Promotor BHP 2018/12

Głównym tematem wydania, którego redaktorem honorowym został dr inż. Jerzy Obolewicz, jest bezpieczna praca na wysokości. W numerze m.in.: lista kontrolna prac budowlanych; ocena ryzyka dla pracownika wykonującego prace na wysokości; ryzyko przedsiębiorstwa w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy; instrukcja BHP; wada fabryczna przyczyną zbiorowego wypadku przy pracy; przechowywanie i elektronizacja dokumentacji kadrowej; eksperyment rzeczoznawczy i oględziny miejsca wypadku.

 • Temat numeru
  • Bezpieczna praca na wysokości w budownictwie. BIOZ w budowlanym procesie inwestycyjnym (6)
   Prace na wysokościach należą do jednych z bardziej niebezpiecznych. Wiele różnych zagrożeń wymaga uwzględnienia w przygotowywaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z tym konieczne jest poznanie norm, wzorców, uwarunkowań prawnych czy sposobów postępowania w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
 • Lista kontrolna
  • Lista kontrolna prac budowlanych (14)
   Przed podjęciem prac budowlanych należy zadbać przede wszystkim o sprawy organizacyjne i techniczne robót. Trzeba pamiętać m.in. o przygotowaniu oceny ryzyka zawodowego, udokumentowaniu tej oceny i zapoznaniu z nią pracowników – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa, wydanym na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka dla pracownika wykonującego prace na wysokości (20)
   Przez pracę na wysokości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm., rozumie się pracę, która jest wykonywana co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Ryzyko przedsiębiorstwa w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy (28)
   Ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa znajduje również swoje odzwierciedlenie w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Obowiązek ustawowy przeciwdziałania chorobom zawodowym oraz wypadkom przy pracy został nałożony na pracodawcę przepisami Kodeksu pracy.
  • Instrukcja BHP. Jeden z elementów bezpieczeństwa pracy w zakładzie (36)
   Każdy pracownik na stanowisku pracy, niezależnie od wykonywanych czynności, posiada instrukcję lub nawet kilka instrukcji opisujących, jak krok po kroku wykonać daną czynność z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • Analiza wypadku
  • Wada fabryczna przyczyną zbiorowego wypadku przy pracy (40)
   W wyniku oderwania się kolumny podestu od platformy pojazdu w wypadku przy montażu słupów oświetleniowych poszkodowanych zostało trzech pracowników. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy badający zdarzenie stwierdził, że przyczyną wypadku było niechlujne wykonanie spawów przez producenta podestu.
 • Dobre praktyki
  • Podnoszenie poziomu kultury pracy i BHP w Timken Polska Sp. z o.o. w Sosnowcu (44)
   W zakładzie Timken Polska w Sosnowcu wprowadzono nowoczesne techniki mające na celu podniesienie poziomu kultury pracy i BHP. Chcemy przybliżyć Czytelnikom różne systemy zarządzania, działalność OSP Timken, metody komunikowania się kadry z pracownikami, działalność Społecznej Inspekcji Pracy, obserwacje PBS oraz funkcjonowanie sekcji ratownictwa medycznego.
 • Prawo
  • Przechowywanie i elektronizacja dokumentacji kadrowej. Nowe obowiązki od 1 stycznia 2019 r. (52)
   1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zmienione przepisy w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Przestanie obowiązywać 50-letni okres archiwizacji i zmienią się zasady przekazywania informacji do ZUS-u.
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Upadek z cysterny. Eksperyment rzeczoznawczy i oględziny miejsca wypadku (56)
   Biegły podczas sporządzania opinii może wykonywać oględziny miejsca oraz sporządzać dokumentację fotograficzną, jeżeli ma ku temu podstawę, tj. postanowienie organu procesowego.
 • Wydarzenia
  • Konferencja Promotora BHP „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” (62)
   Tegoroczna konferencja „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” odbyła się 22-24 października we Włoszakowicach. Organizatorem wydarzenia była redakcja czasopisma „Promotor BHP”. Patronatem honorowym konferencję objął Wyższy Urząd Górniczy, zaś gospodarzem był KGHM Polska Miedź.
  • Bezpieczeństwo pracy – nowe kierunki (66)
   Katowicki oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował 23 listopada br. konferencję zatytułowaną „Bezpieczeństwo pracy – nowe kierunki”.

PromotorBHP - cały wykaz