Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2012/07

 • Kandydat na bozon Higgsa odnaleziony (2)
 • Strategia bhp Unii Europejskiej na lata 2007-2012 - wstępne wyniki i cele na przyszłość. Międzynarodowa konferencja - Kopenhaga, 28-29 czerwca 2012 r. (4)
 • Zdrowy rozsądek to podstawa w rolnictwie. Rozmowa z Krzysztofem Bieleckim - głównym specjalistą w Centrali KRUS (6)
 • Jak zapobiegać wypadkom w rolnictwie indywidualnym? (8)
  W artykule przedstawiono podstawowe kierunki działań jakie rolnicy powinni podjąć w celu poprawy swojego bezpieczeństwa pracy, a także zminimalizowania narażenia na zagrożenia osób postronnych, zamieszkujących to samo gospodarstwo lub w nim pracujących. Rolnictwo jest jednym z najbardziej wypadkowych sektorów gospodarki i pomimo tendencji malejącej występowania wypadków śmiertelnych, należy propagować działania prewencyjne, takie jak: uczestnictwo w szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa pracy, kształcenie nawyku stosowania prawidłowych technik pracy podczas podnoszenia i przemieszczania ciężkich przedmiotów, utrzymywanie bezpiecznego miejsca pracy oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
 • Zagrożenia pyłami w zawodzie kominiarza (12)
  Sadza, pył, palne i toksyczne związki chemiczne są jednym z wielu zagrożeń występujących na stanowisku pracy kominiarza. Kominiarze narażeni są na działanie niebezpiecznych związków chemicznych, takich jak: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny (PCDD/F) i metale ciężkie. Powyższe czynniki powodują choroby zawodowe, spośród których nowotwory są najgroźniejszymi. Środki ochrony osobistej są w stanie skutecznie chronić pracownika przed działaniem trucizn. 
 • Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkole (2) (15)
  W artykule przedstawiono praktyczne metody identyfikacji "słabych punktów" w szkołach z wykorzystaniem przygotowanych list kontrolnych. Przedstawiono również podstawowe zasady ograniczania ryzyka wypadkowego w szkołach oraz zaproponowano procedury bezpiecznego postępowania. Wszystkie te przedstawione narzędzia mogą ułatwić dyrektorom szkół realizację wymagań prawnych dotyczących okresowych przeglądów stanu bezpieczeństwa oraz ograniczania wypadkowości. 
 • Promocja zdrowia w miejscu pracy - dobre praktyki (2) (18)
  W nawiązaniu do opisanej we wcześniejszej publikacji ("BP" nr 6) promocji zdrowia w miejscu pracy, w artykule omówiono przykłady dobrych praktyk promocji zdrowego stylu życia w polskich oraz zagranicznych zakładach pracy. Zwrócono uwagę na skuteczność oraz potrzebę tworzenia programów promocji zdrowia w miejscu pracy. Na podstawie przeglądu literatury wyróżniono kilka najważniejszych inicjatyw w tym zakresie dotyczących: aktywności ruchowej, badań profilaktycznych, diety, palenia tytoniu, redukcji stresu, pakietów socjalnych i warunków pracy.
 • Jak zmienia się olśnienie przykre przy różnym położeniu oka obserwatora? (22)
  Olśnienie przykre jest jednym z parametrów oświetlenia, który nie jest oceniany w sposób obiektywny - pomiarowy na stanowiskach pracy. Jego ocena dokonywana jest dotychczas wyłącznie podczas projektowania oświetlenia wnętrz. Miarą oceny ograniczenia olśnienia jest ujednolicony wskaźnik oceny olśnienia (UGR), którego wartość dla charakterystycznych punktów w pomieszczeniu wyznaczana jest obliczeniowo i porównywana z wymaganiami PN-EN 12464-1[1]. W artykule przedstawiono jak zmienia się wartość UGR odzwierciedlająca wielkość olśnienia przykrego przy różnym położeniu obserwatora względem źródła olśnienia na przykładzie pomieszczenia biurowego oraz praktyczne wnioski dla użytkowników.
 • Sygnalizacja skuteczności rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi (27)
  Całogumowe rękawice ochronne stanowią podstawowe wyposażenie pracowników narażonych na kontakt z ciekłymi substancjami chemicznymi. Niezależnie od rodzaju materiału z jakiego wykonane zostały rękawice oraz skuteczności ochronnej rękawic w kontakcie z ciekłymi substancjami chemicznymi czas ich użytkowania jest ograniczony. W artykule określono podstawowe wymagania wobec rękawic całogumowych, a w szczególności czasy przebicia chemicznego rękawic, określane w badaniach laboratoryjnych oraz odpowiadające im poziomy skuteczności. Omówiono również podstawowe problemy związane z użytkowaniem tego typu rękawic oraz zaprezentowano aktualne sposoby sygnalizacji przepicia chemicznego, z uwzględnieniem opracowanej w CIOP-PIB metody wykorzystującej mikrokapsuły zamykające barwniki wskaźnikowe. 
 • Fińskie karty bhp (30)
 • Eksperci ds. bhp dla pracodawców (32)
  Wybrane działania na rzecz poprawy warunków pracy w MŚP; Geneza powstania Sieci; Cele działania Sieci; Członkostwo w Sieci i warunki certyfikacji; Praca ekspertów; Wsperanie Sieci Ekspertów ds. BHP przez CIOP-PIB; Nabór do Sieci Ekspertów ds. BHP
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała 2011 r. Trudności z przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów prawa pracy (33)
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (35)
 • Doniesienia z zagranicy (36)
  Skuteczna walka z malarią; Zupełnie nowa rzeczywistość; Nadzieja dla astmatyków; Praca w nocy zwiększa ryzyko cukrzycy; Grafen mistrzem w odsalaniu wody; Witamina D zwalcza depresję u kobiet; Woda jest najlepsza; Dobrze dobrane rękawice