Polityka Społeczna 2017/02

  • Ubóstwo mieszkaniowe: oblicza, trendy, wyzwania (1)
   • Cele polityki mieszkaniowej i jej instrumenty w ostatnich latach
   • Stan zasobów mieszkaniowych i ich wykorzystanie
   • Trudności w zaspokojeniu wydatków na energię w mieszkaniach
  • Zabezpieczenie emerytalne twórców i artystów (9)
   • Rozwiązania zagraniczne
   • Zabezpieczenie społeczne twórców i artystów w Polsce
   • Postulaty środowiska
   • Rekomendacje UNESCO i Komisji Europejskiej
  • Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością (14)
   • Ruchy migracyjne a kapitał ludzki
   • Imigranci w Polsce
   • Imigranci a zarządzanie różnorodnością na poziomie organizacji
  • Pomoc społeczna jako instytucja publiczna w obszarze bezrobocia (19)
   • Pomoc społeczna instytucją samorządową
   • Bezrobotni w pomocy społecznej - w poszukiwaniu skutecznych sposobów działania
   • Instrumenty przeciwdziałania bezrobociu w praktyce pomocy społecznej
  • Wybrane pronatalistyczne instrumenty polityki rodzinnej (24)
   • Urlopy dla rodziców
   • Formy opieki nad dziećmi do lat 3
   • Karta dużej rodziny
   • Świadczenia pieniężne
 • Polityka społeczna za granicą
  • Wybrane środki prawne wspierające starsze osoby bezrobotne w podjęciu zatrudnienia w Niemczech (32)
   • Starsze osoby bezrobotne jako kategoria ryzyka na rynku pracy
   • Zakaz dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia ze względu na starszy wiek
   • Umowa o pracę na czas określony z osobą starszą na szczególnych zasadach
   • Zatrudnieniowe zachęty finansowe
   • Pomoc w rozpoczęciu działalności na własny rachunek
   • Uaktualnianie kwalifikacji zawodowych przez bezrobotne osoby starsze
   • Regionalne pakty zatrudnienia dla bezrobotnych osób starszych
 • Recenzje
  • Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej - perspektywa rynku pracy (39)
 • Diariusz Polityki Społecznej