Polityka Społeczna 2017/05-06

 • Od redaktora tematycznego numeru (1)
  • Europejski filar praw socjalnych (2)
   • Konsultacje w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych
   • Wstępny zarys europejskiego filaru praw socjalnych
   • Rola Parlamentu Europejskiego w procesie budowania europejskiego filaru praw socjalnych
   • Modernizacja dotychczasowych standardów pracy i standardów socjalnych
   • Warunki pracy
   • Odpowiednia i zrównoważona ochrona socjalna
   • Równe szanse i dostęp do rynku pracy
   • Mobilność pracowników
   • Opracowywanie środków pozwalających osiągnąć rezultaty
   • Europejski filar po konsultacjach
  • Sankcje socjalne w świetle gramatyki instytucjonalnej - Nowe spojrzenie na aktywną politykę społeczną (9)
   • Czy w polskiej pomocy społecznej występują sankcje socjalne?
   • Metodologia
   • Gramatyka instytucjonalna sankcji socjalnych
  • Wyjaśnienia lokalnej polityki społecznej. Podejścia i tradycje badawcze (14)
   • Problem "zmiennej zależnej" w badaniach nad lokalną polityką społeczną
   • Nurty wyjaśniające lokalną politykę społeczną
   • W kierunku podejść integrujących
  • Capability Approach jako podejście badawcze w polityce społecznej (20)
   • Główne pojęcia i koncepcje w ramach Capability Approach a cele polityki społecznej i sposoby ich osiągania
   • Rekonceptualizacja (de)familializacji jako perspektywy analitycznej w porównawczych badaniach welfare state w capability approach
   • Kierunki rozwoju badań polityki społecznej w podejściu zorientowanym na możliwości
  • Nauki o polityce publicznej - Szansa na rozwój czy ślepa uliczka dla badań polityki społecznej? (27)
   • Między całością a częścią
   • Koncepcja stadialna polityki publicznej jako inspiracja dla badań nad polityką społeczną
   • Naukowe teorie polityki publicznej w polskich badaniach polityki społecznej
   • Nowe kierunki w badaniach polityki publicznej - stosowane nauki behawioralne?
  • Badania organizacji społecznych z perspektywy Instytutu Polityki Społecznej UW (31)
   • Przegląd dorobku naukowego Instytutu Polityki Społecznej
   • Reguła subsydiarności. Między retoryką a praktyką polityczną
  • Wybrane metody i perspektywy w badaniach nad zabezpieczeniem społecznym (35)
   • Perspektywy badawcze w zabezpieczeniu społecznym
   • Wykorzystywanie wybranych metod ilościowych
   • Wybrane metody jakościowe
  • Humanistyczna analiza polityki mieszkaniowej jako podejście do badania mieszkalnictwa rozwijane w Instytucie Polityki Społecznej UW (40)
   • Wybrane badania mieszkalnictwa prowadzone w Polsce, w tym w IPS UW
   • Humanistyczna analiza polityki mieszkaniowej - zarys podejścia
   • Zalecenia dla praktyki polityki mieszkaniowej - Kanony polityki mieszkaniowej
  • Dwadzieścia lat badań nad migracjami z perspektywy polityki społecznej (45)
   • Prowadzone badania i ich typ
   • Główne perspektywy
   • Wybór tematu
   • Metody badawcze
 • Diariusz Polityki Społecznej