Aktualności BHP - Substancje Niebezpieczne 2019/46

  • Jak postępować z substancjami chemicznymi po kontroli PIP (1)
    Większość prywatnych laboratoriów nie będzie w stanie wykonać pomiarów. Polecamy zlecić to Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – Laboratorium Środowiska Pracy. Oceny ryzyka zawodowego muszą być wykonane osobno na każde stanowisko pracy i uwzględniać czynniki chemiczne i biologiczne.
  • Zmiana dyrektywy w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (2)
    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy weszła w życie 20 lutego 2019 r., czyli zgodnie z Artykułem 3 – dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Podano wartości wiążących dopuszczalnych stężeń dla nowo wprowadzonych do wykazu Dyrektyw substancji chemicznych.

Aktualności BHP - cały wykaz