Promotor BHP 2015/04

Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie otworowym i wiertnictwie tematem wydania. W numerze m.in.: ocena ryzyka zawodowego pracowników obsługujących instalacje przygotowania i transportu biomasy leśnej i pozaleśnej, błędy w montażu rusztowań, konserwacja materiałów odblaskowych, a także analiza wypadku przy obsłudze strugarki czterostronnej.

 • Temat Numeru
  • Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie otworowym i wiertnictwie (8) W górnictwie otworowym oraz w zakładach wykonujących roboty geologiczne liczba wypadków ogółem w 2014 r. wzrosła w porównaniu do lat ubiegłych. Wzrost liczby wypadków może być spowodowany zwiększeniem ilości robót geologicznych przy poszukiwaniu węglowodorów.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego pracowników obsługujących instalacje przygotowania i transportu biomasy leśnej i pozaleśnej (12)
   Biomasę uzyskuje się z drewna i odpadów drzewnych (w tym zrębków z szybko rosnących gatunków drzewiastych, tj. wierzba, topola), słomy, jak i ziarna (zbóż, rzepaku), słomy upraw specjalnych roślin energetycznych, osadów ściekowych, makulatury, odpadów z produkcji itp. Różnorodność materiału wyjściowego sprawia, że technologie pozyskania biomas są również bardzo różne, co powoduje, że zagrożenia wynikające z pracy przy pozyskiwaniu biomas też będą się różniły.
  • Bezpieczeństwo chemiczne w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach stosujących chemikalia - cz. II (15)
   W poprzednim numerze "Promotora BHP" prezentowaliśmy Państwu pierwszą część artykułu poruszającego zagadnienia oceny ryzyka zawodowego w pracy z chemikaliami. Omówiono wówczas dwie metody oceny ryzyka zawodowego - RISC SCORE oraz metodę ilościową opartą na PN-N-18002:2011, gdy określone są wartości NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia). W niniejszym artykule przedstawiono trzecią metodę oceny ryzyka zawodowego dla czynników chemicznych, nie posiadających określonych NDS, NDSCH, NDSP.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Błędy w montażu rusztowań (22)
   Widok rusztowań na naszych ulicach jest zjawiskiem powszechnym. Wydawać by się mogło, że ustawienie rusztowania nie jest niczym nadzwyczajnym. I rzeczywiście, odpowiednio przeszkolone osoby nie mają z tym większych problemów. Niemniej jednak kłopoty zaczynają się w przypadku mniejszych firm, które często zatrudniają osoby bez wyszkolenia zawodowego.
  • Materiały odblaskowe - technologia, zastosowanie, konserwacja (27)
   Pierwsze informacje i próby prac nad materiałami odblaskowymi pojawiły się w latach 40. ubiegłego stulecia, natomiast jako produkt pojawiły się w latach 50. Zarówno materiał, jak i technologia zostały wynalezione przez firmę 3M (Minnesota Mining and Manufacturing) ze Stanów Zjednoczonych.
  • Wpływ gazów osłonowych na emisję zanieczyszczeń przy spawaniu różnych materiałów konstrukcyjnych (29)
   W przemyśle krajowym w ponad 100 branżach wytwórczych wykorzystuje się procesy spawania lutospawania, zgrzewania i procesy cięcia termicznego. Szacuje się, że w różnych procesach produkcyjnych technologie spawalnicze stosowane są w 7 tysiącach polskich przedsiębiorstw.
 • Bezpieczeństwo - Analiza Wypadku
  • Wypadki przy obsłudze strugarki czterostronnej (34)
   W 2013 roku w zakładach produkujących wyroby z drewna oraz zakładach meblarskich doszło łącznie do 3758 wypadków przy pracy (wg danych GUS), co stanowi ponad 13 procent wszystkich wypadków w przetwórstwie przemysłowym. Wiele z nich to wypadki przy obsłudze obrabiarek do drewna.
 • Praktyczne Narzędzia
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA) - aspekty psychologiczne (38)
   W poprzedniej części opracowania ("Promotor BHP", nr 3/2015), które dotyczyło prawnych aspektów funkcjonowania WPA, wspomniano, że zagadnienia dotyczące mobbingu mają swoje źródło w teorii i praktyce psychologicznej. Ze względu na interdyscyplinarny charakter zjawiska konieczne jest zwrócenie uwagi na aspekty psychologiczne, ponieważ wyłącznie formalne, oparte na źródłach prawa, rozpatrywanie go przez strony postępowań polubownych, przedsądowych lub sądowych nie jest wystarczające.
 • Dobre Praktyki
  • Rola analizy stanu BHP w budowaniu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (41)
   Utrzymanie prawidłowego stanu bezpieczeństwa jest bardzo ważnym elementami z punktu widzenia funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Zapewnienie należytych warunków pracy wpływa znacząco na rozwój organizacji poprzez wzrost wydajności, poprawę jakości pracy, jak również ograniczenie strat wynikających z awarii, przestojów czy wypadków.
 • Prawo
  • Dostosowanie pomieszczeń dla pracowników - odstępstwa Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej (46)
   Rozpoczynając działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca boryka się z koniecznością spełnienia wielu wymogów. Oprócz dobrego biznesplanu ważną funkcję pełnią: usytuowanie siedziby firmy, jej dostępność dla klienta czy petenta oraz funkcjonalność, która ma zasadnicze znaczenie w dalszym rozwoju przedsiębiorstwa. Decyzja o wyborze lokalizacji zawiera w sobie skomplikowane połączenie różnych czynników i determinowana jest zazwyczaj priorytetami związanymi z charakterem, profilem usług firmy.
  • Certyfikaty rezydencji cudzoziemców - zmiany w prawie (49)
   Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, miejsca siedziby podatnika. Obok miejsca zamieszkania certyfikat rezydencji ma znaczenie w przypadku prawidłowego ustalenia sposobu opodatkowania przechodów z działalności wykonywanej osobiście.
 • Ergonomia
  • Ergonomia pracy na stanowisku pracownika księgarni (52)
   Praca w księgarni większości z nas kojarzy się ze spokojnym, mało inwazyjnym zajęciem. Prawda jednak jest zupełnie inna. W niniejszym artykule przedstawiono, jak powinna wyglądać ergonomia pracy na tym stanowisku, aby przebiegała ona w sposób prawidłowy i przede wszystkim bezpieczny.
 • Psychologia
  • Narażenie zawodowe pracowników straży pożarnej - ryzyko zaburzeń psychofizycznych (54)
   Praca strażaków zawodowych wiąże się z wieloma zagrożeniami występującymi podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń, szkoleń i innych czynności wynikających z zakresu i toku pełnienia służby. Zgodnie z przepisami prawnymi Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek zagwarantować ochronę zdrowia i życia strażaków przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pełnienia służby.
 • Wywiad
  • Ogromny potencjał Stowarzyszenia - rozmowa z Elżbietą Bożejewicz (58)
  • Jak załatać lukę w wiedzy? Promowanie zasad BHP - wywiad z Andrzejem Smółko (59)
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (60)
 • Flesz
  • Flesz (66)