Problemy Jakości 2017/02


 • Akredytacja - to jeszcze wybór czy już konieczność?
  Rozmowa z Panią Lucyną Olborską - Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji
 • Analiza jakości zarządzania projektem. Część 2 - Faza wdrażania projektu
  Autorki w cyklu dwóch artykułów podzieliły się własnym doświadczeniem realizacji przedsięwzięcia w kontekście jego jakości. W niniejszym artykule zawarto analizę jakości zarządzania fazą wdrażania projektu. Przedstawiono zasady wypracowania regulaminów i instrukcji, które wraz z umową ze sponsorem stanowią mapę drogową projektu, podstawy zarządzania budżetem i harmonogramem, zasady monitoringu, ewaluacji oraz promocji projektu. Przeanalizowano działania w zakresie stosowania środków zaradczych i naprawczych wobec pojawiających się w projekcie trudności ujawnionych w procesie ewaluacji on-going. Opisano także zasady ewaluacji ex-post, zaplanowanej po zakończeniu realizacji projektu. Artykuł stanowi kontynuację analizy jakości zarządzania projektem edukacyjnym skierowanym do studentów/ek kierunku budownictwo, którzy w latach 2012-2015 realizowali studia inżynierskie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 • Bezpieczeństwo - pojęcie, istota, typologia
  Bezpieczeństwo jako kategoria, należy do najbardziej cenionych i chronionych wartości - zarówno przez jednostki, jak i narody. Badacze od lat próbują je zdefiniować. Nie jest to łatwe, gdyż jest to pojęcie kompleksowe i wielowymiarowe. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie i wyjaśnienie istoty oraz uporządkowanie tej kategorii pojęciowej.
 • Co nowego w Klubie POLSKIE FORUM ISO 9000
  10 marca 2017 r. - Konferencja Jubileuszowa z okazji 25-lecia powstania Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
 • Doskonalenie procesu oceny zgodności z wymaganiami AQAP w resorcie ON
  Potwierdzanie zgodności z wymaganiami AQAP w resorcie obrony narodowej realizowane jest od 1999 r. w ramach certyfikacji systemów zarządzania jakością. Obecnie procesem certyfikacji na zgodność z wymaganiami standaryzacyjnymi NATO zajmuje się Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ WAT), będące w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej. Celem tego procesu jest potwierdzenie, że potencjalni dostawcy wyrobów obronnych (sprzętu wojskowego - SpW) posiadają systemy zarządzania jakością  funkcjonujące zgodnie z wymaganiami AQAP.
 • Korzyści wynikające ze stosowania podejścia procesowego zgodnego z nową normą ISO 9001 w realizacji usług administracyjnych
  Artykuł omawia korzyści wynikające ze stosowania podejścia procesowego zgodnego z nową normą ISO 9001 w realizacji usług administracyjnych. Przedstawiano dotychczasowe doświadczenia urzędów stosujących systemy zarządzania jakością (w tym pozytywne przemiany oraz bariery towarzyszące wdrażaniu podejścia procesowego). Wskazano na możliwości doskonalenia procesów realizacji usług administracyjnych.
 • Próba oceny jakości innowacyjnych rozwiązań dotyczących reklamacji w ustawie o prawach konsumenta z 2014 roku
  Celem artykułu jest ocena jakości funkcjonowania nowych przepisów reklamacyjnych w aktualnej ustawie o prawach konsumenta. Zastosowaną metodą badawczą jest przegląd opinii w bieżących publikacjach, popartych wycinkiem autorskich badań pilotażowych. Wyniki badań pozwoliły na opracowanie modelu wad i zalet nowego rozwiązania, a także na naszkicowanie kierunków zmian doskonalących.
 • Rola działów biznesowych podczas tworzenia wymagań dla systemów teleinformatycznych
  Organizacje podlegają nieustannym zmianom, by jeszcze lepiej7taniej/szybciej oferować klientom swoje usługi lub wyroby. Podobnie, w ramach procesu zarządzania zmianą, należy rozwijać systemy informatyczne: uzupełniać je o nowe funkcjonalności, pisać od początku, czy też kupować od producentów i dostosowywać do specyficznych potrzeb organizacji.
 • Sprawozdanie z XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Jakość i logistyka w procesach zarządzania organizacją w gospodarce sieciowej Quality&Logistics"
  XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Jakość i logistyka w procesach zarządzania organizacją w gospodarce sieciowej Quality&Logistics" odbyła się w dniach 25-28.XI.2016 r. w Kazimierzu Dolnym. Zorganizowana została przez Katedrę Zarządzania Jakością i Wiedzą i Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie. Konferencja stanowiła szerokie, naukowe forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych dylematów, dotyczących problematyki kompleksowo rozumianej jakości i logistyki w sferze naukowo-badawczej oraz praktycznych zastosowań.
 • Warsztaty studenckie pt. "Modele biznesowe i procesy w zarządzaniu sieciowym" podczas XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej
  Warsztaty studenckie już od 19 lat są nieodłącznym elementem każdej konferencji odbywającej się w Kazimierzu Dolnym. W tegorocznych warsztatach, których tematem były "Modele biznesowe i procesy w zarządzaniu sieciowym", wzięło udział 15 członków Studenckiego Koła Zarządzania Jakością i Wiedzą z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Z prasy zagranicznej
 • Zastosowanie standaryzacji w procesie kontroli jakości wyrobów
  Kontrola jakości wykonywana podczas procesu wytwarzania ma zagwarantować, że tylko wyroby zgodne z wymaganiami klienta będą do nie dostarczone. Celem kontroli jest również zapewnienie, że proces przebiega zgodnie z przyjętą technologią. Artykuł przedstawia korzyści z zastosowania pracy standardowej w procesie kontroli wyrobu.