praktyczne zastosowanie burzy mózgów w szkoleniu BHP
  • Szkolenia bhp telepracowników odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy (14)
   Jednym z obowiązków pracodawcy, także wobec telepracowników, jest zapoznawanie pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Natomiast pracownik, również telepracownik, musi potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bhp.
   Program szkolenia zależy od warunków pracy; Szkolenie wstępne telepracowników należy przeprowadzić w formie instruktażu; W przypadku telepracownika najbardziej uzasadnioną formą kształcenia jest samokształcenie kierowane; Instruktaż stanowiskowy BHP należy zakończyć sprawdzianem; Ustalenie częstotliwości i czasu trwania szkoleń należy do pracodawcy; Szkolenie okresowe BHP kończy się egzaminem; Istnieje możliwość zwolnienia pracownika z odbywania szkolenia okresowego BHP
 • Aspekty prawne BHP
  • Wysokość zadośćuczynienia zależy od stopnia winy pracodawcy i poszkodowanego w wypadku przy pracy (18)
   W wyroku karnym zostało wykazane, że pracodawca godził się na wykonywanie pracy przy maszynie bez atestów przez pracownicę, która była pod wpływem alkoholu. Wyrok karny wiąże sąd cywilny wydający wyrok w sprawie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na skutek wypadku przy pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego za ten wypadek ponosi odpowiedzialność pracodawcy, a zadośćuczynienie podlega zmniejszeniu stosownie do stopnia winy obu stron.
   Winnym wypadku jest pracodawca; Przyczynienie się poszkodowanej do wypadku obniża zadośćuczynienie
  • Pracodawca-użytkownik powołuje zespół powypadkowy, a agencja pracy tymczasowej wypłaca odszkodowanie (26)
   Pracodawca-użytkownik nie jest pracodawcą osoby, która świadczy pracę tymczasową, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia będące następstwem wypadku przy pracy. Pracownik tymczasowy powinien w takiej sytuacji skierować swoje roszczenia do pracodawcy, którym jest agencja pracy tymczasowej - orzekł Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.
   Kto jest pracodawcą; Obowiązki pracodawcy-użytkownika w zakresie bhp
 • Temat Numeru
  • Pracodawca samodzielnie dobiera właściwe środki ochrony indywidualnej (22)
   Przed doborem środków ochrony indywidualnej należy ocenić czy w konkretnych warunkach środowiska pracy zachodzi potrzeba wyposażenia pracowników w takie środki. Decyzję w tym zakresie pracodawca podejmuje w zależności od stwierdzonego w ocenie ryzyka zawodowego stopnia zagrożenia występującego na stanowisku pracy, częstości narażenia pracownika na zagrożenie, rodzaju prac i cech stanowiska pracy.
 • BHP na budowie
  • Zasilanie i rozdział energii elektrycznej na terenie budowy dzieli się na 4 strefy (30)
   Jedną z podstawowych czynności przed rozpoczęciem budowy jest zaopatrzenie placu budowy w energię elektryczną. Do dostarczenia tej energii i jej właściwego rozdziału niezbędne są rozdzielnice oraz przewody zasilające i kablowe. Musimy pamiętać, że plac budowy to nie tylko maszyny i urządzenia, ale również obiekty zaplecza, które do funkcjonowania także wymagają energii elektrycznej.
   Podział stref; Warunki dla wtyczek i gniazd wtyczkowych
  • Analiza przypadku: odpowiedzialność za stan bhp na budowie (33)
   Właściciel firmy budowlanej, niemający uprawnień budowlanych i nieznający ustawy Prawo budowlane, zatrudnia pracownika na umowę o pracę, który mając wymagane uprawnienia budowlane, staje się kierownikiem kilku budów jednocześnie u swojego pracodawcy...
 • Ochrona ppoż.
  • Raz w roku należy dokonać pomiaru parametrów hydraulicznych sieci - wydajności i ciśnienia (37)
   Do gaszenia pożarów w zarodku, w pierwszej fazie jego powstania przeznaczony jest podręczny sprzęt gaśniczy. Uzupełnienie podręcznego sprzętu gaśniczego w firmie stanowi najczęściej instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe.
 • BHP dla początkujących
  • Na zaświadczeniu po ukończeniu szkolenia bhp wystarczy pieczątka właściciela firmy szkoleniowej (40)
  • Ocenę ryzyka zawodowego zatwierdza pracodawca (40)
 • Pierwsza pomoc
  • Kurs udzielania pierwszej pomocy - część 9 - Zakrztuszenia (41)
   zakrztuszenia w pierwszej pomocy możemy podzielić na 2 typy. pierwszy występuje wtedy, gdy drogi oddechowe poszkodowanego nie są zablokowane przez ciało obce, a drugi, jeżeli drogi oddechowe poszkodowanego są całkowicie lub znacząco zablokowane przez ciało obce.