Polityka Społeczna 2018/05-06

 • Delegowanie pracowników w prawie Unii Europejskiej. Ocena i zagrożenia w kontekście nowej dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników (1-8)
  W artykule przedstawiono aktualne zasady delegowania pracowników na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Omówiono proponowane zmiany przepisów Unii Europejskiej z tego zakresu. Przedstawiono ocenę i zagrożenia. Uwzględniono w tej ocenie stanowisko partnerów społecznych, instytucji właściwej i ekspertów.
 • Instrumenty rynku pracy de jure i de facto (8-15)
  Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podstawowymi formami aktywizacji zawodowej bezrobotnych są usługi i instrumenty rynku pracy. Nowela tej ustawy, która weszła w życie z dniem 27.05.2004 r., znacząco poszerzyła instrumentarium dostępnych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Celem artykułu jest przedstawienie instrumentów rynku pracy oraz dokonanie ich oceny, ze wskazaniem na ich liczne mankamenty. W opracowaniu podjęto próbę ukazania problemu nieefektywnego wydatkowania środków na realizację  m.in. staży, braku kontroli państwa nad wydatkowaniem środków publicznych przeznaczonych na nowe instrumenty rynku pracy oraz przedstawienia wielu instrumentów rynku pracy, z których osoby bezrobotne nie korzystają.
 • Analiza rynku pracy na pograniczu polsko-ukraińskim (15-23)
  Artykuł porusza problematykę rynku pracy w sąsiadujących ze sobą obszarach wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Artykuł zawiera podstawowe wskaźniki rynku pracy, których analiza pozwala określić, czy przygraniczne położenie polskich województw i ukraińskich obwodów przyczynia się do osiągnięcia przez te regiony korzyści płynących z funkcjonowania na rynku pracy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że niestety przygraniczne województwa i obwody nie czerpią (w stopniu zapewniającym wyrównanie do średnich krajowych) profitów ze współpracy transgranicznej związanych z poprawą sytuacji na rynku pracy.
 • Z prac naukowo-badawczych
  • Problemy prognozowania rynku pracy w Polsce, potrzeby i oczekiwania publicznych służb zatrudnienia (24-32)
   Celem artykułu jest zidentyfikowanie wad w istniejącym narzędziu prognozowania popytu na pracę oraz wskazanie potrzebnych zmian. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że wad jest wiele, a ich eliminowanie powinno polegać na ciągłej aktualizacji danych wykorzystywanych do opracowania prognoz zatrudnienia. Prognozy nie powinny być opracowywane tylko w przekroju regionów, ale dla mniejszych obszarów, jak na przykład powiat. Prognozy należy również przygotowywać dla zawodów kodowanych sześcioma cyframi. Wprowadzone modyfikacje powinny zwiększyć użyteczność narzędzia z perspektywy oczekiwać pracowników publicznych służb zatrudnienia. Artykuł opracowano na podstawie wyników badań IDI i FGI, jakie zrealizowano w kwietniu 2018 r. w ramach projektu System prognozowania polskiego rynku pracy.
  • Minimum egzystencji oraz minimum socjalne w 2017 r. Dane średnioroczne (32-35)
   Artykuł prezentuje szacunki minimum egzystencji i minimum socjalnego na postawie cen średniorocznych w 2017 r. Minimum egzystencji wyznacza modelowy sposób zaspokajania potrzeb na minimalnym poziomie, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia. Z kolei minimum socjalne przedstawia modelowe koszty utrzymania gospodarstw domowych, którym zaczyna zagrażać sfera niedostatku. Między tymi dwoma ekstremami roztacza się, w różnych obliczach, sfera niedostatku.
 • Recenzje
  • Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu europejskich krajach w perspektywie indywidualnego sprawstwa
 • Informacje
  • Delegowanie pracowników w kontekście przepisów o swobodzie przemieszczania się i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 50 lat rozporządzenia nr 1612/68.
 • Diariusz Polityki Społecznej

Polityka Społeczna - cały wykaz