Czynniki Szkodliwe w Środowisku Pracy - wartości dopuszczalne

pod redakcją dr Małgorzaty Pośniak, wydanie XI zmienione, ISBN 978-83-7373-264-3

 • Przedmowa
 • Wstęp
 • Substancje chemiczne
 • Wprowadzenie do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w środowisku pracy
  • Podstawowe definicje
  • Zasady oceny narażenia zawodowego
   • Opis stanowiska pracy
   • Identyfikacja
   • Oznaczanie substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy
   • Pobieranie próbek powietrza
   • Interpretacja wyników
   • Działania korygujące
  • Zasady oznakowania substancji
 • Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wraz z przyjętym przez Komisję oznakowaniem rodzaju działania i metodami oznaczania stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy
 • Dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych w materiale biologicznym (DSB)
  • Monitoring biologiczny narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia
  • Materiał biologiczny
  • Monitoring wczesnych skutków działania
  • Wartości DSB
 • Pyły
 • Pyły
  • Podstawowe definicje
  • Wymiary cząstek
  • Ocena narażenia zawodowego na pyły
 • Czynniki biologiczne
 • Szkodliwe czynniki biologiczne
 • Czynniki fizyczne
 • Wprowadzenie
 • Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy
  • Hałas
   • Wartości dopuszczalne
   • Metody pomiaru
   • Ocena narażenia i ryzyka zawodowego
   • Profilaktyka
  • Hałas infradźwiękowy
   • Metody pomiaru i kryteria oceny hałasu infradźwiękowego jako czynnika uciążliwego
   • Ocena narażenia i ryzyka zawodowego
   • Profilaktyka
  • Hałas ultradźwiękowy
   • Wartości dopuszczalne
   • Metody pomiaru
   • Ocena narażenia
   • Profilaktyka
 • Drgania mechaniczne
  • Wprowadzenie
  • Ocena narażenia pracowników
  • Wartości dopuszczalne
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Możliwości ograniczania ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na drgania mechaniczne
 • Pole elektromagnetyczne
  • Zagrożenia powodowane przez pole elektromagnetyczne
  • Źródła pola elektromagnetycznego
  • Ekspozycja lub narażenie ogółu pracujących
  • Ochrona kobiet w ciąży i młodocianych
  • Ochrona użytkowników implantów medycznych
  • Pomiary pola elektromagnetycznego
  • Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na pole elektromagnetyczne
  • Środki ochronne
 • Nielaserowe promieniowanie optyczne
  • Wprowadzenie
  • Promieniowanie nadfioletowe
   • Charakterystyka czynnika
   • Działanie nadfioletu na organizm człowieka
   • Źródła nielaserowego promieniowania nadfioletowego
   • Rozkład widmowy skuteczności biologicznej promieniowania nadfioletowego
   • Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE)
   • Dopuszczalne narażenie młodocianych i kobiet w ciąży
   • Metody pomiaru
   • Częstotliwość wykonywania pomiarów
  • Promieniowanie widzialne
   • Charakterystyka czynnika
   • Działanie promieniowania widzialnego na organizm człowieka
   • Źródła nielaserowego promieniowania widzialnego
   • Rozkłady widmowe skuteczności biologicznej promieniowania widzialnego
   • Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE)
   • Metody pomiaru
   • Częstotliwość wykonywania pomiarów
  • Promieniowanie podczerwone
   • Charakterystyka czynnika
   • Działanie podczerwieni na organizm człowieka
   • Źródła nielaserowego promieniowania podczerwonego
   • Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE)
   • Dopuszczalne narażenie młodocianych
   • Metody pomiaru
    • Częstotliwość wykonywania pomiarów
  • Dodatkowe czynniki uwzględniane przy badaniach narażenia na promieniowanie optyczne
  • Podstawowe sposoby ochrony człowieka przed nielaserowym promieniowaniem optycznym w środowisku pracy
 • Promieniowanie laserowe
  • Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe
  • Maksymalne dopuszczalne ekspozycje
  • Inne zagrożenia
  • Podział laserów i urządzeń laserowych na klasy pod względem zagrożeń
  • Działania i środki zapewniające bezpieczną pracę z laserami
   • Wymagania techniczne
   • Wymagania informacyjne dla producenta
   • Wymagania organizacyjne dla użytkownika
  • Wymagania bezpieczeństwa podczas pokazów i widowisk z laserami
  • Bezpieczeństwo pracy ze światłowodowymi systemami telekomunikacyjnymi
  • Bezpieczeństwo pracy z systemami komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej
   Załącznik: Maksymalne dopuszczalne ekspozycje oczu i skóry na promieniowanie laserowe
 • Promieniowanie jonizujące
  • Wprowadzenie
  • Biologiczne działanie promieniowania jonizującego
  • Ochrona radiologiczna
  • Dawki graniczne
  • Sytuacje wyjątkowe
  • Nadzór medyczny
 • Środowisko termiczne
  • Wprowadzenie
  • Mikroklimat gorący
   • Pomiar parametrów środowiska
   • Mierzenie parametrów pochodnych
   • Mierzenie temperatury powietrza
   • Ocena tempa metabolizmu
   • Zmienność w czasie i przestrzeni
   • Aklimatyzacja
   • Uzupełnianie wody i soli
   • Ochrona młodocianych oraz kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko
  • Mikroklimat zimny
   • Wskaźnik IREQ
   • Wskaźnik Twc
   • Nadzór nad warunkami pracy
   • Ochrona młodocianych oraz kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią
 • Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
 • Skład osobowy zespołów ekspertów powołanych przez Przewodniczącego Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  • Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych
  • Zespół Ekspertów ds. Czynników Fizycznych
  • Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych
 • Propozycje nowych wartości NDS i NDN
  • Wykaz czynników chemicznych, których wartości normatywne zostały przyjęte przez Komisję wnioskującą do ministra właściwego do spraw pracy o ich wprowadzenie do rozporządzenia dotyczącego wartości NDS i NDN (stan na dzień 30.07.2018 r.)
  • Wykaz substancji chemicznych, dla których Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych opracował dokumentacje w 2018 r.
  • Normatywy higieniczne ustalane we Wspólnocie Europejskiej
 • CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number)