Polityka Społeczna 2016/10

  • BREXIT - Konsekwencja prawne i społeczne dla rynku pracy i zabezpieczenia społecznego (1)
   • Obecny stan w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
    • Regulacje prawne w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunkach polsko-brytyjskich
    • Zakres podmiotowy i przedmiotowy
    • Problemy we współpracy polskich instytucji ubezpieczeniowych z instytucjami brytyjskimi
     • Problemy prawne
     • Problemy proceduralne
   • Statystyki
   • Scenariusze wyjścia Wielkiej Brytanii z UE
    • Aspekt proceduralny
    • Aspekt merytoryczny (treść porozumienia)
   • Skutki BREXITU z perspektywy Polski
    • Aspekty związane z dostępem do rynku pracy
    • Aspekty związane ze swobodą świadczenia usług (delegowanie pracowników)
    • Konieczność porozumienia i konsekwencje jego braku dla swobody przepływu osób oraz zabezpieczenia społecznego
  • "Europejskie" ubezpieczenie od bezrobocia? (5)
   • Analiza aktualnych propozycji
  • Bezpieczeństwo społeczne i socjalne - Kontrowersje wokół pojęć (7)
   • Bezpieczeństwo socjalne a społeczne
   • Bezpieczeństwo socjalne a zabezpieczenie społeczne
   • Bezpieczeństwo socjalne i zabezpieczenie społeczne w kontekście koncepcji wolności A.Sena
  • Pozycja zawodowa mężczyzn na rynku pracy. Stabilność czy zmiana? Statystyczny obraz sytuacji (13)
   • Struktura ludności Polski według cech demograficznych i społeczno-zawodowych
   • Pozycja mężczyzn na rynku pracy
   • Mężczyźni na stanowiskach kierowniczych
   • Czy status rodzinny wpływa na pozycję zawodową mężczyzn?
  • Zmiana relacji płac pracowników państwowej sfery budżetowej (rok 2002 i 2014) (19)
   • Czynniki wpływające na wzrost płac
   • Płace w jednostkach państwowej sfery budżetowej na tle innych dziedzin gospodarki
   • Relacje płac między wybranymi zawodami i stanowiskami sfery budżetowej
   • Zróżnicowanie uposażeń funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych
   • Społeczna ocena płac w państwowej sferze budżetowej
  • Problemy usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej (26)
   • Prawne aspekty usamodzielnienia
   • Początek usamodzielnienia
   • Skuteczność i problemy procesu usamodzielnienia
   • Zróżnicowanie procesu usamodzielnienia w zależności od formy pieczy zastępczej
   • Psychologiczne funkcjonowanie usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej
   • Zainteresowania i plany zawodowe na przyszłość
   • Programy i projekty dla usamodzielniających się wychowanków
 • Z historii polityki społecznej
  • Rodzina jako przedmiot zainteresowania polityki społecznej państwa na przykładzie rozwiązań okresu socjalizmu i transformacji w Polsce (31)
   • Polityka na rzecz rodzin w okresie socjalizmu
   • Polityka na rzecz rodzin w latach 90. XX wieku
   • Wpływ polityki rodzinnej państwa na decyzje rodzinne. Wyniki badań
    • Polityka na rzecz rodzin w okresie PRL a życie rodzin respondentów
    • Polityka na rzecz rodzin w okresie transformacji ustrojowej
    • Relacje wewnątrzrodzinne
    • Decyzje rodzinne
    • Decyzje prokreacyjne
    • System zasiłków na rzecz rodzin
    • Polityka rynku pracy na rzecz rodzin
    • Zabezpieczenie materialne rodziny
    • Unormowania prawne dotyczące rodzin
   • Strategie rodzinne w okresie transformacji
 • Recenzje
  • Henry Kissinger: Porządek światowy (36)
 • Informacje
  • Seniorzy w polityce społecznej - Teoria i praktyka działań pomocowych (38)
 • Nowości wydawnicze IPISS
 • Diariusz Polityki Społecznej