Polityka Społeczna 2018/01

 • Modele prawnej regulacji prostytucji a społeczna marginalizacja osób świadczących usługi seksualne (1-6)
  Podstawą artykułu jest analiza literatury przedmiotu dotyczącej regulacji prawnych prostytucji w XIX i początkach XX w., a także aktualnie toczących się debat na ten temat. Na jej podstawie wyróżniono i opisano historyczne oraz współczesne modele regulacji prostytucji. W artykule skoncentrowano się na sytuacji kobiet świadczących usługi seksualne oraz wpływie konkretnych regulacji prawnych na ich sytuację społeczną. Rozwiązania prawne składające się na zaprezentowane modele regulacji prostytucji w różnym stopniu przyczyniają się do zmiany zakresu marginalizacji społecznej doświadczanej przez zaangażowane w nią kobiety.
 • Aktywne starzenie się ludności z perspektywy Rady Europy (7-11)
  W artykule przeanalizowano traktaty i „miękkie prawo” Rady Europy dotyczące promocji aktywnego starzenia się. Selekcji i zbadaniu podlegały postanowienia zakazujące dyskryminacji i promujące solidarność międzypokoleniową, a także stojące na straży niezależności, autonomii, partycypacji i samorealizacji osób starszych. Autorka konkluduje, że w prawie Rady Europy tkwi ogromny potencjał w zakresie aktywizacji osób starszych. Może ono pozytywnie wpłynąć na ustawodawstwo i politykę jej państw członkowskich, ale jest to uzależnione od ich świadomości i woli politycznej.
 • Ubóstwo i pogłębiona deprywacja materialna rodzin w kontekście wdrożenia „Programu 500 Plus” (11-17)
  Celem artykułu jest porównanie wyników symulacji wpływu programu „Rodzina 500 Plus” (500+) na ubóstwo w 2015 r. ze zmianą jego wskaźników między rokiem 2015 a 2016. W obu przypadkach podstawą były badania budżetów gospodarstw domowych GUS. Pomocniczo wykorzystano dane z badań EU-SILC w zakresie pogłębionej deprywacji materialnej. Zmiany ubóstwa rok do roku były dużo mniejsze niż te stwierdzone w symulacji. Stwierdzone rozbieżności można wyjaśniać, odwołując się do cech wdrożenia 500+ (pełne wypłaty dopiero od połowy roku), metodologii symulacji (założenia dotyczące dochodów i wydatków, inne czynniki stałe) oraz badań budżetów gospodarstw domowych GUS (badanie w ciągu miesiąca, ubóstwo wydatkowe).
 • Efektywność organizacji pracodawców w Polsce (17-21)
  Artykuł dotyczy kwestii efektywności instytucji organizacji pracodawców w Polsce. Pierwsza część zawiera przegląd empirycznej literatury ekonomicznej dotyczącej organizacji pracodawców, a druga dotyczy analizy dogmatyczno-prawnej polskich regulacji obejmujących tworzenie i działalność organizacji pracodawców. Zasadniczym elementem artykułu jest przedstawienie wyników z indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami rządu, organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz społeczności akademickiej. Wnioski zestawiają osiągnięte rezultaty z kwestią efektywności polskich regulacji dotyczących organizacji pracodawców.
 • Minimum socjalne we wrześniu 2017 r. (21-23)
  Artykuł omawia szacunki minimum socjalnego w miesiącu wrześniu 2017 r. W porównaniu z danymi z czerwca dynamika kosztów utrzymała lekką tendencję słabnącą. Wartości minimum socjalnego dla gospodarstw emeryckich prawie nie zmieniły się, zaś w gospodarstwach pracowniczych wzrost był niewielki: od 0,3 % do 0,6 %. W miesiącach lipiec-wrzesień br. inflacja utrzymała się na tym samym śladowym poziomie, co w poprzednich trzech miesiącach (0,1 %).
 • Z prac naukowo-badawczych
  • Czy warto wspierać dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych. Doświadczenia z lokalnego rynku pracy (23-31)
   W artykule podjęto próbę określenia efektów dotacji dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej w mieście Włocławku i powiecie ziemskim. Analizą objęto 1845 podmiotów założonych w latach 2010-2015 przez beneficjentów dotacji. Zbadano okres funkcjonowania uruchomionych podmiotów, cechy demograficzno-społeczne osób podejmujących samozatrudnienie i ocenę ich wpływu na przeżywalność firmy. Określono też profile działalności zakładanych firm, a także charakterystyki osób rezygnujących z prowadzenia biznesu i ich dalsze losy zawodowe.
  • Sieć współpracy gminnych ośrodków pomocy społecznej z województwa lubelskiego a wdrażanie innowacji społecznych (31-36)
   Potencjalnym uwarunkowaniem wdrażania innowacji społecznych jest istnienie sieci współpracy podmiotów działających na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Celem artykułu jest scharakteryzowanie obecnej oraz preferowanej sieci współpracy gminnych ośrodków pomocy społecznej, to jest określenie rodzaju podmiotów z którymi obecnie mogą wejść w kooperację w celu rozwiązywania lokalnych problemów społecznych oraz podmiotów z którymi chciałyby współpracę w tym zakresie nawiązać w przyszłości. Charakterystyki dokonano na podstawie badania zrealizowanego w 2016 r. na obszarze gmin wiejskich województwa lubelskiego na reprezentatywnej próbie 118 kierowników gminnych ośrodków pomocy społecznej. Część empiryczną badań zrealizowano w okresie listopad-grudzień 2016 r. za pomocą techniki wywiadu swobodnego ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji. Wybór województwa, na obszarze którego przeprowadzono badania był podyktowany wielością problemów społecznych doświadczanych przez jego mieszkańców (zwłaszcza mieszkańców obszarów wiejskich), która mogła stanowić katalizator dla tworzenia sieci podmiotów lokalnej polityki społecznej, której celem było ich rozwiązywanie. Efektem przeprowadzonych badań jest dostrzeżenie, iż wśród podmiotów nieaktywnych w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów społecznych znajdują się spółdzielnie socjalne oraz lokalni przedsiębiorcy. Kierownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej w największym stopniu odczuwają potrzebę włączenia do tych sieci organizacji pozarządowych, w których aktywności upatrują szczególnej szansy na wdrażanie działań nietypowych, niestandardowych, którymi są innowacje społeczne. Widzą również potrzebę zaangażowania spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorców. Sieci te nie mają homogenicznego charakteru, a ich preferowany skład wskazuje na potencjał w zakresie włączania do nich nowych podmiotów reprezentujących sektor społeczny oraz gospodarczy.
 • Recenzje
  • Nauki o polityce publicznej. Studia i materiały
 • Informacje
  • BREXIT i jego skutki dla systemów zabezpieczenia społecznego – z prac Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
  • Wyniki XIX Edycji Konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej
 • Diariusz Polityki Społecznej