Aktualności BHP 2017/06

 • Nowości
  • Nowe normy obciążenia fizycznego w ręcznym transporcie ciężarów dla kobiet (1-4)
   W życie weszły zmiany do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, wprowadzane rozporządzeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 25 kwietnia 2017 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. poz. 854). Dotyczą one głównie wprowadzenia nowych dopuszczalnych norm dotyczących obciążenia fizycznego, w tym związanego z ręcznym transportem ciężarów, dla kobiet niebędących w ciąży lub w okresie karmienia piersią.
  • Nowy wykaz prac szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią (5-9)
   Od 1 maja 2017 r. zaczął obowiązywać nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Tego dnia bowiem weszło wżycie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796). Jednocześnie z tym dniem przestało obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 2016 r. poz. 2057).
 • Warunki pracy
  • Wydatek w zakresie bhp to równocześnie inwestycja (10)
   "Bezpieczne i higieniczne warunki pracy mają nie tylko aspekt ochrony życia i zdrowia pracownika, ale również podnoszą komfort pracy, i stanowią również wymierną wartość ekonomiczną, dlatego wydatki w tym obszarze traktuję jako inwestycję" - mówi Józef Dąbek Prezes Kopalni Wapienia "Morawica" S.A. - laureat konkursu "Pracodawca przyjazny pracownikom".
  • Obowiązki bhp pracodawcy są niezależne od jego warunków finansowych (11-12)
   Zapewnienie odpowiednich warunków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy i ciąży na nim niezależnie od jego kondycji finansowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 4 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Ol 239/08. Natomiast w kontakcie z czynnikiem biologicznym wymaga zapewnienia pracownikom pomieszczeń higienicznosanitarnych w miejscu jej wykonywania.
  • Jakie są normy ręcznych prac transportowych przy pracy dorywczej (13)
   Dana czynność transportowa jest wykonywana do 4 razy na godzinę, a jej łączny czas trwania mieści się w 4 godzinach na dobę. Czy w związku z tym można obciążyć pracownika codziennie (zmiana robocza) pracą dorywczą przez 4 godziny? Czy można pracownikowi kazać rozładowywać/przenosić materiały o wadze 40 kg przez 4 godziny dziennie przez 5 kolejnych dni?
  • Jak należy transportować po terenie zakładu gazy techniczne (14)
  • Oparzenia przełyku wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej (15)
   Trudno jest z całkowitą pewnością rozpoznać rodzaj oparzenia chemicznego tylko na podstawie jego wyglądu. Z tego względu postępowanie ratunkowe jest podobne bez względu na rodzaj oparzenia (czynnik chemiczny o odczynie kwaśnym lub zasadowym). Wszelkie oparzenia spowodowane działaniem żrących substancji chemicznych wymagają w postępowaniu z nimi zachowania dużej ostrożności. W jaki sposób udzielić pierwszej pomocy osobie, która uległa takiemu poparzeniu?
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Czy ocena ryzyka zawodowego dla pracowników zmieniających miejsce pracy musi być zadaniowa (16)
   Świadczę usługi bhp dla firm, gdzie w większości pracownicy pracują w terenie, w różnych miejscach (np. pracownicy zakładający klimatyzację, wentylację) - zawsze są zmiany ich miejsc pracy. Jestem w stanie wyszczególnić zagrożenia przy wykonywaniu danej pracy, ale tu są zmiany miejsca pracy. Czy oznacza to, że np. co tydzień trzeba na nowo oceniać ryzyko zawodowe?
 • Aktualności BHP - wydanie specjalne
  • Ocena ryzyka zawodowego
   • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: księgowy (1)
    Ryzyko zawodowe jest ściśle związane ze środowiskiem pracy. Dla takich samych stanowisk, ale w różnych warunkach pracy, zagrożenia i poziom ryzyka mogą być różne. "Kluczowym elementem umożliwiającym s tworzenie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania bhp w firmie jest ocena ryzyka zawodowego, poprzedzona rzetelną i wykonaną profesjonalnie identyfikacją zagrożeń. Pozwala ona na opracowanie (np. w postaci instrukcji, zarządzeń) wytycznych dotyczących monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy".
   • Ocena ryzyka związanego ze stresem zawodowym (7)
    Jak alarmuje Europejskie Obserwatorium Ryzyka, gwałtownie wzrasta liczba pracowników dotkniętych skutkami nadmiernego stresu w miejscu pracy. Jeżeli w firmie panuje niskie morale wśród załogi, częste nieobecności pracowników lub wyższa częstotliwość wypadków, należy zastanowić się, czy przyczyną tego nie jest właśnie stres.
   • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne na stanowisku pracy kierowcy wózka widłowego (10)
    Żeby zastosować właściwą ochronę przed zagrożeniami, najpierw należy zidentyfikować najczęściej występujące zagrożenia na danym stanowisku pracy. Pomocny w realizacji tego zadania, w odniesieniu do stanowiska kierowcy wózka jezdniowego, będzie wykaz czynników szkodliwych i niebezpiecznych. Ułatwi on również przeprowadzenie oceny ryzyka na tym stanowisku.
   • Przykładowe zagrożenia chemiczne na stanowisku pracy sprzątaczki (12)
    Ocena ryzyka zawodowego sprzątaczki biurowej powinna w szczególności koncentrować się na zagrożeniach chemicznych oraz profilaktyce. Zagrożenia te są uzależnione m.in. od warunków otoczenia, organizacji i sposobu wykonywania pracy.