Aktualności BHP 2019/147 (09-10)

 • Przepisy z komentarzem
  • Szara strefa a bezpieczeństwo pracy (3)
   Jak wynika z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2018” opracowanego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, spośród badanych obywateli Ukrainy 43 proc. Było zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony, a tylko 22 proc. Na czas nieokreślony. Stosunkowo wysoki odsetek cudzoziemców pracujących bez umowy (14 proc.) można tłumaczyć nadreprezentacją w badanej próbie pracowników z sektorów, gdzie rzeczywiście taki problem występuje, również w odniesieniu do polskich pracowników. Działy te to gastronomia i hotelarstwo czy pomoc w gospodarstwie domowym. W wyniku opieszałości urzędów ta tendencja może się pogłębiać.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Czy mleko może być środkiem ochrony indywidualnej (4)
   Rozszerzając definicję środka ochrony indywidualnej, środkami ochrony indywidualnej mogą być też substancje do użycia w razie kontaktu z czynnikiem szkodliwym, np. mleko. Jednak warunkiem jest ich fizyczne dostarczanie pracownikowi i niemożliwe jest wypłacanie ekwiwalentu za taki środek ochrony indywidualnej. Takie wnioski wynikają z orzeczenia Sądu Okręgowego w Tarnowie.
  • Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec pracownika nieobecnego na szkoleniu bhp (5)
   Pracodawca zorganizował szkolenie okresowe bhp dla pracowników i poinformował ich o terminie i miejscu jego przeprowadzenia. Czy w sytuacji, kiedy pracownik nie przyjdzie na szkolenie z własnej winy, pracodawca może żądać od pracownika odbycia szkolenia na jego własny koszt i przedstawienia zaświadczenia o odbytym szkoleniu?
 • Szkolenia bhp w pytaniach i odpowiedziach
  • Pieczątka pracodawcy w miejscu „oznaczenia pracodawcy” na nowych wzorach (6)
   W nowej karcie szkolenia wstępnego pojawiło się pole z napisem „oznaczenie pracodawcy”. Czy można tutaj przybić pieczątkę zakładu pracy, czy może to miejsce ma służyć do innej identyfikacji?
 • Warunki pracy
  • Jak ograniczyć uciążliwe działanie czynników stresogennych w firmie? (7)
   Przykłady dobrych praktyk stanowią propozycję i sugestię sposobów ograniczania uciążliwego działania czynników stresogennych. Należy jednak pamiętać o indywidualnym podejściu i strategie zaradcze dostosować do specyfiki danego zakładu pracy, stanowiska pracy i do indywidualnego pracownika. Jest to konieczne, gdyż psychospołeczne warunki pracy mogą stanowić zagrożenie, ale nie muszą.
  • Dobra kondycja psychiczna pracowników ma wpływ na rozwój firmy (8)
   Dobra atmosfera w pracy wpływa na warunki w niej panujące. Pracownik służby bhp może sam zaangażować się w wyjaśnienie powodów złych stosunków w pracy, nie zawsze jednak ma na to czas. Dlatego w praktyce sprawdza się zatrudnienie psychologa. Rozładowanie napięć w miejscu pracy oznacza ograniczenie stresu, poprawę atmosfery w pracy i wpływa na zdrowie pracowników oraz ich bezpieczeństwo.
  • Czy zakład ma określony termin na likwidację nieprawidłowości wskazanych przez sanepid (12)
   Jaka jest procedura pokontrolna Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakładzie pracy? Czy zakład ma określony czas na zlikwidowanie nieprawidłowości i po tym terminie wydawana jest przedmiotowa decyzja administracyjna? Od czego zależy wysokość mandatu wystawianego przez Państwową Inspekcję Pracy?
  • 5 kroków do idealnego planu naprawczego przy narażeniu na hałas (14)
   Są branże, jak również stanowiska pracy, na których często mamy do czynienia z przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. W takim przypadku przepisy zobowiązują do sporządzenia i wprowadzenia w życie programu działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas. Jak więc prawidłowo przygotować i przeprowadzić taki program naprawczy?
  • Kto powinien zapewnić badania lekarskie pracownikom tymczasowym (15)
   Pracownicy tymczasowi, tak samo jak zatrudnieni na etacie, powinni – obok właściwych kwalifikacji merytorycznych do wykonywania danej pracy – posiadać odpowiednie kwalifikacje zdrowotne. Weryfikacja w tym zakresie przeprowadzana jest w ramach pracowniczych profilaktycznych badań lekarskich. Problem w tym, że przepisy nie wskazują na podmiot właściwy do zapewnienia takich badań. Natomiast zagadnienie zapewnienia badań lekarskich pracownikom tymczasowym kontrolowane jest przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednak instytucja ta nie jest uprawniona do rozstrzygania sporu między agencją a pracodawcą użytkownikiem, w kwestii zapewnienia niezbędnych badań lekarskich. Kto zatem powinien być do tego zobowiązany?
  • Jakie zagrożenia występują na stanowisku operatora wózka podnośnikowego (17)
   Specyfika pracy operatora wózka podnośnikowego, szczególnie zatrudnionego w magazynie, firmie spedycyjnej czy logistycznej, wymaga od operatora nie tylko wykonywania prac związanych z jego obsługą, ale również innych prac transportowych wykonywanych przy użyciu różnych pomocniczych środków transportu, a nawet ręcznych prac transportowych. wiąże się to z licznymi zagrożeniami występującymi na tym stanowisku pracy. jakimi?
 • Temat numeru
  • Praca w szczególnych warunkach a wcześniejsza emerytura (9)
   O charakterze prac w szczególnych warunkach nie przesądza zatrudnienie przeważającej liczby pracowników przy pracach w takich warunkach, lecz to, czy do osiągnięcia celu postawionego wydziałowi konieczne było wykonywanie prac wymienionych w rozporządzeniu w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ocena ryzyka pracownika wykonującego dodatkowe zadania na umowie zleceniu (13)
   W firmie nie ma etatu sprzątaczki. Prace sprzątające wykonują dwie pracownice spółki na umowie zleceniu. Czy w związku z tym należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska sprzątaczki, którego de facto nie ma, czy może do zajmowanych stanowisk przez panie dopisać dodatkowe zagrożenia, jak mycie okien, kontakt ze środkami czyszczącymi żrącymi? A co, jeśli umowę zlecenie podpiszą inni pracownicy?
  • Które dokumenty z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego otrzyma pracodawca (19)
 • Dokumenty bhp
  • Zastrzeżenia poszkodowanego do ustaleń okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (20)

Aktualności BHP - cały wykaz