Promotor BHP 2015/09

Zapraszamy do lektury wrześniowego numeru "Promotora BHP". Redaktorem honorowym wydania jest dr inż. Adam Pościk z CIOP-PIB, który zaprezentował temat doboru i stosowania w przemyśle mięsnym, ergonomia pracy piekarza, śmiertelny wypadek w produkcji drzewnej. Dodatkowo numer został wzbogacony o przegląd porównawczy ŚOI dla spawalnictwa.

 

 • Temat Numeru
  • Fartuchy do stosowania w przemyśle mięsnym (8)
   Przemysł mięsny obejmuje przetwarzanie produktów pochodzenia zwierzęcego. Ogólny zakres to: ubój, przerób mięsa na elementy - rozbiór, wykrawanie mięsa i produkcja przetworów. Przemysł ten jest dominującą branżą spożywczą w Polsce, zatrudnia wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników, mężczyzn i kobiety, wykonujących trudne zadania oraz skomplikowane czynności w dominującym mikroklimacie zimnym w kontakcie z krwią i innymi płynami fizjologicznymi, co stwarza poważne zagrożenia, a w szczególności narażenie na czynniki biologiczne.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Czynności kontrolno-pomiarowe urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Ocena ryzyka zawodowego (12)
   Prace związane z próbami i pomiarami powinny być wykonywane zgodnie z procedurami, instrukcją eksploatacji i instrukcją bezpiecznego wykonywania robót. Pomiary są wykonywane dla instalacji i urządzeń niskich, średnich i wysokich napięć, dla prądu zmiennego i stałego.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Jak przeprowadzić ocenę zagrożenia wybuchem? (16)
   Przepisy nakładają na inwestora, projektanta lub użytkownika decydującego o procesie technologicznym wykonanie oceny zagrożenia wybuchem. Oceny tej dokonuje się w obiekcie i na terenie przyległym, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub gdzie materiały takie są magazynowane. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić sposób przeprowadzania oceny zagrożenia wybuchem - w świetle obowiązujących aktów prawnych. W artykule przedstawiono również konsekwencje, jakie powoduje sklasyfikowanie pomieszczenia jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.
  • Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (22)
   Transport towarów niebezpiecznych może być realizowany poprzez: transport drogowy - ADR, transport kolejowy - RID, transport materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi - ADN, transport morski materiałów niebezpiecznych - IMDG, transport lotniczy materiałów niebezpiecznych - ICAO IT.
  • Jak chronić ręce przed substancjami chemicznymi? (27)
   W zależności od rodzaju działalności przedsiębiorstwa narażenie pracowników na działanie substancji i preparatów chemicznych może występować na różnych stanowiskach pracy, przede wszystkim w dużych zakładach produkujących różnego rodzaju produkty chemiczne, ale również w małych zakładach przetwarzających lub stosujących te produkty. Na czynniki chemiczne mogą być narażeni pracownicy zatrudnieni m.in. przy produkcji klejów, farb, zapraw, tworzyw sztucznych, środków czystości, produktów leczniczych, jak również pracujący w magazynach, laboratoriach, warsztatach remontowych, oczyszczalniach ścieków, stolarniach czy placówkach służby zdrowia.
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Śmiertelny wypadek w zakładzie produkcji drzewnej (33)
   W 2013 r. na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w zakładzie produkującym sklejkę doszło do śmiertelnego wypadku 52-letniego pracownika, który sprzątał będący w ruchu ciąg technologiczny łuszczarki. Podczas wykonywania tej czynności głowa poszkodowanego została pochwycona przez łańcuch przenośnika (transportera), a następnie uwięziona między łańcuchem a ceownikiem stalowym i zmiażdżona. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał wypadek, stwierdził m.in., że transporter nie posiadał żadnego zabezpieczenia przed dostępem pracowników do elementów ruchomych, a jego oczyszczanie podczas pracy i przechodzenie pod nim było w zakładzie normą od kilku lat.
 • Dobre Praktyki
  • "Za mną", a nie "naprzód", czyli odpowiednie budowanie świadomości i przywództwo - kluczem do sukcesu w BHP (37)
   CEMEX Polska należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu, CEMEX Polska stosuje uznane standardy produkcji i zarządzania, dostarczając na rynek polski materiały budowalne najwyższej jakości. W swoich 3 zakładach cementowych (Chełm, Rudniki, Gdynia), ponad 40 wytwórniach betonu, 8 kopalniach kruszyw oraz w biurze w Warszawie firma zatrudnia blisko 1200 osób.
 • Prawo
  • Szczególna ochrona pracy kobiet (42)
   Szczególna ochrona pracy kobiet uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Kobiety i mężczyźni różnią się pod wieloma względami. Różnice występują zarówno w psychice, jak i w sprawach związanych z anatomiczną budową ciała oraz w wartościach rozwijanej siły. Inny aspekt zagadnień stanowi rodzicielstwo i jego ochrona. Pracodawca, zatrudniający w swoim zakładzie kobiety, powinien dobrze znać przepisy prawne związane z ochroną pracy kobiet. Jest to ważne także z tego powodu, że część uprawnień związanych z rodzicielstwem może obecnie przejąć mężczyzna - ojciec dziecka.
 • Ergonomia
  • Ergonomia pracy piekarza (46)
   Piekarnictwo w Polsce to jeden z najbardziej rozdrobnionych sektorów w branży spożywczej. zazwyczaj pojedyncze piekarnie to niewielkie (zatrudniające najczęściej do 10 pracowników) zakłady operujące na rynku lokalnym. W takiej sytuacji właściciele piekarni rzadko myślą o rozszerzeniu działalności  - zwiększeniu produkcji - i ograniczają się do utrzymania bieżących możliwości. Konsekwencją takiego nastawienia jest m.in. niechęć do jakichkolwiek inwestycji, a w szczególności w rozwój technologiczny. Dlatego poziom mechanizacji, nie mówiąc już o automatyzacji, jest bardzo niski, a większość pracy wykonywana jest siłą mięśni ludzkich.
 • Psychologia
  • Rola przywództwa w kształtowaniu i zmianie bezpiecznych zachowań wśród pracowników (48)
   Zdolności przywódcze kierowników są niezbędne do s tworzenia kultury zachowania w przedsiębiorstwie, sprzyjającej tworzeniu warunków, w których zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy może działać efektywnie i skutecznie. Kierownictwo wyższego szczebla może wspomagać aktywnie zaangażowanie pracowników w poprawę sprawności realizacji zadań BHP poprzez wspieranie kultury zaufania, motywacji, przyjmowania indywidualnej odpowiedzialności, angażowania się.
 • Przegląd Porównawczy
  • Dobór i stosowanie środków ochrony oczu i twarzy podczas spawania (53)
   Spawanie to obecnie obszerna dziedzina nauki i techniki oraz powszechnie stosowany proces przemysłowy, m.in. w przemyśle stoczniowym, samochodowym i metalowym oraz w budownictwie. Warto wiedzieć, że jednym z pionierów spawania łukowego był polski inżynier Stanisław Olszewski, który wraz z Rosjaninem Mikołajem Benardosem wynalazł i opatentował w 1882 r. metodę spawania elektrycznego. Od tego czasu naukowcy nieustannie pracują zarówno nad udoskonalaniem technik spawania, jak i nad poprawą bezpieczeństwa pracy spawaczy. W niniejszym artykule omówiono szczegółowo zasady doboru i stosowania środków ochrony oczu i twarzy stosowanych podczas spawania gazowego oraz łukowego.
  • Przegląd porównawczy (58)
   Przegląd porównawczy ŚOI dla spawalnictwa - kwestionariusz autorstwa dr inż. Adama Pościka
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (61)
 • Flesz
  • Flesz (66)