Promotor BHP 2014/04

 • Temat numeru
  • Aspekty prawne związane z występowaniem szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych w miejscu pracy (8)
   Wśród szkodliwych czynników biologicznych, które są przyczyną m.in. chorób alergicznych, wskazać można zarówno drobnoustroje, jak i mikro- i makroorganizmy. Jakie środki powinny być stosowane przez pracodawcę, aby skutecznie chronić pracownika przed działaniem szkodliwych czynników biologicznych?
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika laboratorium chemicznego (18)
   Stanowisko pracy pracownika laboratorium chemicznego znajduje się w laboratorium, granice użytkowania stanowiska pracy sprowadzają się do laboratorium chemicznego i magazynu chemikaliów. Na jakie zagrożenia narażona jest osoba pracująca w laboratorium chemicznym?
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Bezpieczeństwo pracy a osoby niesłyszące (22)
   W Polsce spośród 38,2 milionów mieszkańców wskazać można niemal 850 tysięcy osób z różnego rodzaju wadami słuchu. Oznacza to, że wady słuchu występują średnio u 7 osób na każdy tysiąc w populacji w wieku 15-70+ lat.
  • Zagrożenia chemiczne - obuwie ochronne (26)
   Współczesne środowisko pracy coraz częściej "wypełnione jest" czynnikami chemicznymi. Wykorzystanie czynników chemicznych, a w związku z tym także ryzyko coraz częstszego narażenia na nie, jest czasem bagatelizowane. Funkcjonowanie w środowisku branżowym całkowicie niezrozumiałego przekonania, iż zagrożenie chemiczne występuje tylko i wyłącznie w przemyśle chemicznym i w branżach z nim bezpośrednio związanych, powoduje częste lekceważenie tego zagrożenia, co może mieć duży wpływ na zdrowie pracowników, a nawet na ich życie. Konsekwencją takiej ignorancji są częste przypadki niewłaściwego wyposażania pracowników w odzież ochronną i obuwie ochronne zabezpieczające pracowników przed czynnikami chemicznymi.
  • Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP (31)
   Artykuł zawiera wymogi, które należy zrealizować w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i prowadzenia robót w przestrzeniach zamkniętych (kanałach, studniach lub studzienkach), do których wejście odbywa się poprzez włazy, otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione.
  • Ratownik w zakładzie pracy - prawidłowe wyposażenie (36)
   Sprzęt przekazany do użytku pracownikom odpowiedzialnym za udzielanie pierwszej pomocy powinien być dostosowany do zagrożeń wynikających z charakterystyki wykonywanej pracy.
  • Projektowanie systemów rozmieszczenia oznakowani bezpieczeństwa (42)
   Opracowanie skutecznej koncepcji rozmieszczenia oznakowania wymaga znajomości obowiązujących przepisów, dogłębnej analizy zagrożeń, specyfiki danego zakładu pracy oraz powinno posiadać pewien pierwiastek twórczego podejścia.
  • Przenośne mierniki gazów - cz. III Eksploatacja (44)
   Prawidłowe prowadzenie pomiaru jest głównym elementem zachowania bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac w strefach zagrożonych. W artykule przedstawiono najważniejsze i wybrane informacje, które mają zwrócić uwagę na problematykę prawidłowego prowadzenia pomiarów z użyciem mierników gazów.
  • Gazy techniczne - Identyfikacja - magazynowanie - transport - użytkowanie (51)
   W artykule przedstawione są w sposób przekrojowy zagadnienia techniczne i organizacyjne związane z identyfikacją, magazynowaniem, transportem oraz stosowaniem w praktyce przenośnych zbiorników na gazy techniczne.
 • Artykuł promocyjny
  • Lęk wysokości (56)
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Podnieść - jak to łatwo powiedzieć (58)
   Przepisy BHP mają za zadanie strzec bezpieczeństwa pracowników. Aby uniknąć zagrożenia, należy stosować się do niniejszych przepisów. Niestety pracownicy często omijają zasady bezpiecznej pracy, co staje się bezpośrednią przyczyną powstawania niebezpiecznych sytuacji.
 • Zarządzanie
  • System zarządzania bezpieczeństwem pracy i podwykonawcy (64)
   Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest ściśle związane z całym procesem nadzorowania podejmowanych działań, dostarczania wyrobów i usług w celu wyeliminowania zagrożeń, a w przypadku zagrożeń, których nie jesteśmy w stanie wyeliminować, ograniczenia ich do poziomu akceptowalnego, poprzez podejmowanie szeregu działań o charakterze organizacyjno-technicznym.
 • Dobre praktyki
  • Komunikacja w systemie bezpieczeństwa (68)
   W firmie NUTRICIA Polska Sp. z o.o. istnieje między innymi łatwy do zapamiętania kod kolorystyczny, który nawiązuje do sygnalizacji ulicznej (kolor czerwony - wypadek, kolor żółty - sytuacja potencjalnie wypadkowa, kolor zielony - usprawnienie). W niniejszym artykule przedstawiono wybrane dobra praktyki organizacji.
 • Prawo
  • Jak udzielać urlopów macierzyńskich i wychowawczych (70)
   Od 17 czerwca 2013 r. został wydłużony o 2 tygodnie dodatkowy urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wprowadzono także możliwość skorzystania z nowego urlopu rodzicielskiego. Zmiany obejmują także zasady udzielania urlopu wychowawczego, mianowicie od 1 października 2013 r. może być on wykorzystywany w 5 częściach - w tym przez 4 miesiące oboje rodzice mogą sprawować tę opiekę wspólnie.
 • Wywiad
  • Ochrony dróg oddechowych. Nie wystarczy dać - należy dobrać (74)
   Gdy górnik po skończonej szychcie wchodzi do windy w półmasce, to znaczy, że w ogóle zapomniał o tym, że ma ją nałożoną, a więc nie powoduje ona żadnego dyskomfortu. Co można zrobić, by każdy pracownik mógł zapomnieć o tym, że ma na sobie półmaskę? O tym rozmawiamy z Włodzimierzem Piłacińskim, Prezesem Zarządu firmy Secura B.C.
 • Ergonomia
  • Ergonomia pracy na stanowisku fizjoterapeuty (76)
   Fizjoterapia jest ściśle związana z ergonomią, najczęściej poprzez wykorzystanie zasad ergonomii w działaniach profilaktycznych. Znacznie mniej niestety wiadomo o ergonomii samego stanowiska pracy fizjoterapeuty, a nie jest ono przecież wolne od czynników urazów bądź dolegliwości ze strony układu ruchu.
 • Psychologia
  • Praca przy linii produkcyjnej - diagnoza zagrożeń psychofizycznych (79)
   Powinno się zapobiegać wykonywaniu przez pracowników monotonnej, jednostajnej pracy przez czas dłuższy niż 3 godziny dziennie. Należy zaplanować i zorganizować zadania tak, aby każdy pracownik podczas pracy miał do wykonania jak najbardziej zróżnicowane czynności. Praca powinna być zaplanowana w taki sposób, aby co pewien czas umożliwiać pracownikom odpoczynek lub wykonywanie innych rodzajów czynności.
 • Przegląd porównawczy
  • Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - normy (85)
   Czym są środki ochrony indywidualnej (dalej: ŚOI) chroniące przed upadkiem z wysokości? Z czego się składają? Jakim normom odpowiadają oraz jak należy o nie dbać i z nich korzystać? W artykule postarano się przybliżyć zasadnicze wymagania dotyczące urządzeń, których zadaniem jest chronić przed jednym z najpoważniejszych zagrożeń w pracy - upadkiem z wysokości.
 • Ochrona przed upadkiem z wysokości - Uprzęże i szelki bezpieczeństwa
  • Kryteria oceny (parametry określające szelki bezpieczeństwa) (92)
 • Ochrona przed upadkiem z wysokości - LONŻE
  • Kryteria oceny (parametry określające lonże) (100)
 • Wydarzenia (108)
 • Flesz (112)