Problemy Jakości 2018/08

 • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000
 • Metoda identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy uczelni wyższej
  Artykuł ma charakter koncepcyjny, a jego podstawowym celem jest przedstawienie metody identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w celu podejmowania działań doskonalących jakość usług świadczonych przez uczelnię wyższą, zapewniając przy tym spełnienie oczekiwań interesariuszy.
 • Problemy z wynagradzaniem za jakość
  Problem wynagradzania za jakość jest tematem zaniedbanym w większości podręczników z zakresu zarządzania jakością. W przeszłości na ten temat wypowiadali się klasycy TQM, Ich wątpliwości dotyczyły tego, czy można przyznawać premię za wykonywanie pracy zgodnej z wyznaczonymi normami i zasadami. Podstawowym celem artykułu jest ustalenie, na ile aktualnie stosowane systemy wynagradzania uwzględniają jakość i jak są one oceniane przez pracowników (np. czy są one źródłem odczuwalnej niesprawiedliwości). Autor dokonał analizy literatury przedmiotu. Zawarte w opracowaniu informacje dotyczące systemów wynagrodzeń pochodzą z projektu badawczego „Ocena procesów zarządzania w spółce X”, wykonanego w marcu i kwietniu 2018 roku. Natomiast opis poszczególnych systemów premiowych powstał na podstawie wywiadów prowadzonych z pracownikami spółek produkcyjnych i usługowych województwa opolskiego.
 • Wybrane aspekty oceny ryzyka dostawców wyrobów obronnych
  Celem artykułu jest identyfikacja problematyki oceny ryzyka w aspekcie dostaw wyrobów obronnych, w tym usług z nimi związanych w kontekście ich pozyskiwania. Badania przeprowadzone w Centrum Certyfikacji Jakości WAT przedstawione w 1 części artykułu dowodzą, że zaprezentowane rozwiązanie może przyczynić się do poprawy jakości dostaw dla SZ RP. Zostały one zweryfikowane z wykorzystaniem ankiety postrzegania ryzyka przez auditorów. Istotę przedstawionej metody badawczej przedstawiono w 2 części artykułu. Opiera się ona na certyfikacji dobrowolnej systemów zarządzania.
 • Znaczenie rozwiązań innowacyjnych w gwarancji producenta – wyniki badań
  Zasadniczym celem opracowania jest diagnoza zmian zachodzących w przedmiotowym zakresie gwarancji jakości jako narzędzia reklamacji, wskazanie miejsca gwarancji wśród czynników konkurencyjności. Znaczenie rozwiązań innowacyjnych w gwarancji producenta – wyniki badań i przedstawienie opinii badanych konsumentów na temat innowacyjnych rozwiązań w gwarancji oraz określenie roli tych informacji w doskonaleniu zarządzania jakością. W artykule omówiono podejścia do istoty gwarancji, określono jej elementy obligatoryjne i fakultatywne. Na tle gwarancji standardowej zanalizowano pięć wybranych opcji innowacyjnych rozwiązań gwarancyjnych i przedstawiono wyniki autorskich sondażowych badań, będących częścią kompleksowych badań dotyczących instytucji gwarancji. Jako obiekt badań wybrano uczelnię techniczną. Przyjętymi metodami badawczymi były ankieta i wywiady bezpośrednie.

 Problemy Jakości - cały wykaz