Polityka Społeczna 2018/08

 • Diariusz Polityki Społecznej
  • Analiza trendów zmian w realizacji polskiej polityki społecznej z wykorzystaniem metody foresight (2-9)
   Celem artykułu jest analiza trendów zmian w polskiej polityce społecznej i projektowanie wizji jej rozwoju, z uwzględnieniem perspektywy jej wybranych odbiorców. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych przez zespół badawczy z Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Innovative Social Investment Strengthening Communities in Europe (InnoSI), finansowanego przez Komisję Europejską ze środków programu Horyzont 2020. Obejmuje prezentację wykorzystania metody foresignt (prognozowania) w procesie badawczym na różnych etapach jego realizacji: od skanowania sygnałów lokalnych, przez identyfikację głównych trendów zmian społecznych oraz budowanie przyszłych scenariuszy realizacji polityki społecznej w Polsce wobec wybranych grup, w perspektywie dziesięcioletniej.
  • Zmiany poziomu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w polskich województwach w okresie 2005-2015 – analiza taksonomiczna (10-18)
   Celem artykułu było dokonanie analizy zmian poziomu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w polskich województwach w dwóch podokresach: 2005-2006 oraz 2014-2015 przy wykorzystaniu metod taksonomicznych. Podstawowymi metodami wykorzystanymi w analizie były: pomiar odległości euklidesowych między obiektami w przestrzeni wielowymiarowej oraz grupowanie tych obiektów w skupienia na podstawie metody aglomeracyjnej Warda. W wyniku analizy dla obu podokresów udało się pogrupować województwa w skupienia, charakteryzujące się podobnym poziomem zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz stworzyć ranking województw według ich odległości od wzorca niskiego poziomu tego zagrożenia. Analiza pozwoliła również zidentyfikować zmiany powyższego rankingu, które wystąpiły między podokresami.
  • Przyciąganie czy wypychanie? O motywach zakładania działalności gospodarczej przez kobiety (18-23)
   Polska z odsetkiem 33,4% znajduje się w czołówce krajów pod względem odsetka firm prowadzonych przez kobiety. Dostępność kapitału, polityka publiczna, edukacja i szkolenia to niektóre z czynników stanowiące ramowe uwarunkowania przedsiębiorczości, w ramach których budzą się motywacje kobiet do podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy. Część z tych motywów ma charakter pozytywny, w literaturze określane są jako pull factors, i należą do nich m.in.: potrzeba niezależności, chęć uzyskania wyższych dochodów czy spełnienie swoich aspiracji zawodowych. Inne motywy mają wydźwięk negatywny i nazywane są push factors – wymuszają stworzenie dla siebie miejsca pracy. Zaliczyć do nich można np. brak satysfakcji z pracy najemnej. Na podstawie analizy literatury oraz wyników badań w artykule opisane zostały determinanty rozwoju przedsiębiorczości oraz motywy zakładania działalności gospodarczej. Artykuł dotyczy tego, dlaczego kobiety decydują się uruchomić własną działalność gospodarczą – co je popycha lub przyciąga do prowadzenia własnego biznesu.
  • Innowacja w zastanym lokalnym (nie)porządku polityki społecznej. Doświadczenia z prac nad uniwersalnym modelem przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa (24-35)
   Artykuł zawiera opis doświadczeń badaczy, którzy podjęli się w ramach projektu stworzenia uniwersalnego modelu przeciwdziałania dziedziczenia ubóstwa wśród mieszkańców zdegradowanej części miasta. Socjologowie stanęli przed wyzwaniem pokonania wielu barier w ramach prac nad modelem (leżących po stronie członków grupy docelowej, przedstawicieli lokalnych instytucji lub wynikających z formalnych decyzji z założeń konkursu grantowego i samego projektu). W artykule przedstawiono zarówno teoretyczne inspiracje, które znalazły odzwierciedlenie w konstrukcji modelu (przede wszystkim oryginalne podejście do wykluczenia społecznego i istota modelu empowermentu), wnioski z diagnozy przeprowadzonej w środowisku, w którym model ma zostać wdrożony, opisano główne założenia modelu, a także bariery napotykane podczas pracy nad modelem i potencjalne bariery implementacyjne.
  • Zróżnicowanie minimum egzystencji oraz minimum socjalnego w układzie przestrzennym w 2017 r. (36-40)
   Artykuł omawia regionalne szacunki minimum egzystencji oraz minimum socjalnego w 2017 r. Minimum egzystencji wyznacza modelowy sposób zaspokojenia potrzeb na minimalnym poziomie, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia. Z kolei minimum socjalne przedstawia modelowe koszty utrzymania gospodarstw domowych, którym zaczyna zagrażać sfera niedostatku. Między tymi dwoma ekstremami roztacza się, w różnych obliczach, sfera niedostatku. Najwyższe szacunki minimum egzystencji odnotowano w woj. Dolnośląskim oraz zachodniopomorskim, zaś najniższe w woj. podkarpackim, lubelskim oraz podlaskim.

Polityka Społeczna - cały wykaz