Problemy Jakości 2019/04

 • Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce
  Celem publikacji jest przybliżenie znaczenia marki i postrzegania jej przez konsumentów w Polsce. Jego realizacja była możliwa dzięki dokonaniu przeglądu literatury i przeprowadzeniu badania ankietowego pozwalającego na poznanie opinii konsumentów na ten temat. Z przeprowadzonych badań wynika, iż marka, a także proces zarządzania nią, wpływa na postrzeganie produktów przez konsumentów. Za celowe należy uznać nadanie jej określonej tożsamości, budowanie pozytywnego wizerunki i wzmacnianie siły, gdyż ma to istotny wpływ na korzyści odnoszone przez organizację i konsumenta. Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, iż: 90% badanych, robiąc zakupy, zwraca uwagę na to, jakiej dany produkt jest marki, co oznacza, że zjawisko jej rozpoznawalności ma znaczenie, konsumenci podczas zakupów decydują się na produkty markowe, ponieważ mają do nich większe zaufanie, co wiąże się z przekonaniem o wyższej ich jakości, z punktu widzenia konsumentów najbardziej istotne są te cechy marki i czynniki wpływające na jej wartość, które mają bezpośrednie oddziaływanie na nich, mogą doświadczyć ich efektów, za kluczowy instrument w procesie kształtowania wartości marki uznano reklamę (przyciąganie uwagi konsumenta do marki) i logo (skojarzenie z marką, produktem), które w znacznym stopniu przyczyniają się do kształtowania jej wizerunku. Uzyskane wyniki badań można postrzegać jako przesłankę do podejmowania działań popularyzujących marki w społeczeństwie, gdyż zwiększa to szansę na rozwój organizacji i korzyści odnoszone przez konsumentów.
 • Jakość szamponów do włosów w zależności od rodzaju surfaktantu głównego
  Szampony stanowią jeden z ważniejszych segmentów rynku kosmetyków. Ich podstawowym zadaniem jest oczyszczanie włosów i skóry głowy z kurzu, sebum, mikroorganizmów, dlatego też konsument przede wszystkim oczekuje, aby szampon wykazywał dobre właściwości myjące. W wyborach konsumenckich nie bez znaczenia są także właściwości pianotwórcze oraz lepkość produktu. Celem niniejszej pracy jest ocena aktywności powierzchniowej, właściwości pianotwórczych oraz lepkość kilku szamponów dostępnych na polskim rynku. Analizie poddano szampony o „klasycznym składzie” oraz szampony zawierające składniki pochodzenia naturalnego. Krytyczne stężenie micelizacji wyznaczono, dokonując pomiarów napięcia powierzchniowego za pomocą tensjometru, wykorzystując metodę du Noüy. Z kolei właściwości zwilżające oceniono na podstawie wartości kąta zwilżania. Zarówno wielkość kąta zwilżania, jak i wartość CMC wskazują, że szampony zawierające składniki naturalnego pochodzenia mogą konkurować pod względem jakości z klasycznymi szamponami.
 • „Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu” – 13.05.2019 r., Warszawa
  Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 serdecznie zaprasza do uczestnictwa w seminarium naukowo- -praktycznym "Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu". Seminarium odbędzie się 13 maja 2019 r. w Instytucie Badawczym Opakowań - COBRO, ul. Konstancińska 11, Warszawa. Metoda FMEA
 • Sprawozdanie z konferencji „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2019”. Racjonalność w zarządzaniu, racjonalność w dowodzeniu, Kalisz, 07-08.03.2019 r.
  7 i 8 marca 2019 roku odbyła się III Konferencja naukowo-dydaktyczna "Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2019" zatytułowana Racjonalność w zarządzaniu, racjonalność w dowodzeniu. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Zarządzania i Dowodzenia, Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. Witold Kieżun, wybitny przedstawiciel polskiej szkoły prakseologicznej. Profesor Kieżun to także uczeń Tadeusza Kotarbińskiego i Jana Zieleniewskiego.
 • Tworzenie modelu pojęciowego dla zarządzania ryzykiem na przykładzie procesu laminowania w stoczni jachtowej
  Celem artykułu jest zaproponowanie modelu pojęciowego normalizującego kryteria oceny ryzyka w systemie zarządzania jakością w stoczni jachtowej. Zamiarem jest przeprowadzenie analizy danych, pozwalającej wytyczyć zbiory o wysokim, średnim i niskim poziomie istotności dla wszystkich błędów powstających w procesie laminowania. W artykule skoncentrowano się na najważniejszych pojęciach związanych z ryzykiem i kryteriami jego oceny. Opracowany model pojęciowy został poddany analizie i posłużył do badań, uwzględniając 4 typy jachtów, zawierających łącznie 1450 próbek.

 Problemy Jakości - cały wykaz