Promotor BHP 2014/10

 • Temat numeru
  • Zagrożenia podczas spawania i cięcia gazowego (6)
   Praca spawacza wymaga szczególnej ostrożności, jak wygląda stanowisko i narzędzia do spawania gazowego? Które metody spajania narażają pracownika najbardziej i jakie czynniki stanowią dla niego największe zagrożenie?
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kontrolera jakości połączeń spawanych (14)
   Kontroler jakości swoje prace wykonuje zarówno na zewnątrz pomieszczeń (duże konstrukcje), jak i w pomieszczeniach. Na jakie ryzyko narażona jest osoba pracująca jako kontroler  jakości połączeń spawanych.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Detekcja gazów przy spawaniu i cięciu metali (16)
   Poważnym zagrożeniem i jednym z wielu występujących w czasie spawania jest zaburzenie atmosfery w wyniku powstających lub wydostających się do niej niebezpiecznych gazów. Jakie są stosowane systemy detekcji gazów przy spawaniu i cięciu metali?
  • Charakterystyka zagrożeń technicznych w kopalni podziemnej (21)
   Praca w kopalni podziemnej niesie za sobą duże niebezpieczeństwo. Z jakim zagrożeniem wiąże się praca w podziemnych zakładach górniczych? Jak kształtuje się skala narażenia pracowników na zagrożenia techniczne?
  • Kontrola pod kontrolą - najczęściej spotykane uchybienia w oświacie (28)
   Wartościami, do których powinno sprowadzać się pojęcie kontroli, są: bezstronność, fachowość, efektywność i sprawność. Aby wszelkie formy kontroli przyniosły zamierzone efekty, kontrolowany powinien wyciągnąć z niej wnioski, tak, aby w przyszłości nie powtórzyć nieprawidłowości, do których doszło.
 • Bezpieczeństwo - Zdrowie
  • Medyczne i prawne aspekty zawału serca (31)
   W artykule w sposób przekrojowy i zwięzły przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące zawału mięśnia sercowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu medycznego i prawnego tego tematu.
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Rażeni prądem (35)
   Jak wyglądają statystyki śmiertelnych wypadków zaistniałych na skutek porażenia prądem elektrycznym w branży budowlanej w Polsce w latach 2005-2012? Do jakich zaniechań z zakresu ochrony przeciwporażeniowej dochodzi najczęściej?
 • Prawo
  • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych (43)
   Jakie zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych wprowadziła Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
  • ZSŚS - zasady tworzenia oraz rodzaje przyznawanych świadczeń (47)
   Zasady tworzenia funduszu socjalnego określa Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2012 r. , poz. 592 z późn. zm. - zwana dalej Ustawą o ZFŚS). Jeśli pracodawca (lub osoba odpowiedzialna w imieniu pracodawcy) nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z jej przepisami, podlega karze grzywny. Odbywa sią to na podstawie wniosku od właściwego organu Państwowej Inspekcji Pracy w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 12a ust. 1 i 2 Ustawy o ZFŚS).
 • Ergonomia
  • Ergonomia na stanowisku pracy - spawanie łukiem elektrycznym (52)
   Wydatek energetyczny pracy na stanowisku spawacza mieści się w zakresie pracy średnio ciężkiej i ciężkiej. Jakie czynniki ergonomiczne wpływające na pracę pracownika zatrudnionego na stanowisku przeznaczonym do spawania łukiem elektrycznym można wskazań?
 • Psychologia
  • Pracoholizm - problem współczesnego świata (56)
   Karoshi to zjawisko nagłej śmierci na skutek przepracowania i stresu. Czym jest pracoholizm i jak wygląda psychologiczna sylwetka pracoholika? Jakie stadia uzależnienia od pracy można wskazać? Jakie są skutki takiego uzależnienia?
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (60)
 • Flesz
  • Flesz (66)