Promotor BHP 2013/06

  • Flesz (6)
 • Temat numeru
  • Szkolenia BHP - wymagania prawne i komentarze praktyczne (6)
   Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie praktycznego zastosowania wymogów prawnych do organizacji efektywnych i skutecznych szkoleń BHP.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego dla czynności ratownika medycznego (14) Praca ratownika medycznego związana jest z ryzykiem narażenia na działanie czynników biologicznych, chemicznych czy fizycznych. W artykule przedstawiono szczegółową ocenę ryzyka dla czynności zawodowych wykonywanych przez osobę na tym stanowisku.
  • Artykuł promocyjny - Nie musisz już dłużej wybierać między chwytnością a ochroną dłoni! (17)
   Jakie właściwości rękawic ochronnych firmy Mapa Professionnel zapewniają jednoczesną chwytność i znakomitą ochronę dłoni?
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka związanego z obecnością w miejscu pracy niebezpiecznych czynników chemicznych z uwagi na zagrożenie wypadkiem, pożarem i wybuchem (18)
   Jakie ryzyko niesie za sobą praca w obecności niebezpiecznych czynników chemicznych, które stwarzają zagrożenie wypadkiem, pożarem lub wybuchem? Jakich reguł należy przestrzegać przy pracy w narażeniu na te czynniki?
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Gdy błąd staje się rutyną - wypadek przy walcarce (23)
   Zaniechanie środków ostrożności, niewłaściwe użytkowanie i zbagatelizowanie dokumentacji urządzenia mogą prowadzić do tragicznych skutków. Opisana w niniejszym artykule śmierć pracownika obsługującego walcarkę stanowi konsekwencję omijania przepisów bezpieczeństwa.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Wydatek energetyczny na stanowisku kierowcy (28)
   Zawód kierowcy niesie za sobą wiele zagrożeń zdrowotnych, które wynikają z obciążenia fizycznego i psychicznego. Jak kształtuje się wydatek energetyczny na niniejszym stanowisku zawodowym?
  • Bezpieczny czas użytkowania rękawic chroniących przed czynnikami mechanicznymi i olejami mineralnymi (30)
   Praca w środowisku narażonym na działanie czynników mechanicznych i olejów mineralnych wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej. Do najczęściej stosowanych należą rękawice ochronne.
 • Bezpieczeństwo - Zdrowie
  • Badania lekarskie osób kierujących samochodem kategorii B w celach służbowych (34)
   Osoby, które w ramach obowiązków zawodowych kierują służbowym bądź prywatnym samochodem kategorii B, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia własnego i innych uczestników ruchu drogowego obowiązane są do wykonywania profilaktycznych badań.
  • Ryzyko zranienia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (37)
   Zranienie się w trakcie wykonywania zabiegów medycznych prowadzić może do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jak przeciwdziałać zdarzeniom tego typu?
 • Zarządzanie
  • Co zamiast certyfikowanych systemów zarządzania BHP? (39)
   Wiele firm nie wprowadza systemów zarządzania bezpieczeństwem w swoich zakładach np. ze względów ekonomicznych; zbyt często rozwiązania te przysparzają pracownikom na stanowiskach robotniczych czy na stanowiskach kierowniczych wielu problemów administracyjnych.
 • Prawo
  • Klasyfikowanie, oznakowanie oraz pakowanie substancji i mieszanin - zmiany w przepisach (41)
   Regulacje prawne dotyczące klasyfikowania, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin pozwalają wykrywać niebezpieczne chemiczne materiały, a także informować otoczenie o niesionych przez nie zagrożeniach.
  • Nowe rozporządzenie energetyczne (44)
   Prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych normuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492).
  • Konsultacje z pracownikami w świetle przepisów prawnych i wymagań normy OHSAS 18001 (46)
   Jak przepisy prawne regulują kwestie związane z przeprowadzaniem z pracownikami konsultacji dotyczących bezpieczeństwa? Kto przeprowadza takie konsultacje?
 • Ergonomia
  • Czy mechanizacja do antidotum na ciężkość i zagrożenia pracy w leśnictwie? (48)
   Praca w leśnictwie wiąże się z dużym wydatkiem energetycznym osób zatrudnionych w tym obszarze. Czy i w jaki sposób mechanizacja wpływa na zmniejszenie zagrożeń związanych z pracami w tej gałęzi
 • Psychologia
  • Efektywne zarządzanie personelem - inteligencja emocjonalna - cz. I (51)
   Samoświadomość, motywacja, kierowanie samym sobą, empatia i podtrzymywanie dobrych relacji z innymi osobami tworzą pojęcie inteligencji emocjonalnej. Celem dobrego zarządzania zespołem jest zdolność rozwoju powyższych umiejętności.
 • Dobre praktyki
  • PBS - nowoczesna metoda obserwacji nieprawidłowych zachować pracowniczych (54)
   Bezpieczeństwo Oparte na Zachowaniu (Precaution-Based Safety - PBS), czyli nowoczesna metoda obserwacji nieprawidłowych zachować pracowniczych, pozwala na dotarcie do źródła problemu, które może stwarzań zagrożenie dla pracowników. Na czym ona polega?
 • Wydarzenia
  • Relacje i zapowiedzi (56)