Polityka Społeczna 2018/07

  • Delegowanie pracowników w prawie Unii Europejskiej. Proponowane zmiany, ocena i zagrożenia w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1-8)
    W artykule przedstawiono aktualne zasady delegowania pracowników na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Omówiono proponowane zmiany przepisów Unii Europejskiej z tego zakresu. Przedstawiono ocenę i zagrożenia. Uwzględniono w tej ocenie stanowisko partnerów społecznych, instytucji właściwej i ekspertów.
  • Owdowienie i osierocenie w III RP: Perspektywa polityki społecznej (9-15)
    Zgon to zdarzenie, którego wystąpienie w życiu rodziny prowadzi do modyfikacji całego życia. Ostatnie ćwierćwiecze to okres szybkiego obniżania się poziomu umieralności, co teoretycznie powinno obniżać prawdopodobieństwo utrat bliskich oraz prowadzić do późniejszego występowania sieroctwa czy owdowienia. Celem artykułu jest wskazanie – na bazie danych GUS i ZUS – w jakim stopniu po roku 1990 następuje zmiana częstości utraty.
  • Przekształcenia struktur wieku ludności gmin województwa opolskiego wyznacznikiem dla lokalnych polityk społecznych (15-24)
    Obserwowana w ostatnich latach zmiana struktury wieku ludności Polski, a szczególnie województwa opolskiego wykazuje systematyczny wzrost udziału osób starszych przy jednoczesnym spadku udziału ludności w najmłodszych grupach wiekowych, co skutkuje starzeniem się społeczeństwa. Wraz z przekształceniem struktury wieku następują zmiany w strukturze potrzeb ludności. Stąd też na poziomie lokalnym (powiatów i gmin) polityka społeczna w dużej mierze zdeterminowana jest przez przemiany demograficzne, jakie zachodzą na danym obszarze. Szczebel lokalny najbardziej jest predystynowany do zaspokojenia potrzeb w sposób uwzględniający lokalną specyfikę, znajomość struktury potrzeb i możliwości ich zaspokojenia. Porównanie struktur wieku w roku 1999 i 2015 w gminach województwa opolskiego pokazuje zaawansowanie procesu starzenia się ludności i jego zróżnicowany przestrzennie przebieg. W tym kontekście aktualne i ważne jest podejmowanie działań stanowiących część lokalnej polityki społecznej, które zabezpieczą potrzeby powiększającej się grupy najstarszych mieszkańców gmin.
  • Rodzina w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (25-30)
    W Polsce realizuje się programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, których celem jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Słuszne jest przekonanie, że w toku pracy z dzieckiem niepełnosprawnym należy uwzględnić kontekst rodziny, skoro jest ona podstawowym środowiskiem życia i rozwoju dziecka. Artykuł przedstawia miejsce rodziny w procesie wczesnego wspomagania rozwoju, ujmując ją zarówno jako biorcę, jak i dawcę pomocy. W obu tych przypadkach środowisko rodzinne traktowane jest jako nieodłączny element życia chorego dziecka, którego nie można pominąć. Co więcej, programy wspomagania rozwoju dziecka uwzględniające środowisko rodzinne okazują się wręcz skuteczniejsze od tych, które zakładają stymulację dziecka w oderwaniu od kontekstu rodzinnego.
  • Wchodzenie w dorosłość w percepcjach młodych dorosłych Polaków (31-37)
    Przedmiotem analiz w artykule jest rekonstrukcja koncepcji wchodzenia w dorosłość młodych dorosłych Polaków; ich potrzeb i oczekiwań wobec własnej dorosłości. Empiryczną podstawę rozważań stanowią wyniki badań, które uzyskano realizując jedno z zadań w ramach projektu NCN „Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce”, którego celem było odtworzenie instytucjonalno-politycznych ram procesu osiągania dorosłości we współczesnej Polsce. Prezentację wyników poprzedza tocząca się dyskusja nad rozumieniem kategorii wchodzenia w dorosłość oraz tendencjami i uwarunkowaniami zjawiska osiągania dorosłości we współczesnych społeczeństwach.
  • Młodzi dorośli jako postulowani adresaci polityki społecznej (38-43)
    Celem opisanych w artykule badań było scharakteryzowanie grupy młodych dorosłych (osób w wieku 25 – 34 lata) w kontekście osiągania pełnej dorosłości – w zakresie edukacji, pracy, warunków mieszkaniowych i zakładania rodziny oraz wskazanie niedostatków podejmowanych na ich rzecz działań państwa. W wyniku analizy danych statystycznych zaprezentowany został ilościowy obraz młodych dorosłych w Polsce. Natomiast analiza dokumentów strategicznych i prawnych pozwoliła zidentyfikować działania państwa na rzecz tej grupy. Pozwoliło to na wniosek o braku zharmonizowanej w omawianych obszarach i adresowanej bezpośrednio do młodych dorosłych polityki, co może mieć negatywne konsekwencje dla kwestii populacyjnych i sytuacji na rynku pracy.

Polityka Społeczna - cały wykaz