Promotor BHP 2015/05

Tematem wydania są zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania wykopów na budowach. W numerze m.in.: ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora koparko-ładowarki, przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych, bezpieczne magazynowanie towarów, praca na wysokości a brak widzenia obuocznego, a także postępowanie w przypadku wstrząsu.

 

 • Temat Numeru
  • Wykopy na budowach - zasady bezpieczeństwa (8)
   W trakcie wykonywania większości obiektów budowlanych prowadzone są roboty ziemne. Wznoszenie obiektów kubaturowych, budowa elementów infrastruktury technicznej i drogowej wiążą się z wykonywaniem wykopów. Bezpieczeństwo pracy uzależnione jest od ich zakresu i rozmiaru oraz istniejących czynników zewnętrznych, jak chociażby: warunki pogodowe, ukształtowanie terenu, a przede wszystkim warunki gruntowe.
 • Bezpieczeństwo - Ocena Ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora koparko-ładowarki (14)
   Koparko-ładowarka może być obsługiwana przez osoby pełnoletnie, posiadające uprawnienia oraz aktualne badania lekarskie. Operator musi być przeszkolony w zakresie zasad i przepisów BHP obowiązujących przy obsłudze maszyny. Ponadto wykonuje pracę na różnych budowach, w związku z czym porusza się po drogach publicznych, dlatego też wymaga się od niego posiadania prawa jazdy kategorii B.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • RID: Przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych a bezpieczeństwo pracowników (16)
   Przewóz towarów niebezpiecznych wraz z czynnościami mu towarzyszącymi w zakresie wszystkich dostępnych rodzajów transportu regulowany jest przepisami o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Nie ulega wątpliwości, iż skrupulatne i konsekwentne przestrzeganie przepisów przez uczestników przewozu gwarantuje możliwość zachowania dostatecznego poziomu bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych czynności.
  • Bezpieczne magazynowanie towarów (20)
   Potrzeba magazynowania towarów wynika przede wszystkim z rozbieżności pomiędzy czasem produkcji a czasem wystąpienia zapotrzebowania na dany produkt. Magazynowanie jest procesem nierozerwalnie związanym z przepływem towarów w łańcuchu dostaw, polegającym na przechowywaniu zapasów i przekazywaniu ich odbiorcom w odpowiednim czasie. Składowanie towarów odbywa się w magazynach, których klasyfikacji dokonujemy m.in. ze względu na ich budowę, różnorodność składowanych materiałów, czas magazynowania i automatyzację procesów magazynowych.
  • Postępowanie w przypadku wstrząsu (26)
   W potocznym rozumieniu "wstrząs" jest silną reakcją emocjonalną, która ma miejsce w czasie negatywnych i niebezpiecznych zdarzeń, takich jak np. śmierć bliskiej osoby czy bycie świadkiem wypadku. niniejszy artykuł skupia się na medycznym aspekcie wstrząsu oraz metodyce postępowania w przypadku jego zaistnienia.
 • Bezpieczeństwo - Analiza Wypadku
  • Alkohol jako przyczyna wypadków przy pracy (32)
   Nie ma statystyk dotyczących wypadków przy pracy spowodowanych przez pracowników będących pod wpływem alkoholu. Problem jednak istnieje. Przykładowo na terenie województwa warmińsko-mazurskiego każdego roku dochodzi do kilkunastu wypadków przy pracy, których główną przyczyną jest nietrzeźwość, a czasami wręcz stan upojenia alkoholowego pracowników.
 • Praktyczne Narzędzia
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA) - zasady funkcjonowania. Rekomendacje dla służby BHP (36)
   W poprzednich częściach opracowania, które dotyczyły prawnych i psychologicznych aspektów funkcjonowania WPA ("Promotor BHP", nr 3/2015 i 4/2015), omówiono formalne i zwyczajowe zasady realizacji procedury przeciwdziałania mobbingowi oraz interwencji w sytuacji jego podejrzenia. Istotnym, rzadko omawianym w tym kontekście, elementem ochrony antymobbingowej są działania systemowe i doraźne w zakresie zarządzania BHP. Dlatego warto przywołać rekomendacje, które mogą być wykorzystane przez zarządzających oraz osoby odpowiedzialne za wdrażanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dobre Praktyki
  • Standardy bezpieczeństwa to podstawa (39)
   Lafarge, światowy lider w branży materiałów budowlanych, istnieje od ponad 180 lat. W Polsce Lafarge działa od 20 lat i posiada ponad 60 zakładów produkcyjnych, w tym: cementownie, kopalnie kruszyw i węzły betoniarskie. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia to priorytety dla firmy. O bezkompromisowym podejściu do bezpieczeństwa w Lafarge opowiadali Natalii Woźny Magdalena Kicińska, dyrektor komunikacji i relacji zewnętrznych, oraz Jarosław Wilk, dyrektor bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  • System LOTO. Sposób na poprawę bezpieczeństwa pracy (42)
   Kłódki bezpieczeństwa, blokady zaworów, wyłączniki elektryczne czy rozłączniki elektryczne to tylko niektóre elementy systemu kryjące się pod tajemniczą nazwą LOTO.
 • Prawo
  • Profilaktyczna ochrona zdrowia - badania pracowników (44)
   Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662) wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2015 r. nowe regulacje dotyczące profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Poprzez usankcjonowanie nowego arat. 229 par. 11 par. 12 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawcy otrzymali kolejną przesłankę zwalniającą z obowiązku kierowania kandydatów na pracowników na badania profilaktyczne. Niewątpliwie cenna dla pracodawców, ze względu na obniżenie kosztów zatrudnienia, regulacja może stwarzać problemy interpretacyjne, a w konsekwencji problemy z prawidłowym stosowaniem przepisów.
  • Praca na wysokości a brak widzenia obuocznego - przeciwskazania do pracy (49)
   Zgodnie z art. 207 par. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - dalej k.p. - pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a także jest zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
  • Zgodność z prawem - sposób myślenia czy przykry obowiązek? (52)
   Stara rzymska maksyma - Ignorantia iuris nocet ("Nieznajomość prawa szkodzi") - nadal zachowuje swoją aktualność i powinna być znana każdemu. Przepisy prawne stale ulegają zmianom, ustawodawca jedne uchyla, inne aktualizuje lub wydaje zupełnie nowe. W dobie tylu zmian przepisy prawne należy śledzić praktycznie przez cały czas, tak aby nie być negatywnie zaskoczonym przez zmiany, gdyż każde niedopatrzenie może pracodawcę słono kosztować.
 • Ergonomia
  • Ocena stanowisk pracy pielęgniarek przy wykorzystaniu Ergonomicznej Listy Kontrolnej ILO (57)
   Badania prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi od kilku już lat wskazują, że duża częstość występowania dolegliwości bólowych wśród pielęgniarek, sięgająca ponad 60% jedynie w przypadku bólów dolnego odcinka kręgosłupa (tzw. LBP - Low Back Pain), związana jest z nadmiernym obciążeniem układu ruchu występującym w tej grupie zawodowej.
 • Psychologia
  • Skuteczne porozumiewanie się na linii: pracodawca - specjalista BHP - pracownik (60)
   Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa ważna jest efektywna komunikacja. Dobrze poinformowany pracownik to pracownik mniej zestresowany, bardziej zadowolony, łatwiej identyfikujący się z firmą, bardziej efektywny. Dlatego ważne jest przekazywanie zespołowi informacji o celach firmy, strategii jej działania, planach czy kluczowych decyzjach w zakresie BHP. Nie należy zapominać o tym, że taka komunikacja powinna być dwukierunkowa, co oznacza, że trzeba dać pracownikom możliwość wypowiadania się, a zgłaszane przez nich uwagi czy sugestie nie powinny pozostawać bez komentarza.
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (64)
 • Flesz
  • Flesz (66)