Problemy Jakości 2018/09

 • Wykorzystanie elementów systemu jakości w procesie certyfikacji organizacji projektującej (lub wyrobu) według przepisów zdatności do lotu
  Intencją artykułu jest wsparcie procesu wdrażania w lotnictwie Sił Zbrojnych RP nowoczesnych regulacji w zakresie zdatności do lotu. Celem szczegółowym jest przedstawienie propozycji wykorzystania elementów systemu zarządzania jakością w procedurze wykonawczej zdatności do lotu dla wojskowego zatwierdzenia organizacji projektującej. W tym celu przeanalizowano standardy z zakresu Systemów Zarządzania Jakością (QMS) wg ISO i AS oraz Europejskich Wojskowych Wymagań Zdatności do Lotu (EMAR). Artykuł obejmuje genezę powstania wymagań EMAR, podstawowe wymagania EMAR21-J w obszarze zapewnienia jakości w Organizacji Projektującej (DO) oraz procesu jej certyfikacji. Na podstawie analizy udowodniono wpływ wdrożonego w DO systemu QMS na proces jej certyfikacji wg przepisów zdatności do lotu.
 • Zakładowa Kontrola Produkcji w sektorze MŚP – propozycja metody zarządzania
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) to system jakości, który jest obligatoryjny dla producentów wyrobów budowlanych. Powinien on być udokumentowany i nadzorowany. Celem autorów, przyjętym w opracowaniu, jest identyfikacja uwarunkowań dotyczących dokumentowania ZKP, analogii pomiędzy ZKP a systemem jakości według normy ISO 9001:2015 i innymi regulacjami oraz wskazanie korzyści i trudności związanych z dokumentowaniem działań i ich wyników. Przedstawiona także została propozycja metody dotyczącej zarządzania dokumentacją systemu ZKP, która – zdaniem autorów – może ułatwić mniejszym organizacjom planowanie i realizację działań w tym zakresie. Propozycja ta oparta jest między innymi na wynikach badań empirycznych, które przeprowadzono, by określić potrzeby i problemy dotyczące ZKP występujące w grupie mniejszych producentów wyrobów budowlanych.
 • Analiza i ocena jakości użytkowej oprogramowania
  Jednym z atrybutów oprogramowania jest jakość użytkowa, oceniana przez użytkownika końcowego. Nie jest ona wielkością bezpośrednio mierzalną. Jej poziom, wraz z pojawieniem się nowych potrzeb po stronie użytkownika, będzie ulegał zmianie, np. w przypadku konieczności zmiany interfejsu, wprowadzenia nowych funkcjonalności czy też poprawy elastyczności oprogramowania. Wymusza to na kierownictwie firmy podjęcie decyzji o upgrade oprogramowania. Działania te są jednakże kosztowne, zatem podejmowane decyzje muszą cechować się wysoką racjonalnością. Celem artykułu jest badanie jakości użytkowej oprogramowania w oparciu o wyróżnione kryteria jakościowe. W części teoretycznej, na podstawie kwerendy literatury, zaprezentowano różne modele jakości użytkowej oprogramowania, przedstawiono metodę kwantyfikowania kryteriów jakościowych i określania miar jakości użytkowej. Natomiast w części empirycznej przedstawiono wyniki badań ankietowych jakości użytkowej oprogramowania klasy CRM, przeprowadzone wśród jego użytkowników. W oparciu o wyniki tych badań i analizę statystyczną dokonano kategoryzacji ważności kryteriów dla ocenianego oprogramowania. Zaprezentowany algorytm oceny pozwala na podjęcie racjonalnych decyzji w zakresie dalszych prac rozwojowych związanych z dostosowaniem tego oprogramowania do potrzeb użytkowników.
 • Luka jakościowa – determinantem rozwiązywania problemów dotyczących publicznego transportu zbiorowego
  Celem artykułu jest zaprezentowanie roli pętli jakości i luki jakościowej do rozwiązywania problemów w publicznym transporcie zbiorowym. Tym samym podkreślono celowość stosowania wymagań normy PN-EN 13816:2004 Transport – Logistyka i usługi – Publiczny transport pasażerski – Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług. Przedstawiono wybrane wyniki ankietowych badań własnych przeprowadzonych w mieście stołecznym Warszawa. Przywołując stosowną literaturę, w tym normy, omówiono pojęcie pętli jakości i luki jakościowej i ich wpływ na doskonalenie realizowanych procesów transportu publicznego. W pracy nad artykułem wykorzystano metodologię badawczą opartą na badaniach ankietowych, dedukcji, indukcji, analizie i syntezie systemowej, w tym wnioskowaniu.
 • Ocena jakościowa ekologii samochodu elektrycznego na podstawie zużycia energii w rzeczywistym ruchu miejskim
  W przypadku samochodów elektrycznych nie istnieje możliwość pomiaru emisji spalin, nawet jeśli ich eksploatacja wiąże się z emisją zanieczyszczeń podczas wytwarzania energii elektrycznej. Jedyną informacją, jaką można rejestrować w czasie testów jezdnych w kontekście właściwości ekologicznych, jest zużycie energii. Na tej podstawie należy wnioskować o jakości samochodu zarówno pod względem ekonomicznym, jak i pośrednio ekologicznym. W artykule przedstawiono metodykę obliczeń, która na podstawie przebiegu prędkości pojazdu pozwala szacować, z jaką emisją zanieczyszczeń jest związana eksploatacja pojazdu elektrycznego. Zaprezentowano również porównanie tak szacowanej emisji na podstawie testu FTP-75 z rzeczywistą emisją z samochodu spalinowego w tym samym teście. Następnie przedstawiono wyniki badań drogowych, na podstawie których wykonano podobne oszacowanie zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń.

 Problemy Jakości - cały wykaz