Aktualności BHP 2017/09

 • Nowości
  • Planowane zmiany przepisów w trosce o warunki pracy marynarzy (1)
   Komisja Europejska podejmuje działania zmierzające do nowelizacji unijnego prawa w zakresie poprawy warunków pracy marynarzy pływających na statkach pod banderami krajów Unii. Wszystko w trosce o ochronę prawną marynarzy i ich rodzin na wypadek porzucenia w obcych portach, śmierci, kalectwa, wypadków przy pracy czy chorób zawodowych.
  • Nowe zasady certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (2)
   Dnia 22 lipca weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Zgodnie z rozporządzeniem z 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych jednostką, przy której działają komisje egzaminacyjne, jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.
  • Zmiany w ustawie o dozorze technicznym (3)
   Inspektorzy jednostek dozoru technicznego będą kontrolować na stacjach paliw wydajność urządzeń wychwytujących pary paliwa, które uwalniają się podczas tankowania pojazdów, i monitorować ich przekazywanie do zbiornika magazynowego. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, takich jak benzen i ozon.
  • O bezpieczeństwie pracy w polskim górnictwie (3)
   Pod koniec czerwca w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się 40. posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Wśród tematów spotkania znalazła się kwestia stanu bezpieczeństwa w polskim górnictwie w 2016 roku oraz w pierwszej połowie bieżącego roku. Omówiony został również temat nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie realizacji szkoleń załóg górniczych.
 • Warunki pracy
  • Oznakowanie schodów w budynkach użyteczności publicznej (4)
   Czy schody w budynku urzędu muszą być oznaczone żółto-czarnymi pasami? Schody służą pracownikom oraz klientom urzędu (budynek jest trzykondygnacyjny). Jeżeli tak, to jak prawidłowo należy je oznaczyć? Na przykład pierwszy i ostatni stopień schodów?
  • Ruch pieszych na placu magazynowym (4)
   Firma zajmuje się sprzedażą opału i stali. Na placu znajduje się opał, stal, inne drobne materiały, a także budynek dla 6 pracowników. Czy jest obligatoryjny obowiązek oznaczenia ruchu dla pieszych (za pomocą znaków liniowych na powierzchni placu), którzy będą przemieszczali się po placu? Jeśli tak, to jak prawidłowo należy to wykonać i z jakich przepisów to wynika?
  • Kserokopiarka w pomieszczeniu pracy (5)
   Czy w pomieszczeniu biurowym o powierzchni ok. 30 m kwadratowych - pracuje w nim czterech pracowników - może być zainstalowana kserokopiarka używana sporadycznie? Jakie warunki musi spełniać pomieszczenie, aby takie urządzenie mogło w nim pracować?
  • Pomieszczenie biurowe bez oświetlenia dziennego (5)
   Czy w pomieszczeniu biurowym może nie być okna tylko oświetlenie elektryczne?
  • Zgoda pracownika na szczepienie ochronne (6)
   W zakładzie pracy pracodawca podjął decyzję o szczepieniu ochronnym w ramach przeciwdziałania chorobom zawodowym. Szczepienie ma być przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Czy pracownicy muszą wyrażać pisemną zgodę na takie szczepienie lub pisemną odmowę poddania się szczepieniu?
  • Uprawnienia osób uczestniczących w montażu rusztowań (6)
   Czy wszystkie osoby uczestniczące w montażu rusztowania muszą mieć szczególne uprawnienia? Czy osoba podająca z dołu elementy również musi posiadać takie uprawnienia?
  • Jak bezpiecznie przenosić ładunki (7)
   Jakie są zasady właściwego podnoszenia i przenoszenia ładunku podczas ręcznego przemieszczania przedmiotów? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Jakie informacje przekazać pracownikom, aby bezpiecznie wykonywali swoją pracę?
  • Dojście do stanowiska po drabinie przystawnej (10)
   Czy pracownik, wchodząc po drabinie przystawnej na wysokość 7 m, by dojść do stanowiska pracy, musi być wyposażony w środki chroniące przed upadkiem z wysokości? Zaznaczam, że na drabinie pracownik nie wykonuje pracy, musi jej jedynie użyć, by dojść do stanowiska pracy.
  • Orzeczenie o niepełnosprawności a profilaktyczne badania lekarskie (11)
   Dwaj pracownicy zatrudnieni na stanowisku administracyjno-biurowym (przewaga pracy przy komputerze) oraz na stanowisku robotniczym ds. gospodarczych (koszenie traw, odśnieżanie, drobne prace remontowo-gospodarcze) uzyskali orzeczenie lekarskie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Mają oni aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające ich do pracy na swoich stanowiskach pracy. Czy mimo to zakład pracy ma obowiązek skierowania tych pracowników na badania lekarskie po uzyskaniu stopnia niepełnosprawności?
  • Szkolenie wstępne podczas urlopu pracownika służby bhp (12)
   Pracuję w firmie jako specjalista ds. bhp. W czasie gdy będę na urlopie, będzie przyjmowana do pracy osoba na stanowisko przedstawiciela handlowego. W jaki sposób przeprowadzić, zorganizować szkolenie wstępne? Kto może to zrobić za mnie? Jestem jedyną osobą w firmie w dziale bhp.
  • Własna karta szkolenia wstępnego (12)
   Czy karta szkolenia wstępnego musi być identyczna jak w rozporządzeniu, czyli 1/1? Czy też może być cała zawartość zgodna z rozporządzeniem, ale przełożona na inną stworzoną kartę szkolenia wstępnego?
  • Stanowisko pracy ze sprężonym powietrzem (13)
   Jak zorganizować stanowisko pracy, na którym czyszczone są płyty z kleju za pomocą pistoletów odmuchowych?
  • Krata w przejściu ewakuacyjnym budynku mieszkalnego (16)
   Mieszkańcy kamienicy mającej dwie kondygnacje nadziemne, zaliczanej do budynków niskich na klatce schodowej (na pierwszym piętrze), chcą zamontować zamykaną kratę. Czy można taką kratą zamontować w przejściu w budynku mieszkalnym? Czy jest możliwość zabudowy kratą korytarza służącego celom ewakuacji? Czy istnieją jakieś przepisy przeciwpożarowe określające wymogi dróg ewakuacyjnych w tego rodzaju budynkach?
  • Próbna ewakuacja a obowiązek informowania PSP (16)
   Czy zawsze należy informować Państwową Straż Pożarną o próbnej ewakuacji w firmie?
 • Temat numeru
  • Zasady transportu i drogi wewnątrzzakładowe (8-9)
   Jakie jest przeznaczenie dróg wewnętrznych w zakładzie i jakie wymagania powinny one spełniać, by transport wewnątrzzakładowy był bezpieczny?
 • Wypadki przy pracy
  • Informacja o zaistnieniu urazu - kto pomoże zespołowi powypadkowemu (14)
   Jaka instytucja może udzielić zespołowi powypadkowemu informacji na temat skutków wypadku przy pracy (czy w ogóle wystąpił uraz i jaki to uraz)? Zespół powypadkowy otrzymał od poszkodowanego kartę informacyjną ze szpitala. Szpital natomiast odmówił udzielenia odpowiedzi, powołując się na ustawę o ochronie praw pacjenta, podkreślając, że na tego typu informację zgodę musi wyrazić pacjent (poszkodowany). Z uwagi na fakt, że żaden z członków zespołu powypadkowego (Pracownik służby bhp i społeczny inspektor pracy) nie posiada wykształcenia medycznego, z zapisów powyższej karty nie można było stwierdzić, czy nastąpił jakikolwiek uraz. Jak w takim razie zespół powypadkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem, może zasięgnąć opinii lekarza w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku?
  • Opóźnienie w powołaniu zespołu powypadkowego (15)
   Jak można usprawiedliwić powołanie zespołu powypadkowego 30 dni po wypadku? Pracownik nie zgłosił wypadku, ale jego kierownik wysłał zawiadomienie o wypadku 7 dni po wypadku na e-maila do inspektora bhp, jednak inspektor nie odczytał wiadomości. Jak postąpić w takiej sytuacji?
  • Lekki wypadek ucznia - czy sporządzać protokół powypadkowy (15)
   Uczeń uległ wypadkowi w czasie zajęć w szkole. Podczas badania lekarskiego stwierdzono skręcenie stawu skokowego prawej nogi i jest to wypadek lekki. Czy szkoła ma obowiązek sporządzić protokół powypadkowy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, jeżeli nie był to wypadek śmiertelny, zbiorowy lub ciężki?