Problemy Jakości 2018/11

 • Kapitał relacyjny szkoły wyższej z perspektywy studentów - wyniki badań własnych
  Uczelnia jako organizacja ucząca się i funkcjonująca w warunkach różnorodności powinna być otwarta na adaptowanie do realizowanych procesów zarządzania nowoczesnych koncepcji z tego zakresu. Wchodząca w życie reforma szkolnictwa wyższego w Polsce także zwraca uwagę na konieczność podejmowania działań prowadzących do poprawy skuteczności i efektywności zarządzania instytucją akademicką. Jedną z propozycji może stanowić zarządzanie kapitałem relacyjnym, stanowiącym element kapitału intelektualnego. Badania przeprowadzone wśród ekspertów z dziedziny zarządzania wskazują, że kapitał relacyjny jest czynnikiem sukcesu w nowoczesnych koncepcjach zarządzania i staje się jedną z determinant rozwoju organizacji. W odniesieniu do szkoły wyższej budowanie kapitału relacyjnego wynika z jej misji oraz szczególnej roli, jaką pełni w kreowaniu i przekazywaniu wiedzy. W kształtowaniu kapitału relacyjnego uczelni aktywny udział biorą studenci, którzy z jednej strony są odbiorcami usługi edukacyjnej, a z drugiej - współtworzą klimat i efekty współpracy z pracownikami instytucji akademickiej. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych dotyczących identyfikacji i oceny składników kapitału relacyjnego szkoły wyższej z perspektywy studentów. Badania empiryczne zostały zrealizowane techniką ankiety audytoryjnej, zaś część teoretyczna powstała na podstawie przeglądu literatury.
 • Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce
  Jakość żywności to wartość zbiorcza i wielopłaszczyznowa, a jej najważniejszym aspektem jest i będzie bezpieczeństwo. To wartość progowa i warunek minimum wszelkich poczynań w obrębie łańcucha żywności, przekładająca się wprost na zdrowie i życie człowieka oraz poczucie jego pewności. Bywa ono niestety bardzo często naruszane, tak wskutek pojawienia się zagrożeń o charakterze przypadkowym, jak i celowym. Jednymi z nich są tzw. nowo pojawiające się zagrożenia (ang. new emerging risks), rozumiane jako te, które naukowo zostały zidentyfikowane po raz pierwszy i które mogą spowodować wystąpienie nieoczekiwanych, nowych, trudnych do przewidzenia skutków zdrowotnych lub istotne nasilenie skutków znanych już wcześniej.
 • Profesor Tadeusz Borys - Jego dorobek naukowy i Jego świat wartości
  Profesor Tadeusz Borys w czerwcu 2018 roku obchodził piękny Jubileusz. Zakończył 50. rok uniwersyteckiej pracy zawodowej w roli naukowca, badacza oraz nauczyciela akademickiego. Zapisał piękną i bogatą kartę swej pięćdziesięcioletniej drogi zawodowej, swej posługi akademickiej. Jubileusze skłaniają do refleksji, do wspomnień o dorobku, o ścieżce rozwoju zawodowego i pozazawodowego Jubilata, do wspomnień o wydarzeniach w trakcie przebiegu Jego pracy, o wielu wspólnie odbytych konferencjach, seminariach, dyskusjach, posiedzeniach na komisjach i innego rodzaju naukowych, dydaktycznych oraz kulturalnych zdarzeniach.
 • Zastosowanie insourcingu w doskonaleniu jakości produktów i usług
  Jakość produktów i usług jest jednym z głównych kryteriów podejmowania decyzji o ich zakupie zarówno przez indywidualnych klientów, jak i organizacje działające na rynku. Przedsiębiorcy znający znaczenie jakości podejmują starania doskonalące jakość oferowanych produktów lub usług. Podstawową decyzją podejmowaną przez zarządzających przedsiębiorstwem przy wytwarzaniu każdej złożonej usługi lub produktu jest podjęcie decyzji o tym, czy komponenty, które tworzą finalny produkt lub usługę, mają być wytwarzane w obrębie struktur organizacji, czy też mają być zakupione na zewnątrz organizacji. Dylemat ten jest znany w literaturze anglosaskiej pod frazą make or buy decision. Praktyka funkcjonowania organizacji w swojej różnorodności pokazuje, że raz podjęta decyzja bywa zmieniana i np. po pewnym czasie komponenty wytwarzane samodzielnie są zakupywane na zewnątrz lub wręcz przeciwnie - komponenty dotychczas zakupywane u zewnętrznego dostawcy są po pewnym czasie wytwarzane samodzielnie w ramach organizacji. Literatura zarówno branżowa, jak i naukowa obfituje w przykłady i analizy wydzielania na zewnątrz działań realizowanych dotychczas wewnątrz organizacji (outsourcing), jednakże ciągle niewystarczająco opisana jest droga przeciwna, tj. włączanie do struktur organizacji procesów, których produktem jest towar lub usługa dotychczas zakupywane na zewnątrz organizacji (insourcing). W niniejszym artykule przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych nad zjawiskiem insourcingu w organizacjach prowadzących działalność na terenie Polski.
 • Zastosowanie metod i narzędzi projakościowego zarządzania w warunkach różnorodności funkcjonowania współczesnych organizacji
  Działalność gospodarcza współczesnych organizacji realizowana jest w warunkach dużej różnorodności. Funkcjonowanie w takim środowisku rodzi zarówno szanse, jak i zagrożenia dla organizacji. Cechą charakterystyczną współczesnych zmian jest ich złożoność i szybkość. To sprawia, że powstają coraz to nowe, modyfikowane produkty i usługi, a czas realizacji zleceń jest coraz krótszy. Menedżerowie wykorzystują możliwość jednoczesnego stosowania wielu różnych metod i narzędzi projakościowego zarządzania w organizacjach. Ich celem jest taka konfiguracja i koordynacja dostępnych metod i narzędzi, by przyniosły one optymalną wartość z punktu widzenia funkcjonowania całego łańcucha wartości organizacji. Celem niniejszej publikacji jest próba zdiagnozowania poziomu implementacji wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania we współczesnych organizacjach, a w szczególności zbadanie, w jaki sposób studenci studiów ekonomicznych współcześnie w warunkach różnorodności postrzegają wykorzystanie i znaczenie wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania w organizacjach oraz czy i jaka istnieje różnica w ich postrzeganiu pomiędzy studentami przed odbyciem praktyki i po jej realizacji. Ponadto celem jest ocena postrzegania metod i narzędzi przez studentów z wykorzystaniem matrycy oceny o trójpoziomowej skali oceny (ocena niska, średnia, wysoka) oraz identyfikacja metod i narzędzi o najwyższej ocenie.

 Problemy Jakości - cały wykaz