Problemy Jakości 2018/07

 • Varia
  Recenzja monografii „Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B”. Monografia stanowi interesujące studium literaturowo-badawcze z zakresu szeroko rozumianej komunikacji rynkowej podmiotów przemysłowych. Składa się z pięciu rozdziałów, z czego rozdziały 1-3 mają charakter teoretyczny, rozdział czwarty jest rozdziałem badawczym, natomiast ostatni, piąty, to rozdział aplikacyjno-poznawczy. Analizowana problematyka, związana z rolą certyfikatów (obligatoryjnych i fakultatywnych) w procesie komunikacji przedsiębiorstw, jest relatywnie rzadko opisywana zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych opracowaniach, tj. w monografiach oraz czasopiśmiennictwie naukowym. Z tego też względu wybór zagadnienia uznaje się za ambitny, trafny i nade wszystko niezmiernie aktualny. Przedstawione w książce dociekania i wywody naukowe zostały oparte na gruntownych przemyśleniach Autorki, pogłębionych umiejętną, krytyczną analizą specjalistycznej literatury, a także opisami ciekawych studiów przypadków. Badania jakościowe były prowadzone zarówno w Polsce, jak i za granicą. W rozdziale pierwszym Autorka dokonała systematyki pojęcia jakości, a także – w sposób uporządkowany – zaprezentowała ewolucję podejścia do jakości, począwszy od starożytności po współczesną interpretację.
 • Proces ciągłego doskonalenia jakości usług medycznych na przykładzie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.
  W czasach dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz widocznego wzrostu konkurencyjności niezwykle istotne staje się poszukiwanie form doskonalenia we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. Wiąże się to nierozerwalnie z koniecznością adekwatnego wprowadzenia kompleksowych zmian organizacyjnych, a niekiedy również restrukturyzacji. Organizacje na całym świecie, w tym podmioty medyczne, swój sukces w tym względzie upatrują w skutecznym i efektywnym zarządzaniu. Trwałym i nieodłącznym elementem owego zarządzania stało się przy tym doskonalenie i towarzyszące mu różne rozwiązania dostosowawcze, ukierunkowane na proces, produkt/usługę, na personel, dla dobra i satysfakcji klienta. Ich wprowadzenie przyczynia się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie doświadczeń wpisujących się w postulat doskonalenia, na przykładzie Szpitali Pomorskich.
 • Architektura obiektów ochrony zdrowia a jakość usług medycznych na przykładzie lecznictwa psychiatrycznego
  Jakość świadczonych usług medycznych jest jednym z podstawowych kryteriów oceny w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej. Zapewnienie wysokiej jakości usługi przy odpowiednim jej koszcie, to zasadnicze wyzwanie stojące przed jednostkami ochrony zdrowia, które chcą się utrzymać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług ochrony zdrowia. Surowe wymogi rynku sprawiają, iż coraz więcej jednostek opieki zdrowotnej przystępuje do wdrażania zarządzania poprzez jakość, traktując system ten jako gwarant wzrostu swojej konkurencyjności i wiarygodności. Wśród licznych czynników wpływających na jakość świadczonych usług medycznych znajduje się również wygląd obiektu (infrastruktury), gdzie usługa jest świadczona. Wpływ architektury obiektów ochrony zdrowia na jakość usług medycznych jest aktualnym zagadnieniem, widocznym w trendach ogólnoświatowych, jak również budzącym zainteresowanie w naszym kraju. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnych poglądów dotyczących architektury obiektów ochrony zdrowia i jej wpływu na jakość usług medycznych, szczególnie w zakresie lecznictwa psychiatrycznego. Dokonano przeglądu literatury z zakresu omawianej tematyki.
 • Nauki o jakości – ich miejsce i znaczenie w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych oraz praktyce gospodarczej
  Inspiracją do napisania tego artykułu stała się trwająca obecnie dyskusja dotycząca nowego wykazu dziedzin i dyscyplin naukowych, którą zainicjowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z planowaną reformą w tym zakresie. Autorzy uznali, że na łamach tak zasłużonego dla upowszechniania problematyki jakości w Polsce czasopisma, jakim są Problemy Jakości, konieczne jest przedstawienie, a raczej przypomnienie głosu środowiska badaczy zajmujących się tą problematyką, wspierającego nadanie zagadnieniom jakości należytej rangi w badaniach naukowych. Cel ten powinien też stanowić ważną przesłankę do budowania solidnych ram organizacyjnych dla wszystkich naukowców i praktyków zaangażowanych w promowanie podejścia projakościowego w Polsce.
 • Znaczenie przestrzegania praw pacjenta w szpitalu w ogólnej ocenie placówki medycznej
  Rynek usług zdrowotnych jest zespołem procesów zachodzących pomiędzy świadczeniodawcami usług zdrowotnych (podmiotami leczniczymi) a świadczeniobiorcami (pacjentami). Same usługi zdrowotne nie są jednak wprost uznawane za dobra rynkowe, ponieważ popyt na nie zazwyczaj nie stanowi konsekwencji chęci zaspokojenia określonej potrzeby, ale jest koniecznością, której najlepiej unikać. Specyfika sektora usług zdrowotnych wynika z faktu, że opieka zdrowotna stanowi jeden z determinantów zdrowia, a potrzeby opieki zdrowotnej wywodzą się z zapotrzebowania na zdrowie. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest także asymetria informacji pomiędzy świadczeniodawcami a świadczeniobiorcami, której efektem może być kreowanie popytu przez dostawcę usług zdrowotnych naruszające założenia klasycznej ekonomii. Niniejszy artykuł ma na celu określenie znaczenia praw pacjenta oraz ich przestrzegania w podmiotach leczniczych na postrzeganie tych podmiotów jako placówek rzetelnych, godnych polecenia oraz świadczących usługi zdrowotne wysokiej jakości. W artykule podjęto próbę analizy aktów prawnych dotyczących praw pacjenta oraz piśmiennictwa specjalistycznego w zakresie jakości usług zdrowotnych. Dodatkowo wskazano w nim, w jaki sposób wprowadzenie w podmiocie leczniczym drobnych zmian może wpłynąć na zmianę jego postrzegania przez pacjentów oraz ich bliskich.

 Problemy Jakości - cały wykaz