Polityka Społeczna 2017/09


 • Od Redaktorów tematycznych numeru (1)
  • Tradycja i współczesność badań nad polityką społeczną w Poznańskim Ośrodku Akademickim (2)
   W tekście autor syntetycznie charakteryzuje tradycję i wyróżniki badań nad polityką społeczną, prowadzonych w poznańskich uczelniach, szczególnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
  • Indywidualizacja i elastyczność. Nowa cywilizacja pracy? (3)
   Autor analizuje współczesne przemiany pracy, akcentując rosnącą elastyczność organizacji i indywidualizację pracy. Wskazuje na konieczność poszukiwania nowej równowagi między prawami jednostki wynikającymi z jej pracy a zabezpieczeniem standardu życia i solidarnością społeczną.
  • Wydatki socjalne w Polsce na tle UE (10)
   Autor prezentuje politykę społeczną w Polsce na tle całej Unii Europejskiej przez wydatki socjalne i ich wybrane efekty. Wskazuje, że w stosunku do poziomu rozwoju poziom wydatków socjalnych w Polsce jest zbliżony do wielu zamożniejszych państw UE, a wydatki są silnie zorientowane na najstarszą część społeczeństwa.
  • Równość w systemie emerytalnym. Przegląd badań (18)
   Autorka dokonuje przeglądu literatury na temat równości, jako wartości instrumentalnej sprawiedliwości społecznej, w systemach emerytalnych. Rozważa, kto jest podmiotem równości, co jest pożądanym dobrem redystrybucji, jakie są kryteria podziału pożądanego dobra oraz jaki jest czas referencyjny.
  • Wykorzystanie dorobku ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych (27)
   Artykuł dotyczy problematyki zabezpieczenia emerytalnego. Autor wskazuje rezultaty zastosowania ekonomii behawioralnej przy reformowaniu zakładowych systemów emerytalnych w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii. Na podstawie analizy formułuje rekomendacje odnośnie do zastosowania podobnych rozwiązań w Polsce. Wskazuje także na pewne zagrożenia związane z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych.
  • Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych w Polsce i ich aktywność zawodowa (36)
   Autor analizuje dane indywidualne pochodzące z Diagnozy Społecznej z 2015 r., aby określić główne cechy społeczno-demograficzne osób sprawujących opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Wyniki analizy wskazują, że wśród opiekunów nieformalnych powszechne jest wcześniejsze przechodzenie na emeryturę, a tylko około jedna trzecia opiekunów jest aktywna zawodowo.
  • Wpływ bezrobocia na subiektywny dobrostan osób młodych w Polsce (41)
   Celem artykułu jest zbadanie na podstawie danych z Diagnozy Społecznej z 2015 r., jak doświadczanie bezrobocia wpływa na różne wymiary subiektywnego dobrostanu młodych osób w Polsce. Wyniki badania wskazują, że bezrobocie oddziałuje negatywnie na ocenę sytuacji finansowej, relacje z przyjaciółmi, samoocenę, witalność, ocenę perspektyw na przyszłość oraz zadowolenie ze spędzania czasu wolnego.
 • Informacje
  • Z prac Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN (47)
 • Diariusz Polityki Społecznej