Problemy Jakości 2017/08


 • Badanie zadowolenia klienta z wykorzystaniem metody Servqual na przykładzie dziekanatu uczelni wyższej
  Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań zadowolenia studenta z wykorzystaniem metody Servqual oraz opracowanych na ich podstawie koncepcji doskonalenia obsługi studenta na przykładzie wybranego dziekanatu uczelni wyższej.
 • Nowe wymagania NATO dla dostawców - AQAP 2110 wydanie D 2016
  W czerwcu 2003 r. zostały opublikowane pierwsze wydania Publikacji Standaryzacyjnych Zapewnienia Jakości AQAP serii 2000, które zastąpiły AQAP serii 100 opracowane na podstawie podejścia proceduralnego obowiązującego w normach rodziny ISO 90000:1994. Aktualna nowelizacja AQAP jest również konsekwencją ustanowienia norm ISO 9000:2015 i ISO 9001:2015. Twórcy normy przyjęli, że poprawa skuteczności realizowanych procesów zostanie osiągnięta dzięki połączeniu podejścia procesowego z wykorzystaniem - na wszystkich poziomach organizacji - cyklu PDCA oraz myślenia opartego na identyfikacji i ocenie ryzyka.
 • Wymagania konstrukcyjne opakowań wykorzystywanych do przewozu materiałów promieniotwórczych wojskowymi statkami powietrznymi
  Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie powietrznym stanowi obecnie jeden z podstawowych problemów z jakim spotykają się przewoźnicy. Wśród całej masy ładunków przewożonych statkami powietrznymi właśnie transport materiałów promieniotwórczych zasługuje na szczególną uwagę. Wynika to z ogromnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, jakie może zaistnieć na skutek nieszczęśliwych zdarzeń.
 • Determinanty doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce
  Jednym z przykładów dążenia do zapewnienia wysokiego poziomu jakości wyrobów oraz procesów, w których kreowana jest jakość, jest branża zbrojeniowa. Projektowanie, produkcja, sprzedaż oraz serwis uzbrojenia stanowią specyficzny segment rynku z uwagi na charakter i zastosowanie wyrobów. Dotyczy to w szczególności wymogu uzyskania - udzielanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym. Niezbędna jest także certyfikacja wyrobów przez uprawnione do tego instytucje wojskowe, a także stosowanie wymagań publikacji standaryzacyjnych NATO. Autorzy opracowania utożsamiają się z poglądem, że przedsiębiorstwa, które chcą przetrwać i rozwijać się na rynku w turbulentnym otoczeniu, muszą efektywniej zarządzać swoją działalnością oraz utrzymywać wysoki poziom jakości oferowanych wyrobów.
 • Problematyka doskonalenia procesu certyfikacji AQAP w resorcie obrony narodowej
  W resorcie obrony narodowej (ON) potwierdzanie zgodności z wymaganiami publikacji standaryzacyjnych NATO dotyczącymi jakości, typu AQAP realizowane jest od 1999 r. w ramach certyfikacji systemów zarządzania jakością.....