Polityka Społeczna 2016/03

 • Recenzje
  • Ewa Giermanowska, Mariola Racław, Marek Rymsza: Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz
 • Informacje
  • Współczesne koncepcje w polityce społecznej - Wyzwania i realia
  • Wyzwania modernizacji gospodarczej - Doświadczenia historyczne
  • Polityka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w latach 2015-2035
  • Wspomnienie o ks. Prof. Leonie Dyczewskim
 • Nowości wydawnicze IPISS
 • Diariusz Polityki Społecznej
 • Modele polityki społecznej w Europie i ich skuteczność - Teoria a praktyka (1-7)
  Celem artykułu było dokonanie analizy najczęściej występujących w literaturze modeli polityki społecznej i metod oceny ich skuteczności oraz zaproponowanie na podstawie wyników tej analizy własnej metody oceny skuteczności krajowych polityk społecznych, realizowanych w Europie. Metoda ta bazowała na dwóch wymiarach: sprawiedliwości społecznej oraz efektywności ekonomicznej oraz szczęściu miernikach (zmiennych). Analiza empiryczna obejmowała lata 2004-2013 i dotyczyła 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz trzech krajów EFTA: Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Okazało się, że w analizowanej grupie 31 krajów dominowały rozwiązania sprawiedliwe i efektywne (13 krajów) oraz niesprawiedliwe i nieefektywne (10 krajów)
 • Wpływ niedopasowań kwalifikacyjnych na wynagrodzenia absolwentów w Polsce (7-12)
  Niedopasowania kwalifikacyjne i/lub kompetencyjne rozumiane są jako różnica między poziomem kwalifikacji i/lub kompetencji posiadanych przez pracowników oraz wymaganych przez rodzaj pracy przez nich wykonywanej. Niedopasowania kwalifikacyjne są świadectwem nieoptymalnej alokacji zasobów w gospodarce. Nieefektywność tego rodzaju może z kolei stawiać pytanie o racjonalność wydatkowania publicznych środków na edukację. Z punktu widzenia pracodawców istnienie dużego rozdźwięku między kwalifikacjami posiadanymi przez potencjalnych pracowników a wymaganiami danego stanowiska pracy stwarzają problemy wielorakiego rodzaju: podnoszą koszty rekrutacji, wymagają testowania i ujawniania rzeczywistej produktywności pracowników, wymagają dużych nakładów na szkolenia i zdobywanie brakujących umiejętności. Badanie na podstawie danych zgromadzonych w ramach projektu prowadzone w Instytucie Badań Edukacyjnych pt. "Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania" ujawniają, że około 30% absolwentów charakteryzuje się niedopasowaniem wertykalnym, zaś około35% absolwentów z wykształceniem wyższym deklaruje niedopasowanie horyzontalne do aktualnie wykonywanej pracy. Oba zjawiska mają swoje konsekwencje dla wynagrodzeń, co w dłuższej perspektywie może również wpływać na wartość i stopę zwrotu z wykształcenia.
 • Trener pracy osoby niepełnosprawnej jako podstawowa instytucja systemu zatrudnienia wspomaganego (13-18)
  Zatrudnienie wspomagane polega na zapewnieniu wsparcia osobom niepełnosprawnym lub innym grupom zagrożonym wykluczenie w uzyskaniu i utrzymaniu płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Głównymi zasadami tego systemu są: indywidualne podejście do niepełnosprawnego i jego upodmiotowienie, poszanowanie jego godności oraz dostępność i poufność usług. Zawód trenera pracy osoby niepełnosprawnej jest jedną z podstawowych instytucji funkcjonujących w tym systemie aktywizacji społeczno-zawodowej. Jego istotą jest umożliwienie niepełnosprawnemu uzyskania stosownego zatrudnienia i adaptacja w miejscu pracy. Cechy osobowe, jakimi powinien wykazywać się kandydat na trenera pracy, to głównie kontaktowość, dyspozycyjność, zdolność współpracy i cierpliwość. Procedura tej formy aktywizacji składa się z wielu etapów, poczynając od rekrutacji, stworzenia planu działań, wsparcia w uzyskaniu pracy i adaptacji, aż do monitoringu dalszej sytuacji pracownika.
 • Prawne uwarunkowania tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw przez cudzoziemców w Polsce (18-24)
  Artykuł analizuje regulacje ustawowe dotyczące możliwości prowadzenia przez cudzoziemców działalności gospodarczej. Unormowania te stanowią ważny element polityki migracyjnej Polski w zakresie dostępu migrantów do rynku pracy. Skupiając się na ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawie o cudzoziemcach, w artykule analizowany jest dostęp imigrantów do dwóch typów prowadzenia działalności gospodarczej: jako osoby fizyczne (jednoosobowa działalność gospodarcza) oraz jako osoby prawne lub jednostki organizacyjne (spółki osobowe lub kapitałowe). Analiza ewolucji polskiej polityki migracyjnej w omawianym zakresie pokazuje, że w ostatnim dziesięcioleciu nastąpiła znacząca liberalizacja dostępu cudzoziemców do jednoosobowej działalności gospodarczej - możliwość taką otrzymywało coraz więcej kategorii imigrantów. Zmiany prawa w dostępie do zezwolenia na pobyt cudzoziemca w Polsce w związku z pracą w utworzonej przez niego spółce mają charakter raczej konsolidacji dotychczasowych rozwiązań niż liberalizacji.
 • Anomia i dewiacja w perspektywie oceny współczesnej rzeczywistości społecznej (24-28)
  Przedmiotem artykułu są rozważania na temat różnych sposobów rozumienia dewiacji i anomii w życiu społecznym. Przede wszystkim jako funkcji kontroli społecznej oraz jako funkcji naznaczania i stygmatyzacji. Rozważane jest także pojęcie i zjawisko dewiacji pozytywnej w koncepcji Jerzego Kwaśniewskiego. Odwołano się do teorii socjologicznych wyjaśniających teoretyczne podstawy interpretacji zachowań dewiacyjnych, jak również roli środowiska szkolnego oraz rodzinnego w rozwoju zachowań dewiacyjnych.