Promotor BHP 2015/03

 • Temat Numeru
  • Technologie cięcia laserowego - BHP na stanowisku pracy (8)
   Lasery są to generatory promieniowania elektromagnetycznego, w których jest wykorzystywane zjawisko emisji wymuszonej promieniowania. Promieniowanie laserowe charakteryzuje się wysoką spójnością, monochromatycznością i kierunkowością rozchodzenia się wiązki. Ważną jego własnością jest mośliwość uzyskiwania bardzo dużych gęstości mocy wiązki laserowej. Przekracza ona o wiele rzędów wielkości gęstości moc osiągane przez inne źródła, co może stanowić duże zagrożenie dla człowieka. W związku z tym zasady bezpiecznej pracy z takimi urządzeniami są szczegółowo określone przez odpowiednie regulacje normatywne.
  • Instruktaż stanowiskowy dla operatora wycinarki laserowej (13)
   W artykule przedstawiono zasady prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla operatora wycinarki laserowej na tle ogólnych wymagań dotyczących bezpiecznej pracy przy laserach. Autor rozszerza temat, podając przykład listy kontrolnej dla omawianego stanowiska pracy. Artykuł powinien być przydatny także w odniesieniu do innych stanowisk.
 • Ocena Ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika usług remontowo-budowlanych na wysokości (18)
   Pracownik usług remontowo-budowlanych często wykonuje swoją pracę na wysokości, przez co narażony jest na upadek, który może doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała, a w najgorszym przypadku nawet do śmierci. Przykładem niebezpiecznych czynności mogą być wykonywane roboty dekarskie. Zabezpieczeniem, które może zmniejszyć prawdopodobieństwo upadku, są m.in. szelki bezpieczeństwa.
  • Bezpieczeństwo chemiczne w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach stosujących chemikalia - cz. I (22)
   Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego podczas pracy z substancjami i mieszaninami chemicznymi (chemikaliami) jest ważnym i bardzo złożonym problemem. stosowane w procesie produkcyjnym technologie, instalacje, urządzenia, rodzaj wykorzystywanych substancji i mieszanin mogą znacznie różnić się w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa oraz wytwarzanych produktów. Wielkość zakładu oraz ilość stosowanych i magazynowanych produktów chemicznych znacząco wpływają na występowanie ewentualnych zagrożeń dla pracowników, jak i otoczenia zakładu.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Poprawa bezpieczeństwa dzięki wsparciu ZUS-u (28)
   "Pracodawco! Dajemy Ci możliwość poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie. Skorzystaj z naszego programu dofinansowania". Takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca pracodawców, aby poprawiali warunki pracy swoim pracownikom.
 • Bezpieczeństwo - Analiza Wypadku
  • Zawał serca w wyniku nadmiaru obowiązków (34)
   Czy połączenie w jednym dniu obowiązków kierowcy i pracownika remontującego niewygaszony piec hutniczy, przy jednoczesnym świadczeniu pracy ponad 12 godzin na dobę, było dopuszczalne i zgodne z zasadami BHP?
 • Praktyczne Narzędzia
  • Wewnętrzna polityka antymobbingowa (WPA) - aspekty prawne (40)
   Od wprowadzenia w Polsce przepisów dotyczących mobbingu minęło już ponad 10 lat. Od tego momentu praktyczny problem stanowi implementacja w zakładach pracy obowiązku nałożonego na pracodawcę w art. 943 par. 1 Kodeksu pracy. Ponieważ ustawodawca nie wskazał, w jaki sposób pracodawcy powinni realizować nałożony na nich obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, przez lata wypracowano różne narzędzia o charakterze wewnątrzzakładowym, które zwyczajowo nazwano Wewnętrzną Polityką Antymobbingową.
 • Dobre Praktyki
  • Dobra komunikacja w NIDEC MOTORS & ACTUATORS (43)
   Ubiegłoroczna społeczna kampania informacyjna CIOP-PIB prowadzona była pod hasłem "Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy". W tym roku hasłem kampanii będzie "Podziel się bezpieczeństwem, promuj dobre praktyki BHP". W niniejszym artykule prezentujemy dobre praktyki w firmie NICEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o. właśnie z obszaru komunikacji dotyczącego bezpieczeństwa pracy.
 • Prawo
  • Nowe zasady wsparcia w kosztach zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych - zmiany po 1 stycznia 2015 r. (46)
   Zmiany, jakie wprowadziła Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: nowelizacja), to m.in.: rozszerzenie katalogu osób niepełnosprawnych, za zatrudnienie których można otrzymać zwrot kosztów, wykazanie wzrostu netto ogółem przy efekcie zachęty czy zwrot kosztów szkolenia osoby pomagającej niepełnosprawnemu.
  • Elastyczny czas pracy w 2015 roku (49)
   W każdym systemie czasu pracy można wprowadzić rozwiązanie przewidziane prawem pozwalające na uelastycznienie czasu pracy. Elastyczność czasu pracy pozwala lepiej organizować pracę, szybciej reagować na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą, a w trudniejszych finansowo okresach może pomóc zachować miejsca pracy.
 • Wywiad
  • Klaster Bezpieczna Praca - przestrzeń dyskusji i wymiany doświadczeń (54)
   Z dr Wiolettą Ocieczek, koordynatorką Zespołu Roboczego Klastra "Bezpieczna Praca", o celach i założeniach Klastra, misji jednoczenia pracowników BHP, a także o twórczej wymianie doświadczeń rozmawiała Marzena Bramer.
 • Przegląd Porównawczy
  • Zranienia i zakłucia - wymagania i zasady bezpiecznej pracy z ostrymi narzędziami (56)
   Bezpieczeństwo personelu placówek ochrony zdrowia znajduje swoje odbicie zarówno w jakości świadczonych usług medycznych, jak i bezpieczeństwie pacjenta. Niezmiernie ważne jest zapewnienie warunków pracy ograniczających i zapobiegających występowanie takich sytuacji, w których dojść może do narażenia pracownika. Szczególną uwagę w tej grupie zawodowej należy zwrócić na kontakt z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym (w tym również z krwią), mogącym stanowić przyczynę chorób zawodowych.
  • Przegląd rękawic antyprzecięciowych (60)
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (78)
 • Flesz
  • Flesz (82)