Wiadomości PKN - Normalizacja 2019/04

 • Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Zastępcy Prezesa PKN (4)
  • Forum Gospodarcze TIME (5)
   W dniach 4-5 marca w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze „Telekomunikacja, Internet, Media, Elektronika” zorganizowane pod hasłem „Sieci 5G dla przemysłu 4.0”. W forum wzięli udział przedstawiciele rządu i urzędów państwowych oraz europejskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się cyfryzacją i telekomunikacją, a także przedstawiciele biznesu i stowarzyszeń branżowych.
  • Na początku była… terminologia (8)
   Komitet Techniczny IEC/TC 1 to najwcześniej założony komitet w historii IEC, który odgrywa niezwykle ważną rolę w utrzymywaniu Międzynarodowego Słownika Elektrotechnicznego znanego też jako Electropedia.
  • Baza DIN-TERM (11)
   Podstawową zaletą korzystania z baz terminologicznych jest możliwość zachowania spójności w zakresie specjalistycznego słownictwa. A możliwość ustalenia, jak przetłumaczyć dany termin z języka obcego, żeby uniknąć błędu i dwuznaczności, jest nieoceniona. Celem DIN-TERM jest udostępnienie zasobu terminologii nie tylko osobom opracowującym normy, lecz także innym grupom użytkowników np. redaktorom i tłumaczom, firmom zaangażowanym w działalność międzynarodową, inżynierom, rzecznikom patentowym, a także krajowym i międzynarodowym instytucjom, które zajmują się tworzeniem przepisów technicznych.
  • Badanie autentyczności żywności (12)
   Większość świadomych klientów zanim kupi produkt żywnościowy, sprawdza jego skład, który obowiązkowo powinien być umieszczony przez producenta na opakowaniu. niestety nie zawsze deklaracja podana przez producenta na etykiecie, opakowaniu jest zgodna z rzeczywistym stanem. Prawie każdego roku wychodzą na jaw różne nadużycia związane z niewłaściwym składem żywności.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Techniki, poziomy badania i ocena spoin zgodnie z PN-EN ISO 17640:2019-01 (14)
   Podczas projektowania i wykonywania konstrukcji stalowych szczególnie dużą rolę przypisuje się poprawnie wykonanym złączom spawanym. Badanie spoin jest jednym z najważniejszych obszarów zastosowań metod nieniszczących.
  • KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych (16)
   W styczniu 2019 r. opublikowano w angielskiej wersji językowej dwie części czteroczęściowej normy PN-EN 12516 Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudowy. Norma dotyczy projektowania metalowych obudów armatury przemysłowej. Podano w niej metody określania grubości ścianek obudów armatury stalowej według tablic i obliczeń. Obie metody oparte są na różnych założeniach i wyniki analizy różnią się w szczegółach, jednak obie stanowią bezpieczny i sprawdzony sposób projektowania ciśnieniowych elementów obudów armatury.
  • KT 33 ds. Metalurgii Proszków (17)
   Przepuszczalność to zdolność porowatego materiału metalicznego do przepuszczania płynu wymuszonego różnicą ciśnień. 12 grudnia 2018 roku została opublikowana angielska wersja językowa normy PN-EN ISO 4022:2018 12 – Przepuszczalne spiekane materiały metaliczne – Oznaczanie przepuszczalności płynu. Norma ta jest wprowadzeniem normy EN ISO 4506:2018, która została opracowana przez Komitet Techniczny ISO/TC 119 we współpracy z CEN/SS M11. W normie określono metodę oznaczania przepuszczalności porowatych spieków materiałów metalicznych za pomocą płynów, w których porowatość ma celowo charakter ciągły lub łączy się wzajemnie, a badanie jest przeprowadzane w takich warunkach, aby przepuszczalność płynów można było wyrazić w postaci współczynników przepuszczalności dla przepływu płynu lepkiego i przepływu bezwładnościowego.
 • Organy Techniczne – marzec 2019 (18)
 • Wspomnienie (20)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz