Polityka Społeczna 2016/09

 • Od redaktora naczelnego numeru (1)
 • Poradnictwo zawodowe w kontekście potrzeb uczniów szkolnictwa zawodowego (3)
  Zapotrzebowanie na poradnictwo - na styku przemian makrospołecznych i jednostkowych biografii; Przemiany poradnictwa - wybrane tezy; Uczniowie szkół zawodowych jako adresaci działań poradniczych; Specyfika versus uniwersalność poradnictwa zawodowego w kontekście szkolnictwa zawodowego
 • Rozwój dualnego systemu kształcenia w polskiej przestrzeni szkolnictwa zawodowego i rynku pracy (10)
  Kontekst europejski kształcenia dualnego; Kształcenie dualne w polskim systemie kształcenia zawodowego; Dualne kształcenie zawodowe w praktyce
 • Główne bariery wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce (15)
  Diagnoza - paradoks polskiego rynku pracy, Wpływ systemu edukacji zawodowej na bezrobocie i zatrudnienie młodych, Zmniejszenie liczby uczniów kształconych w systemie dualnym, Nieudana rządowa próba zwiększenia praktycznej nauki zawodu, Próby odbudowy kształcenia zawodowego i wdrożenia dualnego systemu. - Główne bariery wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce - bariera słabej motywacji młodzieży do podjęcia kształcenia zawodowego w systemie dualnym w Polsce, bariera braku zintegrowanego systemu finansowania dualnego systemu kształcenia, bariery instytucjonalne
 • Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach - Realia czy iluzje? (23)
  Funkcje przedsiębiorstw; Zmiany popytu na pracę a przekształcenia w kształceniu zawodowym; Wstępne kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach; Praktyczna nauka zawodu u pracodawców - możliwości, korzyści, zagrożenia
 • Studia wyższe drogą do zatrudnienia (28)
  Gospodarka oparta na wiedzy wyzwaniem dla edukacji akademickiej; Profil absolwenta studiów wyższych; Edukacja akademicka czy tylko dla zatrudnienia? Współpraca uczelni z gospodarką zwiększeniem szans na zatrudnienie
 • Kompetencje społeczne pracowników - Kontekst edukacyjny (33)
  Kompetencje społeczne - próba charakterystyki; Kompetencje społeczne w polskiej ramie kwalifikacji; Możliwości kształtowania kompetencji społecznych pracowników
 • Kształcenie zawodowe - Wyzwania i trendy rozwojowe na świecie (36)
  Renesans przygotowania zawodowego (system dualny); Trendy w Stanach Zjednoczonych Ameryki; Kształcenie zawodowe w państwie środka; Eksploracja możliwości stażu w Australii; Rozwój przygotowania zawodowego w Afryce - przykłady
 • Diariusz Polityki Społecznej