NormaBHP.pl 2015/07


 • Temat numeru: Monotonia w pracy - jak przeciwdziałać jej negatywnym skutkom
  Monotonia w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy jest zaliczana do czynników uciążliwych. Jej skutki są negatywne, ale z reguły przemijające i nie powodują bezpośrednich zagrożeń zdrowia oraz życia.
 • Jak zmniejszyć koszty wypadków w magazynach
  Zgodnie z szacunkami Państwowej Inspekcji Pracy, każdy wypadek w gospodarce magazynowej i transporcie kosztuje przedsiębiorstwo od 12 do nawet 63,5 tys. zł. Eksperci alarmują - konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz inwestycja w ekonomiczne rozwiązania, które ograniczą straty magazynowe w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń.
 • Jak dbać o bhp w małych zakładach gastronomicznych
  Rzetelna, adekwatna do warunków technicznych i technologicznych wewnętrzna kontrola bhp wspomoże właściwe zarządzanie bezpieczeństwem pracy w małym zakładzie gastronomicznym. Jest to też jeden ze sposobów zapobiegania zagrożeniom zawodowym.
 • Surowa kara za niedopełnienie obowiązków bhp
  Ignorowania przepisów i obowiązków bhp nie można tolerować, szczególnie chodzi tu o zdrowie i życie pracowników. To wydźwięk kary nałożonej na osobę odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w poznańskiej firmie, która nie dopełniła swoich obowiązków.
 • Prostsze oznakowanie substancji chemicznych w kartach charakterystyki
  Od 12 sierpnia 2015 r. pracownicy wykonujący pracę w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych i ich mieszanin otrzymują informacje w kartach charakterystyki substancji oraz w formie oznakowania zgodnie z systemem obowiązującym na terenie całej UE.
 • Honeywell Safety: Jak właściwie dobierać szelki bezpieczeństwa
  Upadki przy pracy na wysokościach są jednym z najczęstszych zagrożeń, z jakim zmagają się menedżerowie ds. bhp, a za których błędne decyzje pracownicy mogą zapłacić najwyższą cenę - nie ma tu zatem miejsca na błędy. Firma Honeywell Safety Products - największy na świecie dostawcy kompleksowych środków ochrony indywidualnej - podpowiada, jakie kluczowe kwestie brać pod uwagę podczas wyboru, konserwacji i wymiany szelek bezpieczeństwa.
 • Jak często aktualizować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
  Co najmniej raz na dwa lata instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji. Powinno to następować także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
 • Jak często szkolić pracowników mających kontakt z chemią basenową
  Pracownicy zatrudnieni na pływalni na stanowiskach elektryk, hydraulik i konserwator, którzy mają kontakt z chemią basenową do uzdatniania wody basenowej, nie wykonują prac szczególnie niebezpiecznych i dla nich szkolenie okresowe w dziedzinie bhp może być prowadzone nie rzadziej niż co 3 lata.
 • Kto ponosi koszty badań wstępnych praktykantów
  Przepisy nie określają, kto ma ponosić koszty badań wstępnych praktykantów. Nie nakładają też takiego obowiązku na podmiot przyjmujący na praktykę. Należy wiąc obowiązek ten rozstrzygnąć w umowie o praktykę.
 • Czy operator wózka jezdniowego powinien pracować w kasku
  Obowiązujące przypisy nie nakładają formalnego obowiązku stosowania przez operatorów wózków jezdniowych kasków ochronnych przez cały czas kierowania wózkiem. Jeżeli nie ma zagrożenia urazu głowy, nie ma obowiązku używania hełmu ochronnego.
 • Przy których pracach trzeba stosować odzież ochronną
  Prace, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej, to prace w narażeniu na działanie wody, czynników chemicznych, pyłowych, mechanicznych i biologicznych oraz wysokiej i niskiej temperatury - stwarzające ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników.
 • Jak kontrolować podłączenia urządzeń biurowych do prądu
  Obecnie nie ma przepisów określających sposoby podłączania urządzeń biurowych (jak również innych urządzeń) do sieci elektrycznej. Sposób podłączenia wynika przede wszystkim z budowy konkretnego urządzenia i jego przeznaczenia.
 • Zmiana definicji czynnika rakotwórczego oraz mutagenu
  Nowelizacja rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy dostosowała przepisy do dyrektywy 2014/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 lutego 2014 r. i zmienionej definicji czynnika rakotwórczego oraz mutagenu.
 • System zarządzania bhp musi aktywizować pracowników
  Najlepszym argumentem - w rozumieniu wielu pracodawców - do podjęcia decyzji o wprowadzeniu SZBP jest argument ekonomiczny, to znaczy odpowiedź na pytanie, czy i jak poprawią się wskaźniki ekonomiczne firmy po wdrożeniu systemu. Wymaga ona jednak pewnej, elementarnej wiedzy.
 • Złamania i zwichnięcia kończyn - jak udzielać pierwszej pomocy
  Złamanie nogi można podejrzewać, gdy poszkodowany nie może nią poruszać, odczuwa ból i pojawia się u niego obrzęk, ma nienaturalnie ustawioną lub ugiętą nogę. Zwichnięcie ma miejsce, gdy występuje upośledzona ruchomość w stawie, ból, obrzęk, zasinienie, przymusowe ustawienie lub nienaturalna ruchomość.
 • Dbamy, aby pracownika nie zgubiła rutyna
  Rozmowa ze Stanisławem Ogonkiem, zastępcą kierownika sekcji ds. Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim.