Problemy Jakości 2019/01

 • Otwarte innowacje jako narzędzie efektywnego zarządzania wiedzą w organizacji
  W artykule zawarto rozważania dotyczące koncepcji otwartych innowacji (open innovation) jako narzędzia zarządzania innowacjami, będącego nowoczesną alternatywą dla tradycyjnego podejścia zamkniętego. Celem artykułu jest wskazanie na istotę i znaczenie innowacji otwartych, dokonanie ich charakterystyki oraz wskazanie na zależności, jakie zachodzą pomiędzy otwartymi innowacjami a efektywnym zarządzaniem wiedzą w organizacji, ponadto wskazanie na badania prowadzone w obszarze innowacji otwartych w kraju i za granicą. W artykule zastosowano metodę badawczą polegającą na analizie dostępnej literatury przedmiotu i wnioskowaniu. Struktura artykułu obejmuje: wprowadzenie, pokazanie istoty innowacji otwartych, wpływu efektywnego zarządzania wiedzą na innowacje otwarte oraz przegląd badań nad otwartymi innowacjami, prowadzonych w różnych krajach. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że otwarte innowacje to szansa na poprawę innowacyjności organizacji, wzrost efektywności i skuteczności zarządzania, model biznesowy otwartych innowacji wykorzystuje wewnętrzne i zewnętrzne źródła pomysłów. Umożliwiają one optymalizację procesów innowacyjnych przez lepsze wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych strumieni wiedzy oraz kreowanie nowych rynków dla innowacji. Konsekwencją otwartych innowacji jest potrzeba poszukiwania kanałów transferu technologii. Zauważa się wzrost zainteresowania otwartymi innowacjami, co potwierdza liczba publikacji indeksowanych w bazach Web of Science oraz Google Schoolar, rozszerzeniu ulega zakres tematyczny prowadzonych badań. Z dostępnych wyników badań wynika, że otwarte innowacje przynoszą określone korzyści, w tym wpływają na wyniki finansowe oraz konkurencyjność organizacji.
 • Przyczyny braku zainteresowania uczelnią jako pracodawcą wśród młodych potencjalnych pracowników w kontekście postrzeganej jakości życia zawodowego
  Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawiono w nim zagadnienia związane z przyczynami niechęci młodych potencjalnych pracowników wobec podjęcia pracy w uczelni w kontekście postrzeganej jakości życia zawodowego. Wyniki analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu wskazują, że dotychczas raczej nie badano aspektów dotyczących występowania uczelni w roli pracodawcy, a tym bardziej nie analizowano działań personalnych, jakie powinna ona podejmować w celu przyciągania najlepszych kandydatów na pracowników. Istnieje zatem luka poznawcza i badawcza w tym zakresie. Dążąc do jej zmniejszenia, przeprowadzono badania pierwotne, podczas których wykorzystano metodę badania ankietowego. Zebrane dane pierwotne poddano analizie ilościowej, stosując m.in. test Kruskala-Wallisa. Wyniki tej analizy pozwoliły na weryfikację sformułowanej hipotezy badawczej, mówiącej, że płeć nie jest cechą różnicującą przyczyny braku zainteresowania pracą w uczelni. Okazało się, że w przypadku ankietowanych należy ją odrzucić, gdyż można wskazać jedną przyczynę, dla której wspomniana cecha różnicowała odpowiedzi respondentów w sposób statystycznie istotny.
 • Wpływ wybranych informacji o produktach spożywczych na decyzje zakupowe konsumentów: badanie różnic w zależności od płci i wykształcenia kupujących
  W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu wiedzy i informacji o produktach na wybory konsumentów różniących się płcią i wykształceniem. W latach 2016/2017 przeprowadzono badania ankietowego na próbie 328 osób. Wśród ankietowanych były kobiety i mężczyźni z wykształceniem średnim i wyższym. W badaniu pytano respondentów o częstość zapoznawania się z informacjami umieszczanymi na opakowaniu. Badania wykazały, że duża część konsumentów robi to rzadko lub nigdy. Z odpowiedzi na pytania wynika, że zainteresowanie informacjami o produktach wśród obu płci jest podobne, a konsumenci z wykształceniem wyższym wykazują większe zainteresowanie nimi niż konsumenci z wykształceniem średnim.
 • Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością usług w podmiotach leczniczych. Analiza przypadków.
  Zmiany zachodzące w organizacjach sektora ochrony zdrowia i w jego otoczeniu zwiększają zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą zarządzania tymi organizacjami oraz zarządzania w tych organizacjach. To pociąga za sobą konieczność stosowania odpowiednich metod i narzędzi zarządzania, a tym samym bycia organizacją uczącą się. W niniejszym opracowaniu – w wyniku przeprowadzonych badań terenowych – dokonano oceny stopnia stosowania metod i narzędzi zarządzania jakością usług zdrowotnych w wybranych podmiotach leczniczych mających siedzibę w województwie śląskim. Zastosowano case study. Wyniki badań wskazują, że stopień znajomości i stosowania metod i narzędzi zarządzania jakością w badanych szpitalach nie jest wysoki.
 • Z prasy zagranicznej
  Wiarygodność opinii o produktach i usługach zamieszczanych w internecie.W ujęciu tradycyjnym pod pojęciem marketingu szeptanego (ang. word-of-mouth) rozumie się bezpośrednią komunikację, w ramach której pewne osoby - na podstawie własnych doświadczeń - formułują opinie o produktach lub usługach i przekazują je innym osobom. W literaturze przedmiotu znajduje się wiele definicji dotyczących tego zjawiska. Zwraca się w nich uwagę na sposób przekazywania informacji (jest nim zwykle komunikacja werbalna), przepływ informacji (od jednej osoby do drugiej) oraz obiektywizm osoby, która formułuje opinie (obiektywność ta rozumiana jest jako niezależność od producenta oraz sprzedawcy).
 • Kapitał duchowy w zarządzaniu organizacjami
  Celem artykułu jest chęć przybliżenia pojęcia i istoty kapitału duchowego (spiritual capital), uzasadnienie roli duchowości (spirituality) w rozwoju gospodarczym i społecznym, a także uzmysłowienie potrzeby wyodrębnienia kapitału duchowego spośród innych kapitałów organizacji. Przyjętą metodą badawczą jest przegląd tematycznej, wybranej literatury polsko- i anglojęzycznej (od lat 70. XX wieku). Struktura opracowania obejmuje dwa rozdziały merytoryczne, wprowadzenie i podsumowanie oraz wykorzystaną w badaniach literaturę. W pracy wskazano na coraz większe zainteresowanie badaczy z dziedziny nauk o zarządzaniu problematyką kapitału duchowego w biznesie. Zaakcentowano potrzebę wartości moralnych we współczesnym zarządzaniu organizacjami, gdzie priorytetem jest wiedza. Uzasadniono, że w procesie pracy zachowania ludzi (zarządzających i zarządzanych) powinny kierować się uniwersalnymi, ponadczasowymi zasadami moralnymi. Omówiono tradycyjne kapitały przedsiębiorstw i ich zakres możliwych powiązań z kapitałem duchowym. Wyniki badań wskazują na różne podejścia do pojęcia kapitału duchowego, jednakże można doszukać się w nich rdzenia moralnego organizacji. Pozwalają także na stwierdzenie, że kształtuje się model ogólnoludzkich wartości duchowych (moralnych) w biznesie.

 Problemy Jakości - cały wykaz