Aktualności BHP 2018/09-10

 •  Nowości
  • 1 stycznia 2019 r. ustawa o dozorze technicznym ulegnie zmianie (1-2)
   Pod koniec sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o dozorze technicznym. Zmiany dotyczą m.in. procedury weryfikacji i uznawania uprawnień oraz wydawania zaświadczeń jedynie na określony czas. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.
  • Jakie obowiązki ma zleceniodawca w zakresie badań lekarskich (3-4)
   Zleceniodawca ma obowiązek skierowania zatrudnionych na podstawie umów zleceń na badania lekarskie i poinformowania ich na zasadach określonych dla pracowników o ryzyku zawodowym: zakres usług, których dotyczyć ma badanie i informacja o ryzyku zależy od treści umowy zlecenia. Wydający nakazy wykonania tych obowiązków inspektor pracy nie ma obowiązku ich uzasadniać, gdyż wynikają one wprost z przepisów kodeksowych.
  • Kiedy pracodawca nie dopuści pracownika zakładu przetwórstwa mleka do pracy (4-5)
   W przypadku osób zatrudnionych w zakładach przetwórstwa mleka oraz punktach jego odbioru, rolą pracodawcy jest niedopuszczenie do pracy w bezpośrednim kontakcie z produktami osób, które mają uszkodzony naskórek rąk.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Czy pracownikowi wystarczą same umiejętności w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy (6-7)
   Jeżeli w firmie nie ma możliwości uniknięcia ryzyka zawodowego, należy ograniczyć je do możliwie niskiego poziomu. Trzeba przy tym pamiętać, że o wielkości ryzyka decydują dwa czynniki, którymi są możliwe straty i ich prawdopodobieństwo.
  • Sprawdź sposoby informowania pracownika o ryzyku zawodowym (10-11)
   Jednym z ważnych obowiązków pracodawcy jest poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym związanym z pracą na stanowiskach pracy, na których są zatrudnieni. Sposób zapoznania pracowników z ryzykiem zawodowym na poszczególnych stanowiskach pracy określa w regulaminie pracy sam pracodawca.
  • Jak opracować kompleksową ocenę stanu bhp w firmie (12)
   Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy to jedno z poważniejszych zadań służby bhp i tych, które wykonuje samodzielnie.
  • Procedura stosowania metod OWAS (13)
   ZUS w celu uzupełnienia wniosku o dotację żąda ilustrowanego zdjęciami chronometrażu czynności – metodą OWAS – operatora wózka widłowego. Prosty przykład.
  • W jaki sposób sprawdzić, czy stanowisko asystentki spełnia wymogi bhp (16)
   Niemal w każdej firmie znajduje się stanowisko pracy asystentki/sekretarki. Aby ułatwić przygotowanie oceny ryzyka zawodowego oraz przeprowadzenie kontroli stanu bhp na tym stanowisku pracy, przygotowano listę kontrolną dla stanowiska sekretarki. Dokument ten z całą pewnością ułatwi sprawdzenie bądź przygotowanie tego stanowiska pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Temat numeru
  • Jak właściwie zorganizować prace przy czyszczeniu konstrukcji stalowych (8-9)
   Podczas wykonywania prac polegających na czyszczeniu konstrukcji stalowych powstaje wiele zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz osób postronnych. Dlatego organizując tego rodzaju prace, należy mieć na uwadze wymagania bhp. W opracowaniu podano kilka wskazówek, dzięki którym zapewnione zostanie bezpieczeństwo pracowników i innych osób, a prace zostaną wykonane w sposób zgodny z przepisami bhp.
 • Kontrola bhp
  • W jaki sposób powinna przebiegać kontrola bhp w zakładzie gastronomicznym (14-15)
   Jednym z najlepszych sposobów zapobiegania zagrożeniom zawodowym, których skutkiem mogą być wypadki przy pracy, jest właściwe zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Jego podstawowym elementem jest rzetelna, adekwatna do warunków technicznych i technologicznych w firmie wewnętrzna kontrola bhp.

Aktualności BHP - cały wykaz