Serwis Prawno-Pracowniczy 2018/11

 • Aktualności
  • Zmiany dotyczące służb mundurowych
  • Nowe stanowiska pomocnicze w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego
  • Nowy rodzaj umów dla pomocnika rolnika
 • O tym się mówi
  • Zwolnienia e-ZLA mają być obligatoryjne dopiero od 1 grudnia 2018 r.
 • Temat miesiąca
  • Zakaz handlu w niedziele i święta – kogo nie dotyczy
 • Prawo pracy
  • Jak zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – praktyczna instrukcja
  • Czy pracownik musi odbyć służbę przygotowawczą, jeżeli pracował na zastępstwo w jednostce samorządowej
  • Czy okres zwolnienia lekarskiego, podczas którego pracownica wykonywała pracę, wlicza się do okresu uzasadniającego rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • Czy załącznik do układu zbiorowego pracy obowiązuje, mimo upływu okresu jego ważności, jeżeli nie został wyrejestrowany
 • Wynagrodzenia
  • Jaka kara grozi za niezłożenie oświadczenia majątkowego przez pracownika samorządowego
  • Jakie są skutki podatkowe używania samochodu służbowego w celach prywatnych przez pracownika i zleceniobiorcę
  • Jak rozliczać podróże odbywane przez zleceniobiorców
  • Czy umowa o zakazie konkurencji może zawierać postanowienia o karze umownej
 • ZUS
  • Jak uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego dla studenta rozpoczynającego naukę w państwie członkowskim UE
  • Umowa o pomocy przy zbiorach – nowy rodzaj kontraktu w rolnictwie
  • Czy nagroda rzeczowa z okazji jubileuszu pracy jest zwolniona ze składek ZUS
 • Bezpieczna praca
  • Czy spółki grupy kapitałowej mogą utworzyć wspólną służbę bhp
  • Jaka może być maksymalna temperatura w pomieszczeniu pracy
 • Związki zawodowe
  • Jak traktować zawieszenie działalności przez zakładową organizację związkową
 • Z wokandy
  • Ugoda, nie może przewidywać odszkodowania za szkodę wyższego niż 3-miesięczne wynagrodzenie pracownika
 • Działalność socjalna
  • Czy od umorzonej pożyczki ze środków zfśs należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Czy przyznawanie świadczeń socjalnych może być uzależnione od wymiaru etatu i okresu zatrudnienia
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Działalność nieewidencjonowana
  • Ulga na start
 • O to pytają kadrowi
  • Czy podpisanie weksla przez pracownika jest dopuszczalne
  • Komu wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy po zmarłym pracowniku
  • W jaki sposób pracownik może wykorzystywać zwolnienie na opiekę nad dzieckiem
  • Czy na podstawie nagrań z monitoringu można potrącić z wynagrodzenia pracownika równowartość tego, co ukradł
 • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Jakie odprawy przysługują nauczycielom zatrudnionym w szkołach na podstawie Karty Nauczyciela
 • Płace i rozliczenia
  • Świadczenia związane z urlopem wypoczynkowym – jak je przyznawać i rozliczać