Serwis Prawno-Pracowniczy 2016/15

 • O tym się mówi
  • Co zmieni się w zakresie ochrony pracy kobiet w Kodeksie pracy
 • Temat miesiąca
  • Czego można dowiedzieć się z informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS
 • Prawo Pracy
  • Kiedy można przesunąć termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego
  • Czy młodocianego po zawarciu związku małżeńskiego można traktować jak pracownika pełnoletniego
  • Czy można zamieścić opinię o pracowniku w świadectwie pracy
  • Kto jest uprawniony do zawarcia umowy o zakazie konkurencji w imieniu pracodawcy
 • Wynagrodzenia
  • Jakie zmiany zostały wprowadzone od 1 lipca 2016 r. w zakresie dokumentacji składanej do PFRON
  • Na jaki okres można przyznać dodatek specjalny pracownikowi samorządowemu
  • Czy z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy można potrącić nadpłatę wynagrodzenia
  • Czy dodatek wyrównawczy należy uwzględnić w podstawie wymiaru odprawy emerytalnej
 • ZUS
  • Czy w spółce członek zarządu może zostać zobowiązany do spłaty zadłużenia ZUS
  • Czy pracownik ma prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia, gdy jednocześnie jest zatrudniony w drugiej firmie
  • Czy świadczenia wypłacane pracownikowi w okresie choroby podlegają oskładkowaniu
  • Czy za członka rady nadzorczej należy opłacać składki na Fundusz Pracy i FGŚP
 • O to pytają kadrowi
  • Czy pracodawca może jednostronnie skierować pracownika do wykonywania telepracy
  • Jakie mogą być skutki wypowiedzenia zmieniającego, które znacząco obniża wynagrodzenie pracownika
  • Czy złożenie wypowiedzenia przez pracownika wpływa na jego prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy
  • Czym skutkuje odsunięcie pracownika od wykonywania obowiązków służbowych
 • Bezpieczna Praca
  • Czy po przejęciu zakładu pracy skierować pracownika na badania profilaktyczne
 • Związki Zawodowe
  • Czy uzasadniać odnowę rozwiązania umowy o pracę z działaczem związkowym
  • Czy zakładowa organizacja związkowa może zawiesić swoją działalność
 • Z Wokandy
  • Obniżenie wpłat na PFRON po zmianach od 1 lipca 2016 r.
  • Dofinansowanie kosztów zatrudnienia z PFRON po zmianach od 1 lipca 2016 r.
 • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Jak prawidłowo zatrudniać  pracowników niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych
 • Płace i Rozliczenia
  • Jak urlop wypoczynkowy pracownika wpływa na ustalenie podstawy wymiaru zasiłku