Problemy Jakości 2018/03

 • Lean jako wy raz orientacji proklientowskiej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  Wykonywanie samych usług medycznych, nawet w największej zgodzie z tradycją wypracowaną przez zawody medyczne, dziś już nie wystarcza. W Polsce zadania z zakresu opieki zdrowotnej realizują podmioty wykonujące działalność leczniczą, zarówno publiczne, jak i prywatne. Ich aktywność jest nastawiona na udzielanie świadczeń zdrowotnych i powinna być realizowana z uwzględnieniem, m.in.: parametrów jakościowych, dostępności świadczeń i efektywności zarządzania. Dążenie do realizacji celów stricte medycznych idzie w parze z koniecznością realizacji celów pozamedycznych (głównie ekonomicznych) i jest wyzwaniem, przed którym stoją podmioty opieki zdrowotnej, np. szpitale działające współcześnie jak przedsiębiorcy. Europejski Trybunał Sprawiedliwości określił, że "pojęcie przedsiębiorcy obejmuje każdą jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą, bez względu na status sprawny jednostki oraz sposób, w jaki jest ona finansowana".
 • Ocena monografii pt. "Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia" Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2017 r.
  Na rynku wydawniczym pojawiła się interesująca publikacja pt. Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Problematyka, którą podejmują Autorki, dotyczy ważnego i aktualnego tematu zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki - zarządzania oraz jego doskonalenia w oparciu o kryterium jakości w organizacjach świadczących usługi zdrowotne. Monografia została podzielona na cztery rozdziały, części, wzajemnie się uzupełniające, w których zawarto nie tylko rozważania teoretyczne dające bogate tło dla ukazania problemów badawczych, ale przede wszystkim trafne i logiczne wnioski poparte gruntownymi badaniami. Stanowią one wartość dodaną w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Problematyka poruszana przez Autorki, co należy wyraźnie podkreślić, nie jest łatwa. Wynika to ze specyfiki ochrony zdrowia, która charakteryzuje się dużą zmiennością.
 • Czystsza produkcja determinantą sukcesu środowiskowego przedsiębiorstw
  We współczesnym świecie, w którym bardzo dużo mówi się o konkurencji, problem jakości stał się jednym z najważniejszych zagadnień. Nowoczesna organizacja, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, powinna stawiać na jakość, gdyż to jakość staje się podstawą skutecznego prowadzenia działalności i jest nie tylko czynnikiem sukcesu rynkowego, ale też wyznacznikiem jej kultury.
 • Odpowiedzialny wybór podwykonawców w przedsiębiorstwie hutniczym
  Odpowiedzialność producenta podczas wyboru podwykonawców usług wiąże się z ponoszeniem określonych konsekwencji dokonanego wyboru. Konsekwencje te mogą być wynikiem wykonanych prac albo wstrzymania się od ich wykonania. Odpowiedzialność związana ze świadczeniem usług przejawia się w formie odpowiedzialności służbowej, prawnej i moralnej. Odpowiedzialność służbowa jest rezultatem podporządkowania służbowego w trakcie wykonywania usług przez spółki należące do danej grupy kapitałowej. Odpowiedzialność prawna obowiązuje wszystkie podmioty świadczące usługi na rzecz huty. W przypadku odpowiedzialności prawnej opis konsekwencji za skutki działań zawarty jest w umowie, zamówieniu, kontrakcie i obowiązujących przepisach, np.: w kodeksie pracy, w prawie budowlanym, normach technologicznych, normach produktowych. Celem publikacji jest przedstawienie procedury wyboru wykonawców prac w aspekcie "Jakość w Praktyce". Odpowiedzialny wybór podwykonawców w przedsiębiorstwie hutniczym odpowiedzialnego biznesu. Stosowane praktyki wyłaniają podwykonawców prac w przedsiębiorstwach hutniczych i stały się podstawą do opracowanie niniejszego artykułu.
 • Kształtowanie jakości materiałów poliuretanowych
  Jakość materiału polimerowego zależy od warunków prowadzenia syntezy - od czystości i stechiometrycznej ilości substratów wyjściowych, odpowiedniego doboru warunków (temperatury, ciśnienia, czasu, zastosowanego katalizatora), prowadzących do całkowitego przereagowania grup funkcyjnych. Otrzymuje się wówczas materiał o żądanej masie cząsteczkowej i właściwościach odpowiednich dla założonego zastosowania.