Polityka Społeczna 2016/07


 • Od redaktorów tematycznych numeru (1)
  Niniejszy numer "Polityki Społecznej" przedstawia szczegółowe podsumowanie dotychczasowych prac naukowych w zakresie analiz procesu starzenia się, które przeprowadzone zostały na podstawie danych z badania "SHARE: 50+ w Europie".
 • Aktywność na rynku pracy - Regulacje emerytalne, zachęty do pracy, jakość zatrudnienia (3)
  Otrzymywanie świadczeń emerytalnych i stan zdrowia jako główne przyczyny rezygnacji z pracy; Usługi opiekuńcze i warunki zatrudnienia - wyzwania na przyszłość
 • Dochody i ubóstwo osób 50+ w wybranych publikacjach na podstawie danych SHARE (7)
  Możliwości wykorzystania danych SHARE w analizach dochodów i ubóstwa; Dochody i ubóstwo w danych SHARE - zdarzenia w życiu osób populacji 50+ i ich wpływ na ubóstwo i dochody, Ubóstwo trwałe w danych SHARE, Determinanty sytuacji ekonomicznej osób 50+
 • Zdrowie i funkcjonowanie fizyczne w populacji 50+ w analizach opartych na danych SHARE (17)
  Zdrowie populacji i jego uwarunkowania; Stan zdrowia i funkcjonowanie fizyczne; Zdrowie psychiczne (depresja) i zadowolenie z życia; Czynniki ryzyka chorób przewlekłych i umieralności; Zdrowie a czynniki społeczne i pozycja na rynku pracy
 • Zdrowie a korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Koszt i dostęp do usług ochrony zdrowia (17)
  Metodologia; Stan zdrowia; Profilaktyka; Dostęp do usług ochrony zdrowia; Korzystanie ze świadczeń; Status społeczno-ekonomiczny, Inne wybrane czynniki różnicujące korzystanie z usług ochrony zdrowia, Usługi stomatologiczne; Koszty korzystania
 • Zróżnicowanie umiejętności poznawczych osób starszych i jego społeczno-demograficzne uwarunkowania (22)
  Pomiar umiejętności poznawczych w SHARE; Jakie grupy charakteryzują się lepszym funkcjonowaniem poznawczym? Czy funkcjonowanie poznawcze osób starszych jest kształtowane już w dzieciństwie? Zdrowie w dzieciństwie, Długookresowy wpływ edukacji, Koniunktura i polityka społeczno-gospodarcza; Dlaczego warto dłużej pracować? W których krajach jest najstarsza populacja i gdzie najlepiej się starzeć?
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej jako dawcy i odbiorcy wsparcia (28)
  Pomoc finansowa; Motywy pomocy finansowej, Prywatna pomoc finansowa a pomoc państwa; Pomoc niefinansowa; Wsparcie otrzymywane przez osoby w wieku 50 lat i więcej; Wsparcie dostarczane przez osoby w wieku 50 lat i więcej - wsparcie dostarczane osobom dorosłym (starszym), Opieka nad wnukami
 • Aktywność poza rynkiem pracy: Społeczne zaangażowanie, kapitał społeczny i uczenie się przez całe życie (32)
  Badanie zaangażowania społecznego w SHARE; Zaangażowanie społeczne a stan zdrowia; Wolontariat i dobroczynność; Zaangażowanie społeczne a opieka nad wnukami; Aktywność edukacyjno-szkoleniowa; Kapitał społeczny a dobrostan
 • Starzenie się a satysfakcja z życia - Czynniki wpływające na dobrostan osób starszych (36)
  Miary dobrostanu w badaniu SHARE; Dobrostan osób starszych w Europie; Zmiany samopoczucia wraz z wiekiem i zmianą stanu zdrowia; Dobrostan a aktywność na rynku pracy; Kontakty społeczne a samopoczucie; Czynniki z przeszłości a obecne samopoczucie
 • Ogłoszenie - Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej
 • Diariusz Polityki Społecznej